Písma
Nauka a smlouvy 60


Oddíl 60

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v kraji Jackson ve státě Missouri 8. srpna 1831 (History of the Church, 1:201–202). Při této příležitosti si starší, kteří byli určeni, aby se vrátili na východ, přáli věděti, jak mají postupovati a jakou cestou a jakým způsobem mají cestovati.

1–9, Starší mají kázati evangelium ve společenstvích zlovolných; 10–14, Nemají marniti svůj čas ani pohřbívati své hřivny; 15–17, Mohou si umýti nohy jako svědectví proti těm, kteří odmítají evangelium.

1 Vizte, tak praví Pán starším církve své, kteří se mají rychle vrátiti do země, odkud přišli: Vizte, těší mne, že jste přišli sem;

2 Ale některými nejsem velmi potěšen, neboť nechtějí otvírati aústa svá, ale bskrývají hřivnu, kterou jsem jim dal, kvůli cstrachu z člověka. Běda takovým, neboť hněv můj je roznícen proti nim.

3 A stane se, nebudou-li mi věrnější, bude jim aodňato dokonce i to, co mají.

4 Neboť já, Pán, panuji nahoře v nebesích a mezi avojsky země; a v den, kdy shromáždím bklenoty své, všichni lidé budou věděti, co je to, co prozrazuje moc Boží.

5 Ale, vpravdě, budu k vám mluviti ohledně cesty vaší do země, odkud jste přišli. Nechť je zhotoveno plavidlo, nebo koupeno, jak se vám zdá dobré, nezáleží mi na tom, a vydejte se na spěšnou cestu na místo, které se jmenuje St. Louis.

6 A odtud nechť se služebníci moji Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. a Oliver Cowdery vydají na cestu svou do Cincinnati;

7 A na tom místě nechť pozdvihnou hlas svůj a oznamují slovo mé silným hlasem, bez hněvu nebo pochybování, pozvedajíce na ně svaté ruce. Neboť já jsem schopen učiniti vás asvatými a hříchy vaše jsou vám bodpuštěny.

8 A nechť se zbytek vydá na cestu svou ze St. Louis, dva a dva, a káží slovo, ne ve spěchu, mezi společenstvími zlovolných, dokud se nevrátí do církví, odkud přišli.

9 A to vše pro dobro církví; pro tento záměr jsem je poslal.

10 A nechť služebník můj aEdward Partridge dá z peněz, které jsem mu dal, část mým starším, jimž je přikázáno, aby se vrátili;

11 A ten, kdo je schopen, nechť je vrátí prostřednictvím zmocněnce; a ten, kdo není, od toho se to nevyžaduje.

12 A nyní mluvím o zbytku, kteří přijdou do této země.

13 Vizte, byli posláni, aby kázali evangelium mé mezi společenstvími zlovolných; pročež, dávám jim přikázání, takto: Nebudeš amarniti čas svůj, ani nebudeš pohřbívati bhřivnu svou, aby nemohla býti poznána.

14 A poté, co přijdeš do země Sion, a poté, co budeš oznamovati slovo mé, rychle se vrátíš, oznamuje slovo mé mezi společenstvími zlovolných, ne ve spěchu, ani ve ahněvu, ani s rozbrojem.

15 A setřes aprach s nohou svých proti těm, kteří tě nepřijímají, ne v jejich přítomnosti, abys je nedráždil, ale v skrytu; a omyj nohy své jako svědectví proti nim v den soudu.

16 Vizte, toto je pro vás postačující a je to vůle toho, který vás poslal.

17 A ústy služebníka mého Josepha Smitha ml. bude oznámeno to, co se týká Sidneyho Rigdona a Olivera Cowderyho. Zbytek později. Tak jest. Amen.