Písma
Nauka a smlouvy 109
předchozí další


Oddíl 109

Modlitba přednesená při zasvěcení chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 27. března 1836 (History of the Church, 2:420–426). Podle Prorokova napsaného prohlášení mu byla tato modlitba dána zjevením.

1–5, Chrám Kirtland byl postaven jako místo pro navštěvování Synem Muže; 6–21, Má býti domem modlitby, půstu, víry, učení, slávy a pořádku a domem Božím; 22–33, Kéž jsou nekajícní, kteří odporují Pánovu lidu, zahanbeni; 34–42, Kéž Svatí vyjdou v moci, aby shromáždili spravedlivé do Sionu; 43–53, Kéž jsou Svatí osvobozeni od děsivých věcí, jež mají býti vylévány na zlovolné v posledních dnech; 54–58, Kéž jsou národy a lidé a církve připraveny pro evangelium; 59–67, Kéž jsou Židé, Lamanité a celý Izrael vykoupeni; 68–80, Kéž jsou Svatí korunováni slávou a ctí a kéž získají věčné spasení.

1 aDíky budiž jménu tvému, ó Pane Bože Izraelský, který zachováváš bsmlouvu a prokazuješ milosrdenství služebníkům svým, již kráčejí zpříma před tebou celým srdcem svým –

2 Ty, který jsi přikázal služebníkům svým, aby apostavili dům jménu tvému na tomto místě [Kirtland].

3 A nyní ty vidíš, ó Pane, že služebníci tvoji učinili podle přikázání tvého.

4 A nyní tě prosíme, Svatý Otče, ve jménu Ježíše Krista, Syna lůna tvého, v jehož jediném jménu může býti poskytnuto spasení dětem lidským, prosíme tě, ó Pane, abys přijal tento adům, bdílo rukou nás, služebníků tvých, který jsi nám přikázal postaviti.

5 Neboť ty víš, že jsme učinili toto dílo skrze veliké soužení; a z chudoby své jsme dávali jmění své, abychom postavili adům jménu tvému, aby Syn Muže mohl míti místo, kde by se projevoval lidu svému.

6 A jak jsi nám pravil ve azjevení daném nám, nazývaje nás přáteli svými, řka – Svolejte posvátné shromáždění své, jak jsem vám přikázal;

7 A jelikož všichni nemají víru, hledejte pilně slova moudrosti a učte jim jeden druhého; ano, vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších knih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou;

8 Zorganisujte se; připravte každou nutnou věc; a zřiďte dům, a to dům modlitby, dům půstu, dům víry, dům učení, dům slávy, dům pořádku, dům Boží;

9 Aby vcházení vaše mohla býti ve jménu Páně; aby vycházení vaše mohla býti ve jménu Páně; aby všechna pozdravení vaše mohla býti ve jménu Páně, s pozvednutýma rukama k Nejvyššímu –

10 A nyní, Svatý Otče, prosíme tě, abys pomohl nám, lidu svému, milostí svou svolati posvátné shromáždění naše, aby to mohlo býti učiněno k poctě tvé a k božskému přijetí tvému;

11 A způsobem, kterým bychom mohli býti v očích tvých shledáni hodnými získati splnění apříslibů, jež jsi nám, lidu svému, učinil ve zjeveních nám daných;

12 Aby asláva tvá mohla spočinouti na lidu tvém a na tomto domě tvém, který nyní zasvěcujeme tobě, aby mohl býti posvěcen a zasvěcen, aby byl svatý a aby svatá přítomnost tvá mohla býti neustále v tomto domě;

13 A aby všichni lidé, kteří vstoupí na práh Pánova domu, mohli pociťovati moc tvou a cítili se nuceni přiznati, že ty jsi ho posvětil a že je domem tvým, místem svatosti tvé.

