Písma
Úvod


Úvod

Nauka a smlouvy je sbírka božských zjevení a inspirovaných oznámení daných pro založení a spravování království Božího na zemi v posledních dnech. Ačkoli většina oddílů je určena členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poselství, varování a nabádání jsou k prospěchu veškerého lidstva a obsahují výzvu všem lidem kdekoli, aby naslouchali hlasu Pána Ježíše Krista, promlouvajícího k nim pro jejich časné blaho a jejich věčné spasení.

Většina zjevení v této sbírce byla přijata skrze Josepha Smitha ml., prvního proroka a presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Další byla vydána skrze některé z jeho následníků v předsednictví (viz záhlaví k oddílům 135, 136 a 138 a Oficiální prohlášení 1 a 2).

Kniha Nauky a smluv je jedním ze standardních děl Církve společně s Biblí svatou, Knihou Mormonovou a Drahocennou perlou. Avšak Nauka a smlouvy je jedinečná, protože není překladem dávného dokumentu, ale je novodobého původu a byla dána Bohem skrze jeho vyvolené proroky pro znovuzřízení jeho svatého díla a založení království Božího na zemi v těchto dnech. V těchto zjeveních nasloucháme jemnému, ale pevnému hlasu Pána Ježíše Krista promlouvajícího nanovo v dispensaci plnosti časů; a dílo, které je v ní zahájeno, je přípravou pro jeho druhý příchod, pro naplnění slov a ve shodě se slovy všech svatých proroků od doby, kdy počal svět.

Joseph Smith ml. se narodil 23. prosince 1805 v Sharonu v kraji Windsor ve státě Vermont. V útlém věku se přestěhoval s rodinou do Manchesteru na západ státu New York. Právě v době, kdy žil poblíž Manchesteru, na jaře 1820, když mu bylo čtrnáct let, zažil své první vidění, ve kterém byl navštíven osobně Bohem, Věčným Otcem, a jeho Synem Ježíšem Kristem. V tomto vidění mu bylo řečeno, že pravá Církev Ježíše Krista, jež byla zřízena v novozákonních dobách a jež poskytovala plnost evangelia, již na zemi není. Další božské projevy, v nichž byl poučován mnoha anděly, následovaly; bylo mu ukázáno, že Bůh má pro něj zvláštní práci, kterou má na zemi učinit, a že skrze něj bude na zemi znovuzřízena Církev Ježíše Krista.

V průběhu doby bylo Josephu Smithovi umožněno skrze božskou pomoc přeložit a vydat Knihu Mormonovu. Mezitím byli on a Oliver Cowdery v květnu 1829 Janem Křtitelem vysvěceni k Aronovu kněžství (viz NaS 13) a brzy poté byli také vysvěceni k Melchisedechovu kněžství dávnými apoštoly Petrem, Jakubem a Janem (viz NaS 27:12). Následovala další vysvěcení, při nichž jim byly předány kněžské klíče Mojžíšem, Eliášem a Eliasem a mnoha dávnými proroky (viz NaS 110; 128:18, 21). Tato vysvěcení byla ve skutečnosti znovuzřízením božské pravomoci člověku na zemi. 6. dubna 1830, pod nebeským vedením, prorok Joseph Smith zřídil Církev a tak pravá Církev Ježíše Krista působí znovu jako instituce mezi lidmi, s pravomocí učit evangeliu a poskytovat obřady spasení. (Viz Drahocenná perla, Joseph Smith–Životopis 1:1–75 a NaS 20.)

Tato posvátná zjevení byla přijímána v odpověď na modlitbu, v čase potřeby, a vycházela ze skutečných životních situací zahrnujíce skutečné lidi. Prorok a jeho společníci usilovali o božské vedení a tato zjevení potvrzují, že ho dostávali. Ve zjeveních vidíme znovuzřizování a odhalování evangelia Ježíše Krista a uvádění dispensace plnosti časů. V těchto zjeveních je také ukázán pohyb Církve na západ ze států New York a Pensylvánie do států Ohio, Missouri, Illinois a nakonec do Velké pánve západní Ameriky a mocné úsilí Svatých snažících se vybudovat Sion na zemi v novodobých dějinách.

Několik počátečních oddílů se pojí se záležitostmi týkajícími se překladu a vydání Knihy Mormonovy (viz oddíly 3, 5, 10, 17 a 19). Některé pozdější oddíly odrážejí práci proroka Josepha Smitha na přípravě inspirovaného překladu Bible, během níž bylo přijato mnoho velkých naukových oddílů (viz například oddíly 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 a 132, z nichž každý má nějaký přímý vztah k překladu Bible).

