Písma
Nauka a smlouvy 45


Oddíl 45

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. března 1831 (History of the Church, 1:158–163). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení oznamuje, že „v tomto údobí Církve… mnohé falešné zprávy… a pošetilé historky byly vydávány… a rozšiřovány,… aby bránily lidem zkoumati dílo nebo přijmouti víru… Ale k radosti Svatých,… jsem obdržel následující“ (History of the Church, 1:158).

1–5, Kristus je náš přímluvce u Otce; 6–10, Evangelium je posel připravující cestu před Pánem; 11–15, Enoch a jeho bratří byli přijati Pánem k němu; 16–23, Kristus zjevil znamení svého příchodu, jak byla dána na hoře Olivové; 24–38, Evangelium bude znovuzřízeno, časy pohanů budou naplněny a pustošící nemoc pokryje zemi; 39–47, Znamení, divy a vzkříšení budou doprovázeti druhý příchod; 48–53, Kristus bude státi na hoře Olivové a Židé uvidí rány na jeho rukou a nohou; 54–59, Pán bude vládnouti během milénia; 60–62, Prorok je poučen, aby započal s překladem Nového zákona, skrze nějž budou oznámeny důležité informace; 63–75, Svatým je přikázáno, aby se shromáždili a vybudovali Nový Jeruzalém, do něhož přijdou lidé ze všech národů.

1 Poslouchejte, ó vy lidé acírkve mé, kterým bylo dáno bkrálovství; poslouchejte a nakloňte ucho tomu, kdo položil základy země, kdo cučinil nebesa a všechny zástupy jejich a kým bylo učiněno vše, co žije a hýbe se a má bytí.

2 A opět pravím, poslouchejte hlas můj, aby vás asmrt nezastihla; v bhodině, kdy si to nepomyslíte, léto pomine a cžeň bude skončena a duše vaše nebude spasena.

3 Naslouchejte tomu, kdo je apřímluvcem u Otce, kdo hájí vaši věc před ním –

4 Řka: Otče, viz autrpení a smrt toho, který žádného bhříchu neučinil, v němž se ti dobře zalíbilo; viz krev Syna svého, jež byla prolita, krev toho, kterého jsi dal, abys ty sám mohl býti coslaven;

5 Pročež, Otče, ušetři těchto bratří mých, kteří avěří ve jméno mé, aby mohli přijíti ke mně a míti bvěčný život.

6 Poslouchejte, ó vy lidé církve mé a vy starší, naslouchejte společně a slyšte hlas můj, dokud se toto nazývá adneškem, a nezatvrzujte srdce své;

7 Neboť vpravdě pravím vám, že já jsem aAlfa i Oméga, počátek i konec, světlo a život světa – bsvětlo, jež svítí v temnotě, a temnota ho nechápe.

8 Přišel jsem ke svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali; ale tolika, kolik mne jich přijalo, jsem dal amoc činiti mnohé bzázraky a státi se csyny Božími; a vpravdě těm, kteří duvěřili ve jméno mé, dal jsem moc získati evěčný život.

9 A právě tak jsem poslal do světa avěčnou bsmlouvu svou, aby byla světlem světu a aby byla ckorouhví pro lid můj a pro dpohany, aby k ní hleděli, a aby byla eposlem před tváří mou, aby připravila cestu přede mnou.

10 Pročež, přistupte k ní a s tím, kdo přistoupí, budu rozmlouvati jako s lidmi za stara a ukáži vám amocné rozmlouvání své.

11 Pročež poslouchejte společně a dovolte mi ukázati vám vpravdě moudrost svou – moudrost toho, o němž pravíte, že je Bohem aEnochovým a bratří jeho,

12 Kteří byli aodděleni ze země a byli přijati ke mně samotnému – bměsto uschované, dokud nepřijde den spravedlivosti – den, který byl vyhledáván všemi svatými muži, a oni jej nenašli pro zlovolnost a ohavnosti;

13 A vyznali, že jsou acizinci a poutníky na zemi;

14 Ale obdrželi azaslíbení, že ho najdou a spatří ho v těle svém.

15 Pročež, poslouchejte a já s vámi budu rozmlouvati a budu k vám mluviti a prorokovati jako k lidem za stara.

16 A ukáži to jasně, jako jsem to aukázal učedníkům svým, když jsem stál před nimi v těle a promlouval k nim řka: Jelikož jste se mne tázali ohledně bznamení příchodu mého, v den, kdy přijdu v slávě své v oblacích nebe, abych naplnil zaslíbení, která jsem učinil otcům vašim,

17 Neboť, jelikož jste pohlíželi na dlouhé aodloučení bducha svého od těla svého jako na porobu, ukáži vám, jak přijde den vykoupení a také cznovuzřízení drozptýleného Izraele.

