Písma
Nauka a smlouvy 7


Oddíl 7

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829, když se dotazovali skrze Urim a Thumim ohledně toho, zda Jan, milovaný učedník, zůstal v těle, nebo zemřel. Zjevení je přeloženým zněním záznamu učiněným Janem na pergamenu a jím uschovaným (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Jan Milovaný bude žíti, dokud Pán nepřijde; 4–8, Petr, Jakub a Jan drží klíče evangelia.

1 A Pán pravil ke mně: Jane, amilovaný můj, co si bpřeješ? Neboť požádáš-li o to, co chceš, bude ti to dáno.

2 A já jsem mu pravil: Pane, dej mi moc nad asmrtí, abych mohl žíti a přiváděti duše k tobě.

3 A Pán mi pravil: Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, protože si přeješ toto, azůstaneš, dokud nepřijdu ve bslávě své, a budeš cprorokovati před národy, pokoleními, jazyky a lidmi.

4 A pro tuto příčinu Pán řekl Petrovi: Chci-li, aby zůstal, dokud nepřijdu, co je tobě po tom? Neboť on si přál ode mne, aby mohl přiváděti duše ke mně, ale ty si přeješ, abys mohl rychle přijíti ke mně do akrálovství mého.

5 Pravím ti, Petře, toto bylo dobré přání; ale milovaný můj si přál, aby mohl učiniti více neboli větší dílo mezi lidmi než to, co učinil předtím.

6 Ano, vzal na sebe větší dílo; tudíž učiním ho jako plápolající oheň a asloužícím andělem; bude sloužiti těm, kteří budou bdědici spasení, kteří dlí na czemi.

7 A učiním tě služebníkem pro něj a pro bratra tvého Jakuba; a vám třem dám tuto moc a aklíče této služby, dokud nepřijdu.

8 Vpravdě pravím vám, vy oba budete míti podle přání svých, neboť vy oba se aradujete z toho, co jste si přáli.