Písma
Nauka a smlouvy 127


Oddíl 127

List Josepha Smitha, Proroka, Svatým posledních dnů v Nauvoo ve státě Illinois obsahující pokyny ohledně křtu za mrtvé, datovaný v Nauvoo 1. září 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith jásá v pronásledování a soužení; 5–12, Musejí býti vedeny záznamy týkající se křtů za mrtvé.

1 Poněvadž mi Pán zjevil, že moji nepřátelé, jak v Missouri, tak v tomto státě, mne opět pronásledují; a poněvadž mne pronásledují bez apříčiny a nemají na své straně ani nejmenší nástin nebo zdání spravedlnosti neboli práva ohledně připravení prosazování svých obžalob proti mně; a poněvadž všechny jejich nároky jsou založeny na falši nejčernějšího zabarvení, pokládal jsem za nutné a za moudrost v sobě, abych opustil toto místo na krátké období, pro své vlastní bezpečí a bezpečí tohoto lidu. Chtěl bych říci všem těm, se kterými mám obchodní vztahy, že jsem předal své záležitosti zmocněncům a referentům, již budou vyřizovati veškeré obchodní záležitosti pohotovým a správným způsobem a budou hleděti, aby veškeré mé dluhy byly smazávány v patřičném čase použitím majetku nebo jinak, jak případ může vyžadovati nebo jak okolnosti mohou dovoliti. Až se dovím, že se bouře zcela přehnala, potom se k vám opět vrátím.

2 A co se týče anebezpečenství, jimiž jsem povolán projíti, zdají se mi jako maličkost, poněvadž bzávist a hněv člověka byly mým stálým údělem po všechny dny mého života; a z jakého důvodu, to se zdá záhadné, pokud jsem nebyl custanoven před založením světa pro nějaký dobrý účel nebo zlý, vy si můžete zvoliti, jak to nazývati. Posuďte sami. Bůh zná všechny tyto věci, zda je dobrý nebo zlý. Ale nicméně, hluboká voda je to, v čem jsem zvyklý plavati. To vše se mi stalo druhou přirozeností; a cítím jako Pavel, jásati v dsoužení; neboť k tomuto dni mne Bůh mých otců z nich všech vysvobozoval a bude mne vysvobozovati od nynějška nadále; neboť vizte a hleďte, zvítězím nad všemi svými nepřáteli, neboť Pán Bůh to pravil.

3 Nechť se všichni svatí radují, tudíž, a jsou nesmírně veselí; neboť izraelský aBůh je jejich Bůh a on vyměří na hlavu všech jejich utlačitelů spravedlnou odměnu odplaty.

4 A opět, vpravdě tak praví Pán: Nechť práce na achrámu mém a veškeré práce, které jsem vám určil, pokračují a neustávají; a nechť bpíle vaše a vytrvalost vaše a trpělivost a práce vaše jsou zdvojnásobeny, a neztratíte nikterak odměnu svou, praví Pán zástupů. A budou-li vás cpronásledovati, tak pronásledovali proroky a spravedlivé muže, již byli před vámi. Za všechno toto je odměna v nebi.

5 A opět, dávám vám slovo ve vztahu ke akřtu za bmrtvé vaše.

6 Vpravdě tak praví Pán vám ohledně mrtvých vašich: Když je kdokoli z vás akřtěn za mrtvé vaše, nechť je bzapisovatel a nechť je očitým svědkem křtů vašich; nechť slyší ušima svýma, aby mohl svědčiti v pravdě, praví Pán;

7 Aby, ohledně veškerého zaznamenávání vašeho, to mohlo býti azaznamenáno v nebi; aby, cokoli bsvážete na zemi, mohlo býti svázáno v nebi; aby, cokoli rozvážete na zemi, mohlo býti rozvázáno v nebi;

8 Neboť brzy na zemi aznovuzřídím mnoho věcí týkajících se bkněžství, praví Pán zástupů.

9 A opět, nechť veškeré azáznamy jsou vedeny řádně, aby mohly býti uloženy do archivů svatého chrámu mého, aby byly chovány v paměti z pokolení na pokolení, praví Pán zástupů.

10 Chci říci všem svatým, že jsem si přál s nesmírně velikým přáním, abych je o příštím sabatu oslovil ze stupínku ve věci křtu za mrtvé. Ale poněvadž není v moci mé, abych tak učinil, budu psáti čas od času o oné věci slovo Páně a budu vám ho posílati poštou, a také o mnoha dalších věcech.

11 Nyní pro tuto chvíli končím svůj dopis, pro nedostatek času; neboť nepřítel je ve střehu, a jak Spasitel pravil, akníže tohoto světa přichází, ale nemá nic na mně.

12 Vizte, mou modlitbou k Bohu je, abyste vy všichni mohli býti spaseni. A podepisuji se jako váš služebník v Pánu, prorok a avidoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Joseph Smith.