Písma
Nauka a smlouvy 21


Oddíl 21

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ve Fayette ve státě New York 6. dubna 1830 (History of the Church, 1:74–79). Toto zjevení bylo dáno při organisování Církve, uvedeného data, v domově Petera Whitmera st. Účastnilo se ho šest mužů, kteří byli předtím pokřtěni. Jednomyslným hlasováním tyto osoby vyjádřily své přání a rozhodnutí organisovati se podle přikázání Božího (viz oddíl 20). Odhlasovaly také, že uznávají Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho jako předsedající úředníky Církve a že je budou podporovati. Joseph pak vkládáním rukou vysvětil Olivera starším Církve a Oliver podobně vysvětil Josepha. Po provedení obřadu svátosti Joseph a Oliver položili jednotlivě ruce na účastníky, aby udělili Ducha Svatého a konfirmovali každého jako člena Církve.

1–3, Joseph Smith je povolán, aby byl vidoucím, překladatelem, prorokem, apoštolem a starším; 4–8, Jeho slova budou říditi věc Sionu; 9–12, Svatí budou věřiti jeho slovům, když mluví skrze Utěšitele.

1 Viz, mezi vámi bude veden azáznam; a v něm budeš nazýván bvidoucím, překladatelem, prorokem, capoštolem Ježíše Krista, starším církve skrze vůli Boha Otce a milost svého Pána Ježíše Krista,

2 Byv ainspirován Duchem Svatým položiti její základy a zbudovati ji k nejsvětější víře.

3 Kterážto acírkev byla bzorganisována a zřízena v roce vašeho Pána osmnáct set třicet, ve čtvrtém měsíci a šestého dne měsíce, který se nazývá duben.

4 Pročež, míním tím církev, budeš dbáti na všechna jeho aslova a přikázání, která ti bude dávati, když je obdrží, kráčeje ve vší bsvatosti přede mnou;

5 Neboť aslovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst, ve vší trpělivosti a víře.

6 Neboť konáním těchto věcí vás abrány pekelné nepřemohou; ano, a Pán Bůh rozptýlí před vámi moci btemnoty a způsobí, aby se nebesa czachvěla pro vaše dobro a dslávu jeho jména.

7 Neboť tak praví Pán Bůh: Jeho jsem inspiroval, aby pohnul věcí aSionu s velikou mocí pro dobro, a jeho píli znám a jeho modlitby jsem slyšel.

8 Ano, jeho pláč pro Sion jsem viděl a způsobím, že nebude nadále pro něj truchliti, neboť jeho dny radosti přicházejí v aodpuštění hříchů jeho a v projevech požehnání mých na konáních jeho.

9 Neboť, vizte, apožehnám všem těm, kteří pracují na bvinici mé, mocným požehnáním a oni budou věřiti slovům jeho, která jsou mu dávána skrze mne cUtěšitelem, jenž dzjevuje, že Ježíš byl eukřižován fhříšnými lidmi pro hříchy gsvěta, ano, pro odpuštění hříchů hzkroušeného srdce.

10 Pročež, je to má vůle, aby byl avysvěcen tebou, Olivere Cowdery, můj apoštole;

11 A toto je obřad pro tebe, abys byl starším pod jeho rukou, tak, že on je pro tebe aprvním, abys mohl býti starším pro tuto církev Kristovu, která nese mé jméno –

12 A prvním kazatelem této církve pro církev a před světem, ano, před pohany; ano, a tak praví Pán Bůh, hle, hle, pro aŽidy také. Amen.