14 A dej, Svatý Otče, aby všichni ti, již budou uctívati v tomto domě, mohli býti učeni slovům moudrosti z nejlepších knih a aby mohli usilovati o vědomosti, dokonce studiem a také vírou, jak jsi pravil;

15 A aby mohli růsti v tobě a obdržeti plnost Ducha Svatého a býti zorganisováni podle zákonů tvých a býti připraveni, aby získali každou nutnou věc;

16 A aby tento dům mohl býti domem modlitby, domem půstu, domem víry, domem slávy a Boha, vpravdě domem tvým;

17 Aby všechna vcházení lidu tvého do tohoto domu mohla býti ve jménu Páně;

18 Aby všechna vycházení jejich z tohoto domu mohla býti ve jménu Páně;

19 A aby všechna pozdravení jejich mohla býti ve jménu Páně, se svatýma rukama pozvednutýma k Nejvyššímu;

20 A aby žádné anečisté věci nebylo dovoleno přijíti do domu tvého, aby ho nepošpinila;

21 A když lidé tvoji učiní přestupek, kdokoli z nich, aby mohli rychle činiti pokání a vrátiti se k tobě a nalézti přízeň v očích tvých a býti znovuzřízeni k požehnáním, která jsi ustanovil, aby byla vylévána na ty, již tě budou auctívati v domě tvém.

22 A my tě prosíme, Svatý Otče, aby služebníci tvoji mohli vyjíti z tohoto domu ozbrojeni mocí tvou a aby jméno tvé mohlo býti na nich a sláva tvá byla kolem nich a aandělé tvoji o ně pečovali;

23 A z tohoto místa mohli nésti nesmírně veliké a slavné zvěsti, v pravdě, do akončin země, aby mohly věděti, že toto je dílo tvé a že jsi vztáhl ruku svou, abys naplnil to, co jsi promlouval ústy proroků ohledně posledních dnů.

24 Prosíme tě, Svatý Otče, abys utvrdil lid, který bude uctívati a úctyhodně uchovávati jméno a postavení v tomto domě tvém, ve všech generacích a po věčnost;

25 Aby žádná zbraň azhotovená proti nim neuspěla; aby ten, kdo kope pro ně bjámu, sám do ní padl;

26 Aby žádné spolčení zlovolnosti nemělo moc povstati a azvítěziti nad lidem tvým, na nějž bv tomto domě bude vloženo jméno tvé;

27 A povstane-li nějaký lid proti tomuto lidu, aby se hněv tvůj proti nim roznítil;

28 A udeří-li na tento lid, abys ty udeřil na ně; abys bojoval za lid svůj, jako jsi to činil v den bitvy, aby mohli býti osvobozeni z rukou všech nepřátel svých.

29 Prosíme tě, Svatý Otče, abys zahanbil a uvedl v úžas a v hanbu a zmatek všechny ty, kdož šíří lživé zprávy do široka, po světě, proti služebníkovi tvému nebo služebníkům, nebudou-li činiti pokání, když bude věčné evangelium hlásáno v uši jejich;

30 A aby veškerá díla jejich mohla býti přivedena vniveč a býti smetena akrupobitím a soudy, jež na ně sešleš v hněvu svém, aby mohl býti konec blhaní a pomluvám proti lidu tvému.

31 Neboť ty víš, ó Pane, že služebníci tvoji ve vydávání svědectví o jménu tvém byli nevinní před tebou, kvůli čemuž vytrpěli tyto věci.

32 Tudíž prosíme před tebou za úplné a naprosté osvobození z tohoto ajha;

33 Rozlom ho, ó Pane; rozlom ho a sejmi ho ze šíje služebníků svých, mocí svou, abychom mohli povstati uprostřed tohoto pokolení a konati dílo tvé.

34 Ó Jehovo, buď milosrdný k tomuto lidu, a jelikož všichni lidé ahřeší, odpusť přestupky lidu svého a nechť jsou na věky vymazány.

35 Nechť apomazání služebníků tvých je na nich zpečetěno mocí z výsosti.

36 Nechť je na nich naplněno, jako na těch v den padesátý; nechť dar ajazyků je vylit na lid tvůj, a to brozdělené jazyky jako oheň a vykládání jejich.

37 A nechť dům tvůj je naplněn aslávou tvou jakoby valícím se mocným větrem.

38 Vlož na služebníky své asvědectví smlouvy, aby, až vyjdou a budou hlásati slovo, mohli bzpečetiti zákon a připraviti srdce svatých tvých na všechny ony soudy, které brzy pošleš v hněvu svém na obyvatele czemě pro přestupky jejich, aby lid tvůj nemusel umdlévati v den trápení.

