Písma
Nauka a smlouvy 65


Oddíl 65

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v říjnu 1831 (History of the Church, 1:218). Prorok označuje toto zjevení jako modlitbu.

1–2, Klíče království Božího jsou na zemi svěřeny člověku a věc evangelia zvítězí; 3–6, Mileniální království nebeské přijde a spojí se s královstvím Božím na zemi.

1 Poslouchejte, a hleďte, hlas jako toho, jenž je seslán z výsosti, jenž je mocný a silný, jenž vychází do všech končin země, ano, jehož hlas je pro lidi – aPřipravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

2 aKlíče bkrálovství Božího jsou svěřeny člověku na zemi, a odtud se bude evangelium valiti do končin země, bude se valiti jako ckámen, který je vylomen z hory bez rukou, až dnaplní celou zemi.

3 Ano, hlas volající – Připravujte cestu Páně, připravujte avečeři Beránkovu, připravujte se na bŽenicha.

4 Modlete se k Pánu, vzývejte svaté jméno jeho, oznamujte podivuhodná díla jeho mezi lidmi.

5 Vzývejte Pána, aby království jeho mohlo vyjíti na zem, aby ho obyvatelé její mohli obdržeti a mohli býti připraveni na dny, které přijdou, v nichž Syn Muže apřijde dolů v nebi, boděn v jas cslávy své, aby se sešel s dkrálovstvím Božím, jež je zřízeno na zemi.

6 Pročež, kéž akrálovství Boží vyjde, aby mohlo přijíti bkrálovství nebeské, abys ty, ó Bože, mohl býti oslaven v nebi, tak jako na zemi, aby nepřátelé tvoji mohli býti podmaněni; neboť ctvá je čest, moc i sláva, na věky věků. Amen.