Písma
Nauka a smlouvy 112


Oddíl 112

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi v Kirtlandu ve státě Ohio 23. července 1837 (History of the Church, 2:499–501). Toto zjevení obsahuje slovo Páně Thomasu B. Marshovi ohledně dvanácti apoštolů Beránkových. Prorok zaznamenává, že toto zjevení bylo přijato v den, kdy bylo poprvé kázáno v Anglii evangelium. Thomas B. Marsh byl v té době presidentem Kvora dvanácti apoštolů.

1–10, Dvanáct má vyslati evangelium a pozdvihnouti varovný hlas ke všem národům a lidem; 11–15, Mají vzíti svůj kříž, následovati Ježíše a pásti jeho ovce; 16–20, Ti, kdo přijímají První předsednictvo, přijímají Pána; 21–29, Temnota pokrývá zemi a pouze ti, kteří uvěří a budou pokřtěni, budou spaseni; 30–34, První předsednictvo a Dvanáct drží klíče dispensace plnosti časů.

1 Vpravdě tak praví Pán tobě, služebníče můj Thomasi: Slyšel jsem modlitby tvé; a almužny tvé vystoupily jako apřipomínka přede mne, ve prospěch těch, bratří tvých, již byli vyvoleni, aby vydávali svědectví o jménu mém a bvysílali ho do široka mezi všechny národy, pokolení, jazyky a lidi, a vysvěceni skrze působení služebníků mých.

2 Vpravdě pravím tobě, v srdci tvém a při tobě bylo několik málo věcí, kterými jsem já, Pán, nebyl velmi potěšen.

3 Nicméně, poněvadž ses aponížil, budeš oslaven; tudíž, všechny hříchy tvé jsou ti odpuštěny.

4 Nechť je srdce tvé aveselé před tváří mou; a budeš vydávati svědectví o jménu mém nejenom bpohanům, ale také cŽidům; a budeš vysílati slovo mé ke končinám země.

5 aPři se, tudíž, jitro za jitrem; a den co den nechť bvarovný hlas tvůj vychází; a když přichází noc, nenechej obyvatele země pro řeč svou dřímati.

6 Nechť příbytek tvůj je v Sionu znám a anestěhuj dům svůj; neboť já, Pán, mám pro tebe k vykonání veliké dílo ohledně zvěstování jména mého mezi dětmi lidskými.

7 Tudíž, aopásej pro toto dílo bedra svá. Nechť nohy tvé jsou také obuty, neboť ty jsi vyvolen a cesta tvá leží mezi horami a mezi mnoha národy.

8 A slovem tvým mnozí vysocí budou aponíženi a slovem tvým mnozí nízcí budou oslaveni.

9 Hlas tvůj bude pokáráním pro přestupníka; a nechť při pokárání tvém jazyk pomlouvače ustane ve zvrácenosti své.

10 Buď apokorný; a Pán tvůj Bůh tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé.

11 Znám srdce tvé a znám modlitby tvé ohledně bratří tvých. Buď nestranný vůči nim v alásce, aby nepřevyšovala lásku k mnohým jiným, ale nechť láska tvá k nim je jako k tobě samému a nechť láska tvá se rozhojňuje ke všem lidem a ke všem, kteří milují jméno mé.

12 A modli se za bratří své z Dvanácti. Napomínej je ostře pro jméno mé a nechť jsou napomínáni pro všechny hříchy své a buď přede mnou věrný ajménu mému.

13 A po jejich apokušeních a mnohém bsoužení, viz, já, Pán, je vyhledám, a nebudou-li zatvrzovati srdce své a nebudou-li zatvrzovati šíji svou proti mně, budou cobráceni a já je uzdravím.

14 Nyní, pravím ti, a co pravím tobě, pravím všem Dvanácti: Povstaňte a opásejte bedra svá, vezměte akříž svůj, následujte mne a bpaste ovce mé.

15 Neoslavujte sebe; anebuřte se proti služebníku mému Josephovi; neboť vpravdě pravím vám, já jsem s ním a ruka má bude nad ním; a bklíče, které jsem dal jemu, a také vám, mu nebudou odňaty, dokud nepřijdu.

16 Vpravdě pravím tobě, služebníče můj Thomasi, ty jsi ten muž, jehož jsem vyvolil, aby držel klíče království mého, jež se týkají Dvanácti, do široka mezi všemi národy –

17 Abys mohl býti služebníkem mým, abys odemykal dveře království na všech místech, kam služebník můj Joseph a služebník můj aSidney a služebník můj bHyrum nemohou přijíti;

18 Neboť na ně jsem na krátký čas vložil břemeno všech církví.

19 Pročež, kamkoli tě pošlou, tam jdi, a já budu s tebou; a na jakémkoli místě budeš hlásati jméno mé, tam ti budou otevřeny amocné dveře, aby mohli přijmouti slovo mé.

20 Kdokoli apřijímá slovo mé, přijímá mne, a kdokoli přijímá mne, přijímá ty, První předsednictvo, které jsem poslal, které jsem učinil rádci, pro jméno své, pro vás.

21 A opět, pravím vám, že kterékoli pošlete ve jménu mém, hlasem bratří svých, aDvanácti, náležitě doporučené a bzplnomocněné vámi, budou míti moc otevírati dveře království mého pro jakýkoli národ, kamkoli je pošlete –

22 Nakolik se pokoří přede mnou a setrvají ve slovu mém a budou aposlouchati hlas Ducha mého.

23 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, atemnota pokrývá zemi a hustá temnota mysl lidí a veškeré tělo je bzkaženo před tváří mou.

24 Vizte, aodplata přichází rychle na obyvatele země, den hněvu, den spálení, den pustošení, bpláče, truchlení a bědování; a jako vichřice to přijde na veškerou tvář země, praví Pán.

25 A na domě mém to azačne a z domu mého to vyjde, praví Pán;

26 Nejprve mezi těmi mezi vámi, praví Pán, kteří atvrdili, že znají jméno mé, a bneznali mne a crouhali se mi uprostřed domu mého, praví Pán.

27 Tudíž, hleďte na to, abyste se na tomto místě neznepokojovali ohledně záležitostí církve mé, praví Pán.

28 Ale aočistěte srdce své přede mnou; a potom bjděte do celého světa a kažte evangelium mé každému stvoření, které ho neobdrželo;

29 A ten, kdo auvěří a bude bpokřtěn, bude spasen, a ten, kdo neuvěří a nebude pokřtěn, bude czatracen.

30 Neboť vám, aDvanácti, a oněm, bPrvnímu předsednictvu, kteří jsou určeni s vámi, aby byli rádci vašimi a vůdci vašimi, je dána moc kněžství, pro poslední dny a pro poslední čas, v nichž je cdispensace plnosti časů.

31 Kteroužto moc držíte ve spojení se všemi těmi, již obdrželi dispensaci ve kterékoli době od počátku stvoření;

32 Neboť vpravdě pravím vám, aklíče dispensace, které jste obdrželi, bpřecházely z otců a naposledy ze všeho byly z nebe seslány vám.

33 Vpravdě pravím vám, vizte, jak veliké je povolání vaše. aOčistěte srdce své a šat svůj, aby krev tohoto pokolení nebyla bpožadována z rukou vašich.

34 Buďte věrní, dokud nepřijdu, neboť já apřijdu rychle; a odměna má je se mnou, abych odplatil každému člověku podle toho, jaké bude bdílo jeho. Já jsem Alfa i Oméga. Amen.