Písma
Nauka a smlouvy 138


Oddíl 138

Vidění dané presidentu Josephu F. Smithovi v Salt Lake City ve státě Utah 3. října 1918. President Smith 4. října 1918 ve svém úvodním proslovu na 89. pololetní generální konferenci Církve oznámil, že během předchozích měsíců obdržel několik božských sdělení. Jedno z nich, ohledně Spasitelovy návštěvy u duchů mrtvých, zatímco jeho tělo bylo v hrobě, president Smith obdržel předchozího dne. Bylo zapsáno ihned po ukončení konference. 31. října 1918 bylo předloženo rádcům v Prvním předsednictvu, Radě Dvanácti a patriarchovi a bylo jimi jednomyslně přijato.

1–10, President Joseph F. Smith přemítá o záznamech Petra a o návštěvě našeho Pána v duchovním světě; 11–24, President Smith vidí spravedlivé mrtvé shromážděné v ráji a Kristovu službu mezi nimi; 25–37, Vidí, jak bylo mezi duchy organisováno kázání evangelia; 38–52, Vidí v duchovním světě Adama, Evu a mnohé ze svatých proroků, již považovali svůj duchovní stav před svým vzkříšením za porobu; 53–60, Spravedliví mrtví těchto dnů pokračují ve své práci ve světě duchů.

1 Třetího října v roce devatenáct set a osmnáct jsem seděl ve svém pokoji apřemítaje o písmech:

2 A uvažuje o veliké asmírné oběti, jež byla učiněna Synem Božím pro bvykoupení světa;

3 A o veliké a podivuhodné alásce projevené Otcem a Synem v příchodu bVykupitele na svět;

4 Aby skrze ausmíření jeho a bposlušností zásad evangelia mohlo býti lidstvo spaseno.

5 Zatímco jsem byl takto zaměstnán, mysl moje se obrátila k záznamům apoštola Petra, k aprvotním svatým rozptýleným do široka v celém bPontu, Galacii, Kappadocii a dalších částech Asie, kde bylo evangelium kázáno po ukřižování Páně.

6 Otevřel jsem Bibli a četl jsem třetí a čtvrtou kapitolu první epištoly Petra, a když jsem četl, velice na mne zapůsobily, více než kdykoli dříve, tyto úryvky:

7 Neboť Kristus také jednou za hříchy trpěl, spravedlný za nespravedlné, aby nás mohl přivésti k Bohu, jsa usmrcen v těle, ale obživen Duchem:

8 Skrze něhož také přišel a kázal duchům ve avězení;

9 Kteříž tehdáž byli neposlušní, když kdysi shovívavost Boží vyčkávala za dnů Noé, zatímco byl připravován koráb, v němž málo, to jest osm duší, bylo zachráněno vodou. (1. Petrova 3:18–20.)

10 Neboť pro tuto příčinu bylo evangelium kázáno také těm, kteří jsou mrtví, aby mohli býti souzeni podle lidí v těle, ale žíti podle Boha v duchu. (1. Petrova 4:6.)

11 Když jsem přemítal o těchto věcech, které jsou azapsány, boči mého porozumění byly otevřeny a Duch Páně cspočinul na mně a já jsem viděl zástupy dmrtvých, jak malých, tak velkých.

12 A na jednom místě byl shromážděn nespočetný zástup duchů aspravedlných, již byli bvěrni ve svědectví o Ježíšovi, zatímco žili ve smrtelnosti;

13 A kteří přinesli aoběť v podobenství veliké oběti Syna Božího a bvytrpěli soužení ve jménu Vykupitele svého.

14 Všichni tito opustili smrtelný život pevni v anaději na slavné bvzkříšení skrze cmilost Boha dOtce a jeho eJednorozeného Syna, Ježíše Krista.

15 Spatřil jsem, že byli naplněni aradostí a veselím a společně se radovali, protože den jejich vysvobození byl na dosah.

16 Byli shromážděni očekávajíce příchod Syna Božího do aduchovního světa, aby oznámil jejich vykoupení z bpout smrti.

17 Jejich spící prach bude aznovuzřízen do jejich dokonalého těla, bkost ke své kosti a šlachy a maso na ně, cduch a tělo budou spojeny, aby již nikdy nebyly rozděleny, aby mohly obdržeti plnost dradosti.

