Písma
  Nauka a smlouvy 87
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 87

  Zjevení a proroctví o válce dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 25. prosince 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tento oddíl byl přijat v době, kdy bratří uvažovali a rozmlouvali o otroctví Afričanů na americkém kontinentu a o otroctví dětí lidských po celém světě.

  1–4, Je předpověděna válka mezi severními státy a jižními státy; 5–8, Na všechny obyvatele země dopadnou velké pohromy.

  1 Vpravdě, tak praví Pán ohledně válek, které brzy nastanou, počínaje vzpourou aJižní Karoliny, které nakonec vyústí ve smrt a bídu mnoha duší;

  2 A přijde čas, že aválka bude vylita na všechny národy, počínaje tímto místem.

  3 Neboť vizte, jižní státy budou odděleny od severních států a jižní státy budou volati k jiným národům, dokonce k národu Velké Británie, jak se nazývá, a ti budou také volati k jiným národům, aby se ubránili proti jiným národům; a potom bude aválka vylita na všechny národy.

  4 A stane se, po mnohých dnech, že aotroci povstanou proti pánům svým, kteří budou sešikováni a vycvičeni pro válku.

  5 A stane se také, že zbytky, jež zbudou v zemi, se samy sešikují a budou nesmírně rozhněvány a budou utiskovati pohany těžkým utiskováním.

  6 A tak mečem a krveprolitím budou obyvatelé země atruchliti; a bhlad a morová rána a zemětřesení a hrom nebe a také prudké a jasné blýskání způsobí, že obyvatelé země pocítí hněv a rozhořčení a cukázňující ruku Všemohoucího Boha, dokud ustanovené pohubení neučiní úplný dkonec všem národům;

  7 Aby křik svatých, a akrve svatých, ustal vystupovati ze země k uším Pána bSabaota, aby bylo odplaceno nepřátelům jejim.

  8 Pročež, astůjte na svatých místech a nepohněte se, dokud den Páně nepřijde; neboť vizte, přichází brychle, praví Pán. Amen.