Ve zjeveních jsou uvedeny nauky evangelia s vysvětleními takových základních záležitostí, jako je podstata Božstva, původ člověka, reálnost Satana, účel smrtelnosti, nutnost poslušnosti, potřeba pokání, působení Svatého Ducha, obřady a úkony, které přináležejí ke spasení, osud země, budoucí podmínky člověka po vzkříšení a soudu, věčnost manželského vztahu a věčná podstata rodiny. Podobně je ukázáno postupné odhalování administrativní struktury Církve s povoláváním biskupů, Prvního předsednictva, Rady Dvanácti a Sedmdesáti a zřízení dalších předsedajících úřadů a kvor. Nakonec, svědectví, které je dáno o Ježíši Kristu – jeho božskosti, jeho majestátnosti, jeho dokonalosti, jeho lásce a jeho vykupující moci – činí z této knihy knihu veliké hodnoty pro lidskou rodinu a knihu cennější než bohatství celé země.

Řada zjevení byla vydána v Sionu (Independence) ve státě Missouri v roce 1833 pod názvem A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Kniha přikázání pro správu Církve Kristovy). Ohledně tohoto vydání vydali starší Církve závažné svědectví, že Pán dal svědectví jejich duši, že tato zjevení jsou pravdivá. Tak jak Pán pokračoval v komunikaci se svými služebníky, byla o dva roky později v Kirtlandu ve státě Ohio vydána rozšířená sbírka s názvem Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Nauka a smlouvy Církve Svatých posledních dnů). K tomuto vydání z roku 1835 bylo připojeno písemné svědectví dvanácti apoštolů, jež následuje:

Svědectví
dvanácti apoštolů o pravdivosti
knihy Nauky a smluv

Svědectví svědků o Knize Pánových přikázání, kterážto přikázání dal své Církvi skrze Josepha Smitha ml., který byl určen hlasem Církve k tomuto účelu:

My jsme, tudíž, ochotni vydati svědectví lidstvu celého světa, každému stvoření na tváři země, že Pán dal svědectví naší duši, skrze Ducha Svatého vylitého na nás, že tato přikázání byla dána inspirací Boží a jsou prospěšná všem lidem a jsou skutečně pravdivá.

Vydáváme toto svědectví světu, s Pánem jako naším pomocníkem; a právě skrze milost Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista, je nám umožněno míti tuto výsadu vydati toto svědectví světu, z čehož se nesmírně radujeme, stále se modlíce k Pánu, aby děti lidské mohly z toho míti prospěch.

Jména Dvanácti byla:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

V následných vydáních Nauky a smluv byla připojována dodatečná zjevení nebo jiné záležitosti hodné zaznamenání, jak byla přijímána a jak to bylo potvrzováno kompetentními shromážděními nebo konferencemi Církve.

Do vydání počínaje rokem 1835 byla také začleněna řada sedmi teologických lekcí; ty byly nazvány Lectures on Faith (Přednášky o víře). Byly připraveny pro využití ve Škole proroků v Kirtlandu ve státě Ohio, od roku 1834 do roku 1835. I když tyto přednášky jsou prospěšné pro nauku a učení, byly z Nauky a smluv od vydání v roce 1921 vypuštěny, protože nebyly dány neboli předloženy jako zjevení celé Církvi.

Je zřejmé, že v minulých anglických vydáních, zvláště v historických částech záhlaví oddílů, přetrvávaly některé chyby. Následkem toho obsahuje toto vydání opravy dat a místopisných názvů a také několik dalších menších oprav, když se to zdálo vhodné. Tyto změny byly učiněny, aby uvedly materiál do souladu s historickými dokumenty. Mezi další zvláštní znaky tohoto posledního vydání patří zlepšení v odkazech, v záhlaví oddílů a ve stručných přehledech obsahu, to vše se záměrem pomoci čtenářům porozumět poselství Pána, tak jak je dáno v Nauce a smlouvách, a radovat se z něho.

Úvody k oddílům anglického vydání Nauky a smluv obsahují odkazy na History of the Church (Dějiny Církve). History of the Church je sedmisvazková historická zpráva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od roku 1820 do roku 1848. Protože tyto svazky nebyly přeloženy a jsou k disposici pouze v angličtině, odkazy na History of the Church v úvodech oddílů tohoto vydání Nauky a smluv se týkají svazků těchto dějin v angličtině.