39 A do jakéhokoli města služebníci tvoji vstoupí a lidé toho města přijmou svědectví jejich, nechť pokoj tvůj a spasení tvé je na tomto městě; aby z toho města mohli shromážditi spravedlivé, aby mohli vyjíti do aSionu nebo do kůlů jeho, míst určení tvého, s písněmi věčné radosti;

40 A dokud toto nebude uskutečněno, nechť soudy tvé nepadnou na ono město.

41 A do jakéhokoli města služebníci tvoji vstoupí a lidé toho města nepřijmou svědectví služebníků tvých, a služebníci tvoji je budou varovati, aby se zachránili z tohoto zvráceného pokolení, nechť se stane tomu městu podle toho, co jsi promlouval ústy proroků svých.

42 Ale osvoboď, ó Jehovo, prosíme tě, služebníky své z rukou jejich a očisti je od krve jejich.

43 Ó Pane, my se netěšíme ze zničení bližních svých; aduše jejich jsou drahocenné před tebou;

44 Ale slovo tvé musí býti naplněno. Pomoz služebníkům svým říci, s amilostí svou jim napomáhající: Staň se vůle tvá, ó Pane, a ne naše.

45 My víme, že jsi promlouval ústy proroků svých děsivé věci ohledně zlovolných, v aposledních dnech – že bezmezně vyliješ soudy své;

46 Tudíž, ó Pane, osvoboď lid svůj z pohromy zlovolných; umožni služebníkům svým, aby zpečetili zákon a zavázali svědectví, aby mohli býti připraveni na den spálení.

47 Prosíme tě, Svatý Otče, abys pamatoval na ty, kteří byli vyhnáni obyvateli kraje Jackson, v Missouri, z pozemků dědictví svého, a rozlom, ó Pane, toto jho strasti, jež bylo na ně vloženo.

48 Ty víš, ó Pane, že byli velice utlačováni a sužováni zlovolnými lidmi; a srdce naše apřetéká zármutkem pro těžká břemena jejich.

49 Ó Pane, ajak dlouho budeš trpěti, aby tento lid snášel tuto strast a křik nevinných jejich stoupal k uším tvým a bkrev jejich vystupovala jako svědectví před tebe, a neprojevíš svědectví své v prospěch jejich?

50 Buď amilosrdný, ó Pane, ke zlovolné lůze, která hnala lid tvůj, aby mohli ustati v loupení, aby mohli činiti pokání z hříchů svých, je-li pokání možné;

51 Ale jestliže nebudou, obnaž rámě své, ó Pane, a avykup to, co jsi určil jako Sion pro lid svůj.

52 A nemůže-li tomu býti jinak, aby věc lidu tvého před tebou neselhala, kéž je hněv tvůj roznícen a rozhořčení tvé padne na ně, aby mohli býti pod nebem zničeni, kořen i větev;

53 Ale nakolik budou činiti pokání, ty jsi milostivý a milosrdný a odvrátíš hněv svůj, když budeš hleděti na tvář Pomazaného svého.

54 Buď milosrdný, ó Pane, ke všem národům země; buď milosrdný k vládcům země naší; kéž jsou ony zásady, jež byly tak úctyhodně a ušlechtile bráněny našimi otci, totiž aústava naší země, ustanoveny na věky.

55 Pamatuj na krále, knížata, urozené a veliké na zemi a na všechny lidi a církve, na všechny chudé, potřebné a sužované na zemi;

56 Aby srdce jejich mohlo býti obměkčeno, až služebníci tvoji vyjdou z domu tvého, ó Jehovo, aby vydávali svědectví o jménu tvém; aby předsudky jejich mohly ustoupiti před apravdou a lid tvůj mohl získati přízeň v očích všech;

57 Aby všechny končiny země mohly věděti, že my, služebníci tvoji, jsme aslyšeli hlas tvůj a že ty jsi nás poslal;

58 Aby ze všech těchto, služebníci tvoji, synové Jákobovi, mohli shromažďovati spravedlivé, aby vybudovali svaté město jménu tvému, jak jsi jim přikázal.

59 Prosíme tě, abys určil pro Sion další akůly, kromě tohoto jednoho, jejž jsi určil, aby se bshromažďování lidu tvého mohlo valiti ve veliké moci a majestátnosti, aby dílo tvé mohlo býti czkráceno ve spravedlivosti.

60 Nyní, tato slova, ó Pane, jsme pravili před tebou ohledně zjevení a přikázání, jež jsi dal nám, kteří jsme ztotožňováni s apohany.

