Písma
  Nauka a smlouvy 114
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 114

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 17. dubna 1838 (History of the Church, 3:23).

  1–2, Církevní postavení zastávaná těmi, kteří nejsou věrní, budou dána jiným.

  1 Vpravdě tak praví Pán: Je to moudrost v služebníkovi mém Davidu W. Pattenovi, aby urovnal veškeré obchodování své tak brzy, jak jen může, a zbavil se zboží svého, aby pro mne mohl příští jaro vykonati misii, společně s dalšími, dokonce s dvanácti včetně sebe, aby svědčil o jménu mém a nesl radostné zvěsti celému světu.

  2 Neboť vpravdě tak praví Pán, že nakolik jsou mezi vámi ti, již zapírají jméno mé, budou jiní adosazeni na jejich bmísto a obdrží jejich biskupství. Amen.