Písma
Nauka a smlouvy 61


Oddíl 61

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na břehu řeky Missouri u ohybu McIlwaine’s Bend 12. srpna 1831 (History of the Church, 1:202–205). Prorok a deset starších na své zpáteční cestě do Kirtlandu cestovali v kanoích po proudu řeky Missouri. Během třetího dne cesty zažili mnohá nebezpečí. Starší William W. Phelps ve vidění za denního světla viděl ničitele jedoucího s mocí po tváři vod.

1–12, Pán ustanovil na vodách mnohá zničení; 13–22, Vody byly proklety Janem a ničitel jezdí po jejich tváři; 23–29, Někteří mají moc přikázati vodám; 30–35, Starší mají cestovati dva a dva a kázati evangelium; 36–39, Mají se připravovati na příchod Syna Muže.

1 Vizte a poslouchejte hlas toho, který má veškerou amoc, který je od věčnosti do věčnosti, a to bAlfy i Omégy, počátku i konce.

2 Vizte, vpravdě, tak praví Pán k vám, ó vy starší církve mé, kteří jste shromážděni na tomto místě, vám jsou nyní hříchy vaše odpuštěny, neboť já, Pán, aodpouštím hříchy a jsem bmilosrdný k těm, již cvyznávají hříchy své se srdcem pokorným;

3 Ale vpravdě pravím vám, že není nutné, aby tato celá skupina mých starších postupovala rychle po vodách, zatímco obyvatelé na obou stranách hynou v nevíře.

4 Nicméně strpěl jsem to, abyste o tom mohli vydati svědectví; vizte, je mnoho nebezpečí na vodách, a obzvláště bude později;

5 Neboť já, Pán, jsem ustanovil v hněvu svém mnohá zničení na vodách; ano, a zvláště na těchto vodách.

6 Nicméně veškeré tělo je v rukou mých a ten, kdo je mezi vámi věrný, nezahyne vodami.

7 Pročež je nutné, aby si služebník můj Sidney Gilbert a služebník můj aWilliam W. Phelps pospíšili se svým pověřením a posláním.

8 Nicméně, nechtěl bych strpěti, abyste se rozdělili, dokud byste nebyli aukázněni kvůli všem hříchům svým, abyste mohli býti jedno, abyste nemuseli zahynouti ve bzlovolnosti;

9 Ale nyní, vpravdě pravím, je to má vůle, abyste se rozdělili. Pročež nechť služebníci moji Sidney Gilbert a William W. Phelps jdou s dřívější skupinou svou a nechť se vydají na cestu svou ve spěchu, aby mohli splniti poslání své, a skrze víru přemohou;

10 A nakolik budou věrni, budou zachováni a já, Pán, budu s nimi.

11 A nechť si zbytek vezme to, co je nutné k oblékání.

12 Nechť služebník můj Sidney Gilbert vezme to, co nutné není, s sebou, tak jak se dohodnete.

13 A nyní, vizte, pro vaše adobro jsem vám dal bpřikázání ohledně těchto věcí; a já, Pán, budu s vámi rozmlouvati jako s lidmi za stara.

14 Vizte, já, Pán, jsem na počátku požehnal avody; ale v posledních dnech, ústy služebníka svého Jana, jsem vody bproklel.

15 Pročež, přijdou dny, kdy žádné tělo nebude bezpečné na vodách.

16 A bude se říkati ve dnech, které přicházejí, že nikdo není schopen doplouti do země Sion po vodách, kromě toho, kdo je přímý v srdci.

17 A jako jsem já, Pán, na počátku aproklel zemi, právě tak jsem ji v posledních dnech požehnal, v době její, pro užitek svatých svých, aby mohli jísti z tučnosti její.

18 A nyní vám dávám přikázání, že to, co pravím jednomu, pravím všem, že budete předem varovati bratří své ohledně těchto vod, aby na ně při cestování nevstupovali, aby je víra neopustila a aby nebyli chyceni v pastích;

19 Já, Pán, jsem ustanovil, a ničitel jezdí po tváři jejich, a já to ustanovení neodvolávám.

20 Já, Pán, jsem se na vás hněval včera, ale dnes je hněv můj odvrácen.

21 Pročež, nechť ti, ohledně nichž jsem mluvil, kteří se mají vydati na cestu svou ve spěchu – opět vám pravím, nechť se vydají na cestu svou ve spěchu.

22 A nezáleží mi na tom, po krátké době, pakliže splní poslání své, zda budou cestovati po vodě nebo po zemi; nechť je to tak, jak jim to bude oznámeno později skrze úsudek jejich.

23 A nyní, ohledně služebníků mých Sidneyho Rigdona, Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho, nechť již nevstupují na vody, kromě průplavu, zatímco cestují do domova svého; neboli jinými slovy nebudou vstupovati na vody, aby cestovali, kromě průplavu.

24 Vizte, já, Pán, jsem určil způsob cestování svatých svých; a vizte, toto je ten způsob – že poté, co opustí průplav, budou cestovati po zemi, poněvadž je jim přikázáno, aby cestovali a vyšli do země Sion;

25 A budou, jako děti Izraele, arozbíjeti cestou stany.

26 A vizte, toto přikázání dáte všem bratřím svým.

27 Nicméně, komu je dána amoc přikazovati vodám, tomu je Duchem dáno znáti všechny cesty jeho;

28 Pročež, nechť činí tak, jak mu Duch živého Boha přikazuje, ať na zemi nebo na vodách, jak zůstává na mně činiti později.

29 A vám je dán směr pro svaté neboli cesta pro svaté tábora Páně, pro putování jejich.

30 A opět, vpravdě pravím vám, služebníci moji Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. a Oliver Cowdery nebudou otvírati ústa svá ve společenstvích zlovolných, dokud nepřijdou do Cincinnati;

31 A na onom místě pozdvihnou hlas svůj k Bohu proti onomu lidu, ano k tomu, jehož hněv je roznícen proti zlovolnosti jejich, proti lidu, který je téměř azralý ke zničení.

32 A odtamtud nechť cestují ke společenstvím bratří svých, neboť práce jejich je právě nyní mnohem potřebnější mezi nimi než mezi společenstvími zlovolných.

33 A nyní, ohledně zbytku, nechť cestují a aoznamují slovo mezi společenstvími zlovolných, nakolik je to dáno;

34 A nakolik to budou činiti, azbaví šat svůj krve a budou přede mnou bez poskvrny.

35 A nechť cestují společně nebo adva a dva, jak se jim zdá dobré, pouze nechť služebník můj Reynolds Cahoon a služebník můj Samuel H. Smith, v nichž se mi dobře zalíbilo, se nerozdělují, dokud se nevrátí do domova svého, a to pro moudrý záměr ve mně.

36 A nyní, vpravdě pravím vám, a to, co říkám jednomu, říkám všem, buďte dobré mysli, amalé děti; neboť jsem ve bstředu vašem a cneopustil jsem vás;

37 A poněvadž jste se přede mnou pokořili, požehnání akrálovství jsou vaše.

38 Opásejte bedra svá a buďte apozorní a buďte rozvážní, vyhlížejíce příchod Syna Muže, neboť on přijde v hodině, kdy si to nepomyslíte.

39 aModlete se vždy, abyste nevešli v bpokušení, abyste mohli obstáti v den příchodu jeho, ať v životě, nebo ve smrti. Tak jest. Amen.