Písma
Nauka a smlouvy 46


Oddíl 46

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1831 (History of the Church, 1:163–165). V tomto počátečním období Církve se ještě nepoužíval jednotný vzor pro vedení církevních shromáždění. Avšak dosti běžný byl zvyk přijímati na shromáždění svátosti a na další shromáždění Církve pouze členy a vážné zájemce. Toto zjevení vyjadřuje vůli Páně ohledně řízení a vedení shromáždění.

1–2, Starší mají vésti shromáždění tak, jak jsou vedeni Svatým Duchem; 3–6, Ti, kteří hledají pravdu, nemají býti vyloučeni ze shromáždění svátosti; 7–12, Proste Boha a usilujte o dary Ducha; 13–26, Je podán výčet některých těchto darů; 27–33, Církevním vedoucím je dána moc rozeznávati dary Ducha.

1 Poslouchejte, ó vy lidé církve mé; neboť vpravdě vám pravím, že tyto věci vám byly řečeny k vašemu aprospěchu a poučení.

2 Ale nehledě na ty věci, které jsou psány, vždy bylo dáno astarším církve mé, od počátku, a vždy bude, bvésti všechna shromáždění tak, jak jsou řízeni a vedeni Svatým Duchem.

3 Nicméně je vám přikázáno nikdy nikoho anevylučovati z veřejných shromáždění vašich, která jsou konána před světem.

4 Je vám také přikázáno nevylučovati nikoho, kdo patří k acírkvi, z vašich shromáždění svátosti; nicméně, jestliže se někdo dopustil přestupku, ať bnepřijímá, dokud se nesmíří.

5 A opět pravím vám, nebudete vylučovati ze svých shromáždění svátosti nikoho, kdo dychtivě hledá království – říkám to ohledně těch, kteří nejsou z církve.

6 A opět vám pravím, ohledně akonfirmačních shromáždění vašich, že jsou-li někteří, kteří nejsou z církve, kteří dychtivě hledají království, nebudete je vylučovati.

7 Ale je vám přikázáno ve všech věcech aprositi Boha, který dává štědře; a to, co vám Duch dosvědčuje, právě tak bych chtěl, abyste činili ve vší bsvatosti srdce, kráčejíce zpříma přede mnou, cuvažujíce o konci spasení svého, činíce všechny věci s modlitbou a ddíkůvzdáním, abyste nebyli esvedeni zlými duchy nebo naukami fďáblovými nebo gpřikázáními lidskými; neboť některé jsou lidské a jiné jsou ďábelské.

8 Pročež, varujte se toho, abyste nebyli oklamáni; a abyste nebyli oklamáni, ausilujte dychtivě o nejlepší dary, vždy pamatujíce, proč jsou dány;

9 Neboť vpravdě pravím vám, jsou dány pro dobro těch, kteří mne milují a zachovávají všechna přikázání má, a toho, kdo se snaží tak činiti; aby mohli býti požehnáni všichni, kteří mne hledají nebo kteří mne prosí, kteří prosí, a ne pro aznamení, aby ho mohli bpromrhati v žádostech svých.

10 A opět, vpravdě pravím vám, chtěl bych, abyste vždy pamatovali a vždy uchovávali v amysli své, které bdary to jsou, jež jsou dány církvi.

11 Neboť každému nebyly dány všechny dary; neboť je mnoho darů a akaždému člověku je dán dar Duchem Božím.

12 Některým je dán jeden a některým je dán jiný, aby to všem mohlo býti ku prospěchu.

13 Některým je dáno Duchem Svatým avěděti, že Ježíš Kristus je Syn Boží a že byl ukřižován pro hříchy světa.

14 Jiným je dáno avěřiti v slova jejich, aby také mohli míti věčný život, zůstanou-li věrni.

15 A opět, některým je dáno Duchem Svatým znáti arozdíly v přisluhování, jak to bude těšiti téhož Pána, podle Pánovy vůle, který uzpůsobuje milosrdenství svá podle podmínek dětí lidských.

16 A opět, některým je dáno Duchem Svatým rozpoznati různosti působení, zdali jsou od Boha, aby projevy Ducha mohly býti dány každému člověku, aby mu byly ku prospěchu.

17 A opět, vpravdě pravím vám, některým je dáno Duchem Božím slovo amoudrosti.

18 Jiným je dáno slovo apoznání, aby všichni mohli býti učeni, aby byli moudrými a měli poznání.

19 A opět, některým je dáno míti avíru, že budou uzdraveni;

20 A jiným je dáno míti víru auzdravovati.

21 A opět, některým je dáno působení azázraků;

22 A jiným je dáno aprorokovati;

23 A jiným arozeznávání duchů.

24 A opět, některým je dáno mluviti ajazyky;

25 A jiným je dáno vykládání jazyků.

26 A všechny tyto adary přicházejí od Boha pro dobro bdětí Božích.

27 A abiskupovi církve a těm, které Bůh určí a vysvětí, aby bděli nad církví a byli staršími v církvi, těm bude dáno brozeznávati všechny tyto dary, aby nebyl mezi vámi nikdo, kdo by tvrdil, že je od Boha, a přece není.

28 A stane se, že ten, kdo prosí v aDuchu, obdrží v Duchu;

29 Aby některým mohlo býti dáno míti všechny tyto dary, aby mohla býti hlava, aby to mohlo býti každému členovi ku prospěchu.

30 Ten, kdo aprosíbDuchu, prosí podle cvůle Boží; pročež je učiněno tak, jak prosí.

31 A opět, pravím vám, všechny věci musejí býti činěny ve jménu Krista, cokoli činíte v Duchu;

32 A musíte vzdávati adíky Bohu v Duchu za jakékoli požehnání, kterým jste požehnáni.

33 A musíte pěstovati actnost a bsvatost přede mnou neustále. Tak jest. Amen.