Písma
Nauka a smlouvy 59


Oddíl 59

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 7. srpna 1831 (History of the Church, 1:196–201). Prorok před svým záznamem tohoto zjevení píše popisně o zemi Sion, kde byli tehdy lidé shromážděni. Země byla zasvěcena, jak Pán nařídil, a místo pro budoucí chrám bylo posvěceno. Pán dává tato přikázání s tím, že se zvláště vztahují na Svaté v Sionu.

1–4, Věrní Svatí v Sionu budou požehnáni; 5–8, Mají milovati Pána a sloužiti mu a zachovávati jeho přikázání; 9–19, Svěcením dne Páně jsou Svatí požehnáni časně i duchovně; 20–24, Spravedlivým je přislíben pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.

1 Vizte, požehnaní, praví Pán, jsou ti, již vyšli do této země s aokem upřeným na slávu moji, podle přikázání mých.

2 Neboť ti, kteří žijí, azdědí zemi, a ti, kteří bumírají, odpočinou od všech prací svých a skutky jejich je budou následovati; a obdrží ckorunudpříbytcích Otce mého, jež jsem pro ně připravil.

3 Ano, požehnaní jsou ti, jejichž nohy stojí na zemi Sion, kteří jsou poslušni evangelia mého; neboť obdrží jako odměnu svou dobré věci země, a ta bude vydávati v asíle své.

4 A budou také korunováni požehnáními shůry, ano, a přikázáními, kterých není málo, a azjeveními v čase jejich – ti, kteří jsou bvěrní a cpilní přede mnou.

5 Pročež, dávám jim přikázání, řka toto: aMilovati budeš Pána Boha svého celým svým bsrdcem, celou svou mocí, myslí a silou; a ve jménu Ježíše Krista mu budeš csloužiti.

6 Milovati budeš abližního svého jako sebe samého. bNepokradeš; ani cnezcizoložíš ani dnezabiješ ani nebudeš činiti nic tomu podobného.

7 Budeš aděkovati Pánu Bohu svému ve všech věcech.

8 Budeš přinášeti aoběť Pánu Bohu svému ve bspravedlivosti, a to srdce zlomené a ducha czkroušeného.

9 A aby ses mohl plněji uchovati aneposkvrněným od světa, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášeti svátosti své v můj bsvatý den;

10 Neboť vpravdě toto je den určený ti k tomu, aby sis odpočinul od prací svých a aprojevil oddanost svou Nejvyššímu;

11 Nicméně sliby tvé budou přinášeny ve spravedlivosti ve všech dnech a ve všech dobách;

12 Ale pamatuj, že v tento den Páně budeš přinášeti aoběti své a svátosti své Nejvyššímu, bvyznávaje hříchy své bratřím a před Pánem.

13 A v tento den nebudeš konati žádnou jinou věc, jen nechť jídlo tvé je připraveno s upřímností srdce, aby apůst tvůj mohl býti dokonalý, neboli jinými slovy, aby bradost tvá mohla býti úplná.

14 Vpravdě, toto je půst a modlitba neboli jinými slovy radování a modlitba.

15 A nakolik tyto věci činíte s adíkůvzdáním, s bveselým csrdcem a tváří, ne s mnohým dsmíchem, neboť toto je hřích, ale s radostným srdcem a s veselou tváří –

16 Vpravdě pravím, že nakolik tak činíte, plnost země je vaše, zvěř polní a ptactvo ve vzduchu, a to, co šplhá po stromech a chodí po zemi;

17 Ano, a byliny a dobré věci, které pocházejí ze země, ať k jídlu nebo pro oděv nebo pro domy nebo pro stodoly nebo pro sady nebo pro zahrady nebo pro vinice;

18 Ano, všechny věci, které pocházejí ze azemě v období svém, jsou učiněny k prospěchu a užitku člověka, aby potěšily oko a rozveselily srdce;

19 Ano, pro jídlo a pro oděv, pro chuť a pro čich, aby posilovaly tělo a oživovaly duši.

20 A těší Boha, že dal všechny tyto věci člověku; neboť k tomu účelu byly učiněny, aby byly používány se soudností, nikoli s nestřídmostí, ani s vynucováním.

21 A v ničem se člověk aneprohřešuje proti Bohu neboli proti nikomu není hněv jeho roznícen kromě těch, již bneuznávají ruku jeho ve všech věcech a neposlouchají jeho přikázání.

22 Vizte, to je podle zákona a proroků; pročež, neobtěžujte mne více ohledně této záležitosti.

23 Ale naučte se, že ten, kdo činí díla aspravedlivosti, obdrží bodměnu svou, a to cpokoj v tomto světě a dvěčný život ve světě, který přijde.

24 Já, Pán, jsem to pravil a Duch vydává svědectví. Amen.