Písma
Nauka a smlouvy 98


Oddíl 98

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. srpna 1833 (History of the Church, 1:403–406). Toto zjevení přišlo v důsledku pronásledování Svatých v Missouri. Bylo přirozené, že Svatí v Missouri, kteří trpěli fysicky a také protože ztratili majetek, budou cítiti sklon k odvetě a odplatě. Tudíž, Pán dal toto zjevení. Ačkoli se nepochybně některé zprávy o problémech v Missouri Prorokovi v Kirtlandu donesly (devět set mil daleko), závažnost situace mu k tomuto datu mohla býti oznámena pouze zjevením.

1–3, Strasti Svatých budou pro jejich dobro; 4–8, Svatí se mají chovati přátelsky vůči ústavnímu zákonu země; 9–10, Čestní, moudří a dobří lidé mají býti podporováni pro světskou vládu; 11–15, Ti, kteří pokládají svůj život v Pánově věci, budou míti věčný život; 16–18, Zřekněte se války a hlásejte mír; 19–22, Svatí v Kirtlandu jsou káráni a je jim přikázáno činiti pokání; 23–32, Pán zjevuje své zákony týkající se pronásledování a strastí vkládaných na jeho lid; 33–38, Válka je ospravedlněna pouze tehdy, když ji Pán přikazuje; 39–48, Svatí mají odpouštěti svým nepřátelům, již, činí-li pokání, také ujdou Pánově odplatě.

1 Vpravdě pravím vám, přátelům svým, anebojte se, nechť srdce vaše je utěšeno; ano, radujte se nadále a ve všem vzdávejte bdíky;

2 aOčekávajíce trpělivě Pána, neboť modlitby vaše došly sluchu u Pána Sabaota a jsou zaznamenány s touto pečetí a testamentem – Pán přísahal a ustanovil, že budou splněny.

3 Tudíž, on vám dává tento slib s nezměnitelnou smlouvou, že budou naplněny; a všechny věci, kterými jste byli asužováni, budou působiti společně pro dobro vaše a k slávě jména mého, praví Pán.

4 A nyní, vpravdě pravím vám ohledně zákonů země, mou vůlí je, aby lid můj hleděl činiti všechny věci, cokoli mu přikazuji.

5 A azákon země, který je bústavní, který podporuje onu zásadu svobody skrze zachovávání práv a výsad, patří veškerému lidstvu a je přede mnou ospravedlnitelný.

6 Tudíž já, Pán, ospravedlňuji vás a bratří vaše z církve mé ohledně přátelského chování k tomu zákonu, který je ústavním zákonem země;

7 A co se týče zákona člověka, cokoli je více nebo méně než toto, přichází od zlého.

8 Já, Pán Bůh, vás činím asvobodnými, tudíž vy jste vskutku svobodní; a zákon vás také činí svobodnými.

9 Nicméně, když azlovolní panují, lid truchlí.

10 Pročež, ačestní lidé a moudří lidé mají býti pilně vyhledáváni a máte hleděti, abyste dobré lidi a moudré lidi podporovali; jinak cokoli je méně než tito, přichází od zlého.

11 A dávám vám přikázání, abyste zanechali všeho zlého a přilnuli ke všemu dobrému, abyste žili každým aslovem, jež vychází z úst Božích.

12 Neboť on bude adávati věrným řádku za řádkou, předpis za předpisem; a budu vás tím bzkoušeti a prověřovati.

13 A kdokoli apokládá život ve věci mé, pro jméno mé, opět ho nalezne, dokonce život věčný.

14 Tudíž, anebojte se nepřátel svých, neboť jsem ustanovil v srdci svém, praví Pán, že vás budu bprověřovati ve všech věcech, zda setrváte ve smlouvě mé, až k csmrti, abyste mohli býti shledáni způsobilými.

15 Neboť jestliže nesetrváte ve smlouvě mé, nejste mne hodni.

16 Tudíž, azřekněte se bválky a hlásejte cmír a snažte se pilně dobrátiti srdce dětí k otcům jejich a srdce otců k dětem;

17 A opět, srdce aŽidů k prorokům a srdce proroků k Židům; abych nepřišel a nestihl celou zemi prokletím a veškeré tělo nebylo přede mnou stráveno.

18 Ať se vaše srdce neznepokojuje; neboť v domě Otce mého jsou apříbytky mnohé a já jsem pro vás připravil místo; a tam, kde je Otec můj a kde já jsem, tam vy také budete.

19 Vizte, já, Pán, nejsem velmi potěšen s mnohými, kteří jsou v církvi v Kirtlandu;

20 Neboť oni nezanechávají hříchů svých a zlovolných cest svých, pýchy srdce svého a žádostivosti své a veškerých mrzkých věcí svých a nedodržují slova moudrosti a věčného života, jež jsem jim dal.

21 Vpravdě pravím vám, že já, Pán, je budu aukázňovati a budu činiti cokoli, čeho se mi zachce, nebudou-li činiti pokání a dodržovati všechny věci, cokoli jsem jim pravil.

22 A opět pravím vám, budete-li hleděti, abyste ačinili, cokoli vám přikazuji, já, Pán, odvrátím od vás veškerý hněv a rozhořčení a bbrány pekelné vás nepřemohou.

