Písma
Nauka a smlouvy 96


Oddíl 96

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ukazující řád města neboli kůlu Sionu v Kirtlandu ve státě Ohio 4. června 1833 jako příklad Svatým v Kirtlandu (History of the Church, 1:352–353). Bylo to při příležitosti konference vysokých kněží a hlavním projednávaným námětem bylo přidělení určitých pozemků, známých jako Frenchova farma, vlastněných Církví poblíž Kirtlandu. Jelikož se konference nemohla dohodnouti, kdo má převzíti péči o farmu, všichni souhlasili s tím, aby se Prorok ohledně této záležitosti dotázal Pána.

1, Kůl Sionu Kirtland má býti učiněn silným; 2–5, Biskup má rozděliti dědictví pro Svaté; 6–9, John Johnson má býti členem sjednoceného řádu.

1 Vizte, pravím vám, zde je moudrost, skrze kterou můžete věděti, jak jednati ohledně této záležitosti, neboť je pro mne nutné, aby tento akůl, který jsem zřídil pro sílu Sionu, byl učiněn silným.

2 Tudíž, nechť služebník můj Newel K. Whitney převezme péči o místo, jež je mezi vámi jmenováno, na němž zamýšlím postaviti svůj svatý dům.

3 A opět, nechť je rozděleno na pozemky podle moudrosti ku prospěchu těch, již usilují o dědictví, jak bude rozhodnuto v radě mezi vámi.

4 Tudíž, mějte se na pozoru, abyste věnovali péči této záležitosti a onomu podílu, který je nutný k prospěchu ařádu mého, k přinesení slova mého dětem lidským.

5 Neboť vizte, vpravdě pravím vám, toto je pro mne nejnutnější, aby slovo mé vyšlo k dětem lidským, k podmanění srdce dětí lidských pro dobro vaše. Tak jest. Amen.

6 A opět, vpravdě pravím vám, je to moudrost ve mně a nutné pro mne, aby služebník můj John Johnson, jehož oběť jsem přijal a jehož modlitby jsem slyšel, jemuž dávám zaslíbení věčného života, nakolik bude od nynějška zachovávati přikázání má –

7 Neboť on je potomek aJozefův a podílník požehnání zaslíbení učiněného otcům jeho –

8 Vpravdě pravím vám, je pro mne nutné, aby se stal členem řádu, aby mohl pomáhati při přinášení slova mého dětem lidským.

9 Tudíž vy ho vysvětíte k tomuto požehnání a on se bude pilně snažiti, aby odstranil závazky, které jsou na domě jmenovaném mezi vámi, aby v něm mohl přebývati. Tak jest. Amen.