18 A nyní vizte tento chrám, který je v Jeruzalémě, který nazýváte domem Božím, a nepřátelé vaši praví, že tento dům nikdy nepadne.

19 Ale vpravdě pravím vám, že zpustošení přijde na pokolení toto jako zloděj v noci a tento lid bude zničen a rozptýlen mezi všechny národy.

20 A tento chrám, který nyní vidíte, bude zbořen, takže nebude ponechán kámen na kameni.

21 A stane se, že toto pokolení Židů nepomine, dokud každé zpustošení, o němž jsem vám řekl ohledně nich, nenastane.

22 Pravíte, že víte, že přichází akonec světa; pravíte také, že víte, že nebesa a země pominou;

23 A v tom mluvíte pravdivě, neboť tak to je; ale tyto věci, které jsem vám řekl, nepominou, dokud se všechny nenaplní.

24 A toto jsem vám řekl ohledně Jeruzaléma; a až onen den přijde, bude zbytek arozptýlen mezi všechny národy;

25 Ale budou opět ashromážděni; ale zůstanou rozptýleni, dokud se časy bpohanů nenaplní.

26 A v aonen den bude slyšeti o bválkách a o pověstech o válkách a celá země bude ve zmatku a srdce lidské jim cochabne a budou říkati, že Kristus doddaluje příchod svůj až na konec země.

27 A láska lidí ustydne a nepravost se bude rozhojňovati.

28 A až přijdou časy apohanů, bsvětlo zazáří mezi těmi, kteří sedí v temnotě, a bude to plnost evangelia mého;

29 Oni ji však anepřijmou; neboť nebudou vnímati světlo a odvrátí bsrdce své ode mne pro cpředpisy lidské.

30 A v onom pokolení se časy pohanů naplní.

31 A budou v onom pokolení žíti lidé, kteří nepominou, dokud neuvidí překypující apohromy; neboť pustošící nemoc pokryje zemi.

32 Ale učedníci moji budou astáti na svatých místech a nepohnou se; ale mezi zlovolnými budou lidé pozdvihovati hlas svůj a budou bzlořečiti Bohu a umírati.

33 A budou také na různých místech azemětřesení a mnohá pustošení; nicméně lidé budou zatvrzovati srdce své proti mně a pozvednou bmeč, jeden proti druhému, a budou se navzájem zabíjeti.

34 A nyní, když jsem já, Pán, promluvil tato slova k učedníkům svým, byli znepokojeni.

35 A já jsem jim pravil: Nebuďte aznepokojeni, neboť až se všechny tyto věci budou díti, můžete věděti, že zaslíbení, která vám byla učiněna, budou splněna.

36 A když světlo začne zářiti, bude to s nimi jako v podobenství, které vám ukáži –

37 Hledíte a zříte stromy afíkové a vidíte je očima svýma a pravíte, když začínají pučeti a listy jejich jsou ještě jemné, že léto je nyní blízko, na dosah;

38 Právě tak tomu bude v onen den, kdy oni uvidí všechny tyto věci, pak budou věděti, že hodina je blízko.

39 A stane se, že ten, kdo se mne abojí, bude bvyhlížeti příchod velikého cdne Páně, dokonce dznamení příchodu eSyna Muže.

40 A uvidí znamení a divy, neboť budou ukázány na nebesích svrchu a na zemi dole.

41 A uzří krev a aoheň a páry dýmové.

42 A dříve, než přijde den Páně, se aslunce zatmí a měsíc se obrátí v krev a hvězdy budou padati s nebe.

43 A zbytek bude shromážděn na tomto místě;

44 A pak mne budou vyhlížeti a vizte, já přijdu; a oni mne uzří v oblacích nebe oděného mocí a aslávou velikou; se všemi svatými anděly; a ten, kdo mne nebude bvyhlížeti, bude odříznut.

45 Ale dříve, než rámě Páně dopadne, zatroubí anděl na apozoun svůj a svatí, kteří spali, bvyjdou, aby se se mnou setkali v coblaku.

46 Pročež, jestliže jste spali v apokoji, požehnaní jste; neboť jak mne nyní vidíte a víte, že já jsem, právě tak bpřijdete ke mně a duše vaše bude cžíti a vykoupení vaše bude učiněno dokonalým; a svatí vyjdou ze čtyř stran země.