61 Ale ty víš, že máš velikou lásku k dětem Jákobovým, jež byly dlouhý čas rozptýleny po horách v den oblaku a mrákoty.

62 My tě tudíž prosíme, abys byl milosrdný k dětem Jákobovým, aby aJeruzalém od této hodiny mohl začíti býti vykupován;

63 A mohlo býti započato s lámáním jha poroby domu aDavidova;

64 A děti aJudovy se mohly začíti navraceti do bzemí, které jsi dal Abrahamovi, otci jejich.

65 A dej, aby azbytky Jákobovy, které byly proklety a bity pro přestupek svůj, byly bobráceny z divokého a necivilisovaného stavu svého k plnosti věčného evangelia;

66 Aby mohly složiti své zbraně krveprolévání a ustati ve vzpourách svých.

67 A kéž všechny rozptýlené zbytky aIzraele, které byly zahnány do končin země, dojdou poznání pravdy, uvěří v Mesiáše a jsou vykoupeny z útlaku a radují se před tebou.

68 Ó Pane, pamatuj na služebníka svého Josepha Smitha ml. a na všechny strasti jeho a pronásledování – jak učinil asmlouvubJehovou a zaslíbil se tobě, ó Mocný Bože Jákobův – a přikázání, jež jsi mu dal, a že se upřímně snažil činiti vůli tvou.

69 Buď milosrdný, ó Pane, k jeho manželce a dětem, aby mohly býti oslaveny v přítomnosti tvé a zachovávány pečující rukou tvou.

70 Buď milosrdný ke všem blízkým příbuzným jejich, aby předsudky jejich mohly býti zlomeny a smeteny jako povodní; aby mohli býti obráceni a vykoupeni s Izraelem a věděti, že ty jsi Bůh.

71 Pamatuj, ó Pane, na presidenty, vpravdě na všechny presidenty církve své, aby pravice tvá je mohla oslaviti se všemi rodinami jejich a blízkými příbuznými jejich, aby jména jejich mohla býti na věky udržována a uchovávána ve věčné paměti z pokolení na pokolení.

72 Pamatuj na celou církev svou, ó Pane, se všemi rodinami jejími a všemi blízkými příbuznými jejich, se všemi nemocnými a sužovanými jejich, se všemi chudými a mírnými země; aby akrálovství, jež jsi založil bez rukou, se mohlo státi velikou horou a zaplniti celou zemi;

73 Aby církev tvá mohla vyjíti z pustiny temnoty a svítiti zářivá jako aměsíc a jasná jako slunce a děsivá jako vojsko s praporci;

74 A býti zkrášlena jako nevěsta pro onen den, kdy odhalíš nebesa a způsobíš, aby hory v přítomnosti tvé astékaly a búdolí se vyvýšila, nerovná místa se srovnala; aby sláva tvá mohla naplniti zemi;

75 Abychom, až zazní pozoun pro zemřelé, byli auchopeni a vyzdviženi v oblaku, abychom se setkali s tebou, abychom mohli býti navždy s Pánem;

76 Aby šat náš mohl býti čistý, abychom mohli býti oděni arouchem spravedlivosti, s palmami v rukou svých a s bkorunou slávy na hlavě své, a sklízeti věčnou cradost za všechna dutrpení svá.

77 Ó Pane Bože Všemohoucí, slyš tyto prosby naše a vyslyš nás z nebe, svatého příbytku svého, kde sedíš na trůnu se aslávou, ctí, silou, majestátností, mocí, panstvím, pravdou, spravedlností, soudem, milosrdenstvím a s nekonečností plnosti, od věčnosti do věčnosti.

78 Ó slyš, ó slyš, ó slyš nás, ó Pane! A vyslyš tyto prosby a přijmi zasvěcení tohoto domu tobě, díla rukou našich, který jsme postavili jménu tvému;

79 A také tuto církev, abys na ni vložil jméno své. A pomoz nám mocí Ducha svého, abychom mohli smísiti hlas svůj s těmi jasnými a zářivými aserafíny kolem trůnu tvého s voláním chvály, zpívajíce hosana Bohu a bBeránkovi!

80 A nechť tito, pomazaní tvoji, jsou aoděni spasením a nechť svatí tvoji s radostí hlasitě jásají. Amen a amen.