Písma
Nauka a smlouvy 70


Oddíl 70

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 12. listopadu 1831 (History of the Church, 1:235–237). Dějiny psané Prorokem uvádějí, že od 1. do 12. listopadu včetně se konaly čtyři zvláštní konference. Na posledním z těchto shromáždění byla zvažována veliká důležitost knihy Book of Commandments (Kniha přikázání), později nazvané Doctrine and Covenants (Nauka a smlouvy); a Prorok o ní píše jako o „základu Církve v těchto posledních dnech a prospěchu pro svět ukazujícím, že klíče tajemství království našeho Spasitele jsou opět svěřeny člověku“ (History of the Church, 1:235).

1–5, Jsou určeni správci, aby vydali zjevení; 6–13, Ti, kteří pracují v duchovních věcech, jsou hodni své mzdy; 14–18, Svatí si mají býti v časných věcech rovni.

1 Vizte a poslouchejte, ó vy obyvatelé Sionu, a vy všichni lidé církve mé, kteří jste daleko, a slyšte slovo Páně, jež dávám služebníku svému Josephu Smithovi ml. a také služebníku svému Martinu Harrisovi a také služebníku svému Oliveru Cowderymu a také služebníku svému Johnu Whitmerovi a také služebníku svému Sidneymu Rigdonovi a také služebníku svému Williamu W. Phelpsovi, cestou přikázání pro ně.

2 Neboť dávám jim přikázání; pročež poslouchejte a slyšte, neboť tak jim praví Pán –

3 Já, Pán, jsem je určil a vysvětil jsem je, aby byli asprávci nad zjeveními a přikázáními, jež jsem jim dal a jež jim později dám;

4 A zprávu z toho správcovství budu od nich požadovati v den soudu.

5 Pročež, určil jsem jim, a toto je zodpovědnost jejich v církvi Boží, spravovati je a záležitosti jejich, ano, přínosy z nich.

6 Pročež, dávám jim přikázání, aby je nedávali církvi ani světu;

7 Nicméně, nakolik obdrží více, než je nutné pro spotřebu jejich a potřeby jejich, bude to dáno do azásobárny mé;

8 A tyto přínosy budou zasvěceny obyvatelům Sionu a pokolením jejich, nakolik se stanou adědici podle zákonů království.

9 Vizte, toto je to, co Pán požaduje od každého člověka v asprávcovství jeho, tak jak jsem já, Pán, určil nebo později určím kterémukoli člověku.

10 A vizte, nikdo, kdo náleží k církvi živého Boha, není z tohoto zákona vyňat;

11 Ano, ani biskup, ani azmocněnec, který udržuje Pánovu zásobárnu, ani ten, kdo je určený k správcovství nad časnými věcmi.

12 Ten, kdo je určen, aby spravoval duchovní věci, ten je ahoden své mzdy, tak jako ti, kteří jsou určeni k správcovství, aby spravovali časné věci;

13 Ano, dokonce hojněji, kterážto hojnost je jim rozmnožena skrze projevy Ducha.

14 Nicméně, ve svých časných věcech si budete arovni, a to ne zdráhavě, jinak hojnost projevů Ducha bude zadržena.

15 Nyní, toto apřikázání dávám služebníkům svým pro jejich dobro, dokud zůstávají, jako projev požehnání svých na hlavu jejich a jako odměnu za bpíli jejich a pro bezpečí jejich;

16 Pro jídlo a pro aoděv; pro dědictví; pro domy a pro pozemky, do jakýchkoli okolností je já, Pán, umístím a kamkoli je já, Pán, pošlu.

17 Neboť byli věrni nad amnohými věcmi a činili dobře, nakolik nehřešili.

18 Vizte, já, Pán, jsem amilosrdný a požehnám jim, a oni vejdou v radost těchto věcí. Tak jest. Amen.