18 Zatímco tento ohromný zástup čekal a hovořil, raduje se v hodině svého vysvobození od řetězů smrti, ukázal se Syn Boží a oznámil asvobodu zajatým, již byli věrni;

19 A tam jim akázal věčné bevangelium, nauku o vzkříšení a vykoupení lidstva z cpádu a z jednotlivých hříchů pod podmínkou dpokání.

20 Ale ke azlovolným nešel a mezi bezbožnými a nekajícnými, již se bposkvrnili, zatímco byli v těle, hlas jeho pozdvižen nebyl;

21 Ani vzpurní, již zavrhli svědectví a varování dávných proroků, nespatřili jeho přítomnost, ani nepohlédli na jeho tvář.

22 Kde byli oni, vládla atemnota, ale mezi spravedlivými byl bmír;

23 A svatí se radovali ze svého avykoupení a sklonili bkoleno a uznali Syna Božího jako svého Vykupitele a Vysvoboditele od smrti a cřetězů pekla.

24 Jejich tváře zářily a azáře z přítomnosti Páně spočívala na nich a oni bzpívali chvály jeho svatému jménu.

25 Podivoval jsem se, neboť jsem chápal, že Spasitel strávil asi tři roky ve své službě mezi Židy a těmi z domu Izraele, snaže se učiti je věčnému evangeliu a volati je ku pokání;

26 A přece, nehledě na jeho mocná díla a zázraky a prohlášení pravdy s velikou amocí a pravomocí, bylo jen málo těch, kdož poslouchali jeho hlas a radovali se z jeho přítomnosti a přijali spasení z jeho rukou.

27 Ale jeho služba mezi těmi, kdož byli mrtvi, byla omezena na akrátký čas oddělující ukřižování a jeho vzkříšení;

28 A podivoval jsem se slovům Petrovým – v nichž řekl, že Syn Boží kázal duchům ve vězení, již tehdáž byli neposlušni, když kdysi shovívavost Boží vyčkávala za dnů Noé – a jak to bylo možné, aby kázal oněm duchům a vykonal nutnou práci mezi nimi v tak krátkém čase.

29 A když jsem se podivoval, moje oči byly otevřeny a moje porozumění aobživeno a já jsem pochopil, že Pán nešel osobně mezi zlovolné a neposlušné, kteří zavrhli pravdu, aby je učil;

30 Ale vizte, z prostředku spravedlivých zorganisoval své síly a určil posly oděné amocí a pravomocí a pověřil je, aby vyšli a přinesli světlo evangelia těm, již byli v btemnotě, vpravdě cvšem duchům lidí; a tak bylo evangelium kázáno mrtvým.

31 A vyvolení poslové vyšli, aby oznamovali amilostivý den Páně a vyhlašovali bsvobodu zajatým, kteří byli svázáni, dokonce všem, kteří budou činiti pokání z hříchů svých a přijmou evangelium.

32 Tak bylo evangelium kázáno těm, již azemřeli v hříších svých, bez bznalosti pravdy, nebo v přestupku, zavrhnuvše proroky.

33 Ti byli učeni avíře v Boha, pokání z hříchu, bzástupnému křtu na codpuštění hříchů, ddaru Ducha Svatého vkládáním rukou,

34 A všem dalším zásadám evangelia, jež bylo nutné, aby znali, aby se uschopnili, aby mohli býti asouzeni podle lidí v těle, ale žíti podle Boha v duchu.

35 A tak bylo oznámeno mezi mrtvými, jak malými, tak velkými, nespravedlivými, stejně jako věrnými, že vykoupení bylo způsobeno skrze aoběť Syna Božího na bkříži.

36 Tak bylo oznámeno, že náš Vykupitel strávil čas během svého pobytu ve světě duchů, poučuje a připravuje věrné duchy aproroků, již svědčili o něm v těle;

37 Aby mohli přinésti poselství o vykoupení všem mrtvým, k nimž nemohl jíti osobně pro jejich avzpouru a přestupek, aby oni skrze přisluhování jeho služebníků také mohli slyšeti jeho slova.

