Písma
Nauka a smlouvy 2


Oddíl 2

Výňatek ze slov anděla Moroniho Josephu Smithovi, Prorokovi, když byl večer 21. září 1823 v domě Prorokova otce v Manchesteru ve státě New York (History of the Church, 1:12). Moroni byl poslední v dlouhé řadě dějepisců, kteří psali záznam, který je nyní před světem jako Kniha Mormonova. (Porovnej s Malachiášem 4:5–6; také s oddíly 27:9; 110:13–16 a 128:18.)

1, Eliáš zjeví kněžství; 2–3, Zaslíbení otců jsou zaseta do srdce dětí.

1 Vizte, zjevím vám Kněžství rukou aEliáše, proroka, před příchodem bvelikého a hrozného dne Páně.

2 A aon zasadí do srdce dětí bzaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k otcům jejich.

3 Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela zpustošena při jeho příchodu.