Písma
Nauka a smlouvy 67

Oddíl 67

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 (History of the Church, 1:224–225). Bylo to při příležitosti zvláštní konference a bylo zvažováno a projednáváno vydání zjevení již přijatých od Pána skrze Proroka (viz záhlaví k oddílu 1). Bylo rozhodnuto, že Oliver Cowdery a John Whitmer mají vzíti rukopisy zjevení do Independence, kde je W. W. Phelps vydá jako Book of Commandments (Kniha přikázání). Mnozí bratří vydali vážná svědectví, že zjevení tehdy sestavená k vydání jsou vpravdě pravdivá, jak bylo dosvědčeno skrze Ducha Svatého vylitého na ně. Prorok zaznamenává, že poté, co bylo přijato zjevení známé jako oddíl 1, došlo k určitým negativním rozmluvám ohledně jazyka použitého ve zjeveních. Následovalo toto zjevení.

1–3, Pán slyší modlitby svých starších a bdí nad nimi; 4–9, Vyzývá nejmoudřejší osobu, aby napodobila to nejmenší z jeho zjevení; 10–14, Věrní starší budou obživeni Duchem a uvidí tvář Boží.

1 Vizte a poslouchejte, ó vy astarší církve mé, kteří jste se shromáždili, jejichž modlitby jsem slyšel a jejichž srdce znám a jejichž přání přišla přede mne.

2 Vizte a hleďte, aoči mé spočívají na vás a nebesa i země jsou v rukou mých a bohatství věčnosti jsou má, abych je dával.

3 Pokusili jste se věřiti, že máte obdržeti požehnání, jež vám bylo nabídnuto; ale vizte, vpravdě pravím vám, že jste měli v srdci svém astrach, a vpravdě to je příčinou toho, že jste je neobdrželi.

4 A nyní, já, Pán, vám dávám asvědectví o pravdě těchto přikázání, jež leží před vámi.

5 Oči vaše spočívají na služebníkovi mém Josephu Smithovi ml. a ajazyk jeho znáte a nedokonalosti jeho znáte; a v srdci svém hledáte znalost, abyste se mohli vyjadřovati nad meze jazyka jeho; to také víte.

6 Nyní, vyhledejte z Knihy přikázání vpravdě to nejmenší, které je mezi nimi, a určete toho, jenž je mezi vámi anejmoudřejší;

7 Nebo je-li mezi vámi někdo, kdo učiní jedno jako toto, pak jste ospravedlněni ve slovech, že nevíte, že jsou pravá;

8 Ale nemůžete-li učiniti jedno jako toto, jste pod odsouzením, anevydáte-li svědectví, že jsou pravá.

9 Neboť vy víte, že v nich není žádné nespravedlivosti a že to, co je aspravedlivé, přichází dolů shůry, od Otce bsvětel.

10 A opět, vpravdě pravím vám, že je to vaše výsada a zaslíbení, jež dávám vám, kteří jste byli vysvěceni k této službě, že nakolik se zbavíte ažárlivostí a bstrachů a cpokoříte se přede mnou, neboť nejste dostatečně pokorní, bude dzávoj roztržen a vy mne euvidíte a budete věděti, že já jsem – ne tělesnou, ani přirozenou myslí, ale duchovní.

11 Neboť žádný ačlověk nikdy neviděl Boha v těle, ledaže byl obživen Duchem Božím.

12 Ani nemůže žádný apřirozený člověk snésti přítomnost Boží, ani žádný podle tělesné mysli.

13 Nejste nyní schopni snésti přítomnost Boží ani službu andělů; pročež, pokračujte s atrpělivostí, dokud nebudete bzdokonaleni.

14 Nechť se mysl vaše neobrací zpět; a až toho budete ahodni, v mém vlastním příhodném čase, uvidíte a budete věděti to, co vám bylo předáno rukama služebníka mého Josepha Smitha ml. Amen.