23 Nyní, promlouvám k vám ohledně rodin vašich – jestliže lidé audeří vás, nebo rodinu vaši, jednou, a vy to budete snášeti trpělivě a nebudete jim spílati ani nebudete usilovati o odplatu, budete odměněni;

24 Ale jestliže to nebudete snášeti trpělivě, bude vám to počítáno, jako že vám to bylo anaměřeno jako spravedlná míra.

25 A opět, jestliže vás nepřítel váš udeří podruhé a vy nebudete nepříteli svému spílati a budete to snášeti trpělivě, odměna vaše bude stonásobná.

26 A opět, jestliže vás udeří potřetí a vy to budete snášeti atrpělivě, odměna vaše vám bude zdvojena čtyřikrát;

27 A tato tři svědectví budou státi proti nepříteli vašemu, jestliže nebude činiti pokání, a nebudou vymazána.

28 A nyní, vpravdě pravím vám, jestliže onen nepřítel unikne odplatě mé, takže nebude přiveden k soudu přede mne, potom budete hleděti na to, abyste ho avarovali ve jménu mém, aby více na vás nepřišel, ani na rodinu vaši ani na děti vašich dětí do třetího a čtvrtého pokolení.

29 A potom, jestliže přijde na vás nebo na děti vaše nebo na děti vašich dětí do třetího a čtvrtého pokolení, vydal jsem nepřítele tvého do rukou tvých;

30 A potom, jestliže ho ušetříš, budeš odměněn za spravedlivost svou; a také děti tvoje a děti tvých dětí do třetího a čtvrtého pokolení.

31 Nicméně, nepřítel tvůj je v rukou tvých; a odměníš-li ho podle skutků jeho, jsi ospravedlněn; jestliže usiloval o život tvůj a život tvůj je jím ohrožován, nepřítel tvůj je v rukou tvých a ty jsi ospravedlněn.

32 Viz, toto je zákon, jejž jsem dal služebníku svému Nefimu a aotcům tvým, Jozefovi a Jákobovi a Izákovi a Abrahamovi a všem svým dávným prorokům a apoštolům.

33 A opět, toto je azákon, jejž jsem dal dávným svým, že nemají vyjíti do bitvy proti žádnému národu, pokolení, jazyku nebo lidu, ledaže bych jim já, Pán, přikázal.

34 A jestliže nějaký národ, jazyk nebo lid by proti nim vyhlásil válku, mají nejprve vyzdvihnouti k onomu lidu, národu nebo jazyku korouhev amíru;

35 A jestliže onen lid nepřijal nabídku míru, ani podruhé, ani potřetí, měli přinésti tato svědectví před Pána;

36 Potom já, Pán, bych jim dal přikázání a ospravedlnil je vyjíti, aby bojovali proti onomu národu, jazyku nebo lidu.

37 A já, Pán, bych abojoval bitvy jejich a bitvy dětí jejich a dětí jejich dětí, dokud by neodplatili všem nepřátelům svým do třetího a čtvrtého pokolení.

38 Vizte, toto je příklad pro všechny lidi, praví Pán, váš Bůh, pro ospravedlnění přede mnou.

39 A opět, vpravdě pravím vám, jestliže nepřítel tvůj poté, kdy přišel na tebe poprvé, činí pokání a přichází k tobě s prosbou o odpuštění, ty mu odpustíš a nebudeš to více udržovati jako svědectví proti nepříteli svému –

40 A tak dále podruhé a potřetí; a tak často, jak nepřítel tvůj činí pokání z přestupku, kterým se proti tobě dopustil přestoupení, ty mu budeš aodpouštěti, až sedmdesátkrát sedmkrát.

41 A jestliže se poprvé proti tobě dopustí přestoupení a nečiní pokání, nicméně, ty mu odpustíš.

42 A jestliže se podruhé proti tobě dopustí přestoupení a nečiní pokání, nicméně, ty mu odpustíš.

43 A jestliže se potřetí proti tobě dopustí přestoupení a nečiní pokání, ty mu také odpustíš.

44 Ale jestliže se proti tobě dopustí přestoupení počtvrté, ty mu neodpustíš, ale přineseš tato svědectví před Pána; a ona nebudou vymazána, dokud nebude činiti pokání a neodmění tě čtyřnásobně ve všech věcech, v nichž se proti tobě dopustil přestoupení.

45 A jestliže to učiní, odpustíš mu celým srdcem svým; a jestliže to neučiní, já, Pán, aodplatím nepříteli tvému stonásobně;

46 A na dětech jeho a na dětech dětí jeho, všech těch, kteří mne nenávidí, do atřetího a čtvrtého pokolení.

47 Ale jestliže tyto děti budou činiti pokání, nebo děti dětí, a aobrátí se k Pánu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou mocí, myslí a silou a napraví čtyřnásobně všechny přestupky své, kterými se dopustily přestoupení, nebo kterými se dopustili přestoupení otcové jejich nebo otcové otců jejich, potom se rozhořčení tvé odvrátí;

48 A aodplata na ně již nepřijde, praví Pán, tvůj Bůh, a přestupky jejich nebudou již nikdy přineseny před Pána jako svědectví proti nim. Amen.