Písma
Nauka a smlouvy 52


Oddíl 52

Zjevení dané starším Církve skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. června 1831 (History of the Church, 1:175–179). V Kirtlandu se konala konference, která začala 3. a skončila 6. června. Na této konferenci byla učiněna první určitá vysvěcení k úřadu vysokého kněze a jisté projevy falešných a klamajících duchů byly rozeznány a duchové byli vyplísněni.

1–2, Je určeno, že příští konference se má konati v Missouri; 3–8, Jistí starší jsou určeni k tomu, aby cestovali společně; 9–11, Starší mají učiti tomu, co apoštolové a proroci napsali; 12–21, Ti, kteří jsou osvíceni Duchem, přinášejí ovoce chvály a moudrosti; 22–44, Různí starší jsou určeni k tomu, aby šli kázajíce evangelium, zatímco cestují do Missouri na konferenci.

1 Vizte, tak praví Pán starším, které apovolal a vyvolil v těchto posledních dnech hlasem svého Ducha –

2 Řka: Já, Pán, vám oznámím to, co chci, abyste činili od tohoto času do příští konference, jež se bude konati v Missouri, v azemi, kterou bzasvětím lidu svému, jenž jest czbytkem Jákobovým, a těm, kdož jsou dědici podle dsmlouvy.

3 Pročež, vpravdě pravím vám, nechť se služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon vydají na cestu svou, jakmile budou moci býti vykonány přípravy k tomu, aby opustili domov svůj a putovali do země Missouri.

4 A nakolik mně budou věrni, bude jim oznámeno, co budou činiti;

5 A také, nakolik budou věrni, bude jim oznámena azemě vašeho dědictví.

6 A nakolik věrni nebudou, budou odříznuti, tak, jak já chci, jak se mi zdá dobré.

7 A opět, vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj Lyman Wight a služebník můj John Corrill vydají na spěšnou cestu svou;

8 A také služebník můj John Murdock a služebník můj Hyrum Smith se vydají na cestu svou do téhož místa přes Detroit.

9 A odtamtud nechť putují kážíce slovo cestou, neříkajíce ažádné jiné věci než to, co bproroci a apoštolové napsali, a to, čemu jsou učeni cUtěšitelem skrze modlitbu víry.

10 Nechť jdou adva a dva a tak nechť káží cestou v každém společenství, křtíce bvodou a vkládáním crukou na břehu u vody.

11 Neboť tak praví Pán: Zkrátím dílo své ve aspravedlivosti, neboť přicházejí dny, kdy vyšlu soud k vítězství.

12 A nechť se služebník můj Lyman Wight má na pozoru, neboť Satan si přeje aprosívati jej jako plevy.

13 A vizte, ten, kdo je avěrný, bude učiněn vládcem nad mnohými věcmi.

14 A opět, dám vám vzor ve všech věcech, abyste nemuseli býti oklamáni; neboť Satan je všude v zemi a chodí oklamávaje národy –

15 Pročež ten, kdo se modlí, jehož duch je azkroušený, ten je mnou bpřijat, jestliže je poslušen cnařízení mých.

16 Ten, kdo mluví, jehož duch je zkroušený, jehož řeč je mírná a povznáší, ten z Boha jest, jestliže je poslušen nařízení mých.

17 A opět, ten, kdo se chvěje pod mocí mou, bude učiněn asilným a bude přinášeti ovoce chvály a bmoudrosti, podle zjevení a pravd, které jsem vám dal.

18 A opět, ten, kdo je přemožen a anepřináší ovoce, vpravdě podle tohoto vzoru, ten není ze mne.

19 Pročež, podle tohoto vzoru budete arozeznávati duchy ve všech případech pod celými nebesy.

20 A ty dny přišly; lidem se bude adíti podle víry jejich.

21 Vizte, toto přikázání je dáno všem starším, které jsem vyvolil.

22 A opět, vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj aThomas B. Marsh a služebník můj Ezra Thayre také vydají na cestu svou, kážíce slovo cestou do téže země.

23 A opět, nechť se služebník můj Isaac Morley a služebník můj Ezra Booth vydají na cestu svou, také kážíce slovo cestou do téže země.

24 A opět, nechť se služebníci moji aEdward Partridge a Martin Harris vydají na cestu svou se služebníky mými Sidneym Rigdonem a Josephem Smithem ml.

25 Nechť se služebníci moji David Whitmer a Harvey Whitlock také vydají na cestu svou a káží cestou do téže země.

26 A nechť se služebníci moji aParley P. Pratt a bOrson Pratt vydají na cestu svou a káží cestou, až do téže země.

27 A nechť se služebníci moji Solomon Hancock a Simeon Carter také vydají na cestu svou do téže země a káží cestou.

28 Nechť se služebníci moji Edson Fuller a Jacob Scott také vydají na cestu svou.

29 Nechť se služebníci moji Levi W. Hancock a Zebedee Coltrin také vydají na cestu svou.

30 Nechť se služebníci moji Reynolds Cahoon a Samuel H. Smith také vydají na cestu svou.

31 Nechť se služebníci moji Wheeler Baldwin a William Carter také vydají na cestu svou.

32 A nechť služebníci moji aNewel Knight a Selah J. Griffin jsou oba vysvěceni a také se vydají na cestu svou.

33 Ano, vpravdě pravím, nechť všichni tito se vydají na cestu svou na jedno místo, ve svých různých směrech, a žádný člověk nebude stavěti na azákladě druhého ani nebude putovati ve stopách druhého.

34 Ten, kdo je věrný, ten bude zachován a požehnán mnohým aovocem.

35 A opět, pravím vám, nechť se služebníci moji Joseph Wakefield a Solomon Humphrey vydají na cestu svou do východních zemí;

36 Nechť pracují s rodinami svými, aneoznamujíce žádné jiné věci než to, co proroci a apoštolové, to, co bviděli a slyšeli a čemu naprosto jistě cvěří, aby proroctví mohla býti splněna.

37 V důsledku přestupku nechť to, co bylo uděleno Hemanu Bassetovi, je mu aodňato a vloženo na hlavu Simondse Rydera.

38 A opět, vpravdě pravím vám, nechť Jared Carter je avysvěcen knězem a také nechť George James je vysvěcen bknězem.

39 Nechť zbytek starších abdí nad církvemi a nechť oznamují slovo v krajinách okolo nich; a nechť pracují svýma vlastníma rukama, aby nebylo pěstováno žádné bmodlářství ani zlovolnost.

40 A pamatujte ve všech věcech na achudé a bpotřebné, na nemocné a sužované, neboť ten, kdo nečiní tyto věci, ten není učedníkem mým.

41 A opět, nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon a Edward Partridge vezmou s sebou adoporučení od církve. A nechť je také jedno získáno pro služebníka mého Olivera Cowderyho.

42 A právě tak, jak jsem pravil, budete-li věrní, shromáždíte se, abyste se radovali v zemi aMissouri, která je zemí bdědictví vašeho, která je nyní zemí nepřátel vašich.

43 Ale, vizte, já, Pán, urychlím město v jeho čase a budu korunovati věrné aradostí a radováním.

44 Vizte, já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží, a já je apozvednu v poslední den. Tak jest. Amen.