Písma
  Nauka a smlouvy 120
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 120

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838, oznamující, jak naložiti s majetkem, který byl předán jako desátek, o němž se mluví v předcházejícím zjevení, oddíl 119 (History of the Church, 3:44).

  1 Vpravdě, tak praví Pán, nyní přišel čas, kdy s aním naloží rada tvořená Prvním předsednictvem Církve mé a biskupem a radou jeho a vysokou radou mou; a mým vlastním hlasem pro ně, praví Pán. Tak jest. Amen.