38 Mezi velikými a mocnými, kteří byli shromážděni v tomto ohromném shromáždění spravedlivých, byli Otec aAdam, Starý Dnů a otec všech,

39 A naše slavná Matka aEva s mnoha svými věrnými dcerami, jež žily v běhu věků a uctívaly pravého a živého Boha.

40 Byl tam aAbel, první bmučedník, a jeho bratr cSet, jeden z mocných, jenž byl přesným dobrazem otce svého Adama.

41 aNoé, jenž varoval před potopou; bSem, veliký cvysoký kněz; dAbraham, otec věrných; eIzák, fJákob a Mojžíš, veliký gzákonodárce Izraele;

42 A aIzaiáš, jenž oznámil skrze proroctví, že Vykupitel byl pomazán, aby ovázal zlomené v srdci, aby vyhlásil svobodu bzajatým a otevření cvězení těm, již byli svázáni, tam byli také.

43 Nadto aEzechiel, jemuž bylo ukázáno ve vidění veliké údolí bsuchých kostí, které budou oděny masem, aby opět vyšly ve cvzkříšení mrtvých, žijící duše;

44 aDaniel, jenž předvídal a předpověděl zřízení bkrálovství Božího v posledních dnech, jež nebude již nikdy zničeno ani dáno jinému lidu;

45 aElias, jenž byl s Mojžíšem na hoře bProměnění;

46 A aMalachiáš, prorok, jenž svědčil o příchodu bEliáše – o němž také Moroni mluvil k proroku Josephu Smithovi oznamuje, že přijde před uvedením velikého a hrozného cdne Páně – tam byli také.

47 Prorok Eliáš bude zasazovati do asrdce dětí zaslíbení učiněná jejich otcům,

48 Což naznačuje veliké adílo, které bude vykonáváno v bchrámech Páně v cdispensaci plnosti časů pro vykoupení mrtvých a dzpečetění dětí k jejich rodičům, aby celá země nebyla stižena prokletím a zcela zpustošena při jeho příchodu.

49 Všichni tito a mnozí další, a to aproroci, již dleli mezi Nefity a svědčili o příchodu Syna Božího, se pohybovali v tomto ohromném shromáždění a očekávali své osvobození.

50 Neboť mrtví pohlíželi na dlouhé odloučení svého aducha od těla jako na bporobu.

51 Tyto Pán učil a dal jim amoc, aby vyšli, po jeho vzkříšení z mrtvých, aby vstoupili do království jeho Otce, aby tam byli korunováni bnesmrtelností a cvěčným životem,

52 A pokračovali pak v práci své, jak bylo přislíbeno Pánem, a byli podílníky všech apožehnání, která byla držena v záloze pro ty, již ho milují.

53 Prorok Joseph Smith a můj otec Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff a další vyvolení duchové, kteří byli auschováni, aby vyšli v plnosti časů, aby se podíleli na kladení bzákladů velikého díla posledních dnů,

54 Včetně budování chrámů a vykonávání obřadů v nich pro vykoupení azemřelých, byli v duchovním světě také.

55 Zpozoroval jsem, že byli také mezi aušlechtilými a velikými, již byli bvyvoleni na počátku, aby byli vládci v Církvi Boží.

56 Dokonce předtím, než se narodili, s mnoha dalšími, obdrželi své první poučení ve světě duchů a byli apřipravováni, aby vyšli v příhodném bčase Páně, aby pracovali na jeho cvinici pro spasení duší lidských.

57 Spatřil jsem, že věrní astarší této dispensace, když opustí smrtelný život, pokračují ve své práci kázání evangelia pokání a vykoupení skrze oběť Jednorozeného Syna Božího mezi těmi, již jsou v btemnotě a pod porobou hříchu ve velikém světě duchů mrtvých.

58 Mrtví, kteří činí pokání, budou avykoupeni skrze poslušnost bobřadů domu Božího,

59 A poté, co zaplatí trestem za přestupky své a jsou aomyti a čistí, obdrží odměnu podle bskutků svých, neboť jsou dědici spasení.

60 Takto mi bylo zjeveno vidění o vykoupení mrtvých a já vydávám svědectví a vím, že tento záznam je apravdivý skrze požehnání Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista, tak jest. Amen.