47 Pak dopadne arámě Páně na národy.

48 A pak postaví Pán nohu svou na tuto ahoru a ta se rozpukne vedví a země se bude btřásti a potáceti sem a tam a nebesa se také cbudou chvěti.

49 A Pán promluví hlasem svým a všechny končiny země to uslyší; a národy země budou atruchliti a ti, kdož se smáli, uvidí pošetilost svou.

50 A pohroma pokryje posměvače a opovrhovač bude stráven; a ti, kteří vyhlíželi nepravost, budou poraženi a uvrženi do ohně.

51 A pak aŽidé na mne bpohlédnou a řeknou: Co je to za rány na rukou tvých a na nohou tvých?

52 Potom budou věděti, že já jsem Pán; neboť jim řeknu: Tyto rány jsou rány, kterými jsem byl azraněn v domě přátel svých. Já jsem ten, jenž byl pozvednut. Já jsem Ježíš, který byl bukřižován. Já jsem Syn Boží.

53 A pak budou aplakati pro nepravosti své; pak budou bědovati, protože pronásledovali bkrále svého.

54 A potom budou vykoupeny apohanské národy a ti, kteří neznali žádného zákona, budou míti podíl na prvním bvzkříšení; a bude to pro ně csnesitelné.

55 A aSatan bude bsvázán, takže nebude míti žádného místa v srdci dětí lidských.

56 A v onen aden, kdy přijdu v slávě své, bude naplněno podobenství, které jsem promluvil ohledně deseti bpanen.

57 Neboť ti, kteří jsou moudří a přijali apravdu a vzali si Svatého Ducha za bprůvodce svého a nebyli coklamáni – vpravdě pravím vám, ti nebudou poraženi a uvrženi do dohně, ale toho dne obstojí.

58 A azemě jim bude dána jako bdědictví; a budou se množiti a síliti a děti jejich cvyrostou bez hříchu ke dspasení.

59 Neboť Pán bude ve astředu jejich a sláva jeho bude na nich a on bude králem jejich a bzákonodárcem jejich.

60 A nyní viz, pravím ti, nebude ti dáno znáti ohledně této kapitoly nic více, dokud nebude přeložen aNový zákon, a v něm budou všechny tyto věci oznámeny;

61 Pročež dovoluji ti, že jej nyní můžeš překládati, abys mohl býti připraven na věci, které přijdou.

62 Neboť vpravdě pravím vám, že vás očekávají veliké věci;

63 Slyšíte o aválkách v cizích zemích; ale vizte, pravím vám, jsou blízko, vpravdě v dveřích vašich a za nemnoho let uslyšíte o válkách ve svých vlastních zemích.

64 Pročež já, Pán, jsem pravil: shromážděte se z avýchodních zemí, shromážděte se, vy starší církve mé; jděte do západních zemí, volejte k obyvatelům, aby činili pokání, a nakolik budou činiti pokání, budujte mi církve.

65 A s jedním srdcem a s jednou myslí shromažďujte bohatství své, abyste mohli azakoupiti dědictví, které vám bude později ustanoveno.

66 A bude nazváno aNový Jeruzalém, bzemě cmíru, město dútočiště, místo bezpečí pro svaté Boha Nejvyššího;

67 A bude tam asláva Páně a bude tam také hrůza Páně, natolik, že zlovolní do něj nepřijdou, a bude nazváno Sion.

68 A stane se mezi zlovolnými, že každý člověk, jenž nepozvedne meč svůj proti bližnímu svému, musí nezbytně prchnouti do Sionu kvůli bezpečí.

69 A budou v něm ashromážděni z každého národa pod nebem; a bude to jediný lid, který nebude jeden s druhým ve válce.

70 A mezi zlovolnými se bude říkati: Nechoďme bojovati proti Sionu, neboť obyvatelé Sionu jsou děsiví; pročež nemůžeme obstáti.

71 A stane se, že spravedliví budou shromážděni z prostředku všech národů a přijdou do Sionu, zpívajíce písně věčné radosti.

72 A nyní, pravím vám, uchovávejte tyto věci, aby nevyšly do světa, dokud to nebude pro mne žádoucí, abyste mohli uskutečniti toto dílo v očích lidí a v očích nepřátel svých, aby nemohli znáti díla vaše, dokud neuskutečníte věc, kterou jsem vám přikázal;

73 Aby, až to budou znáti, mohli o těchto věcech uvažovati.

74 Neboť až se Pán ukáže, bude pro ně aděsivý, aby je strach mohl zachvátiti, a oni budou státi daleko a chvěti se.

75 A všechny národy se budou báti pro hrůzu Páně a moc síly jeho. Tak jest. Amen.