Písma
Nauka a smlouvy 44


Oddíl 44

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Kirtlandu ve státě Ohio ve druhé polovině února 1831 (History of the Church, 1:157). Církev, v souladu s požadavkem zde uvedeným, určila, aby se na počátku měsíce června konala konference.

1–3, Starší se mají shromážditi na konferenci; 4–6, Mají se zorganisovati podle zákonů země a pečovati o chudé.

1 Vizte, tak praví Pán služebníkům svým, je žádoucí pro mne, aby starší církve mé byli svoláni, z východu a ze západu, ze severu a z jihu, dopisem nebo nějakým jiným způsobem.

2 A stane se, že nakolik budou věrni a budou prokazovati víru ve mne, vyleji na ně aDucha svého v den, kdy se shromáždí.

3 A stane se, že vyjdou do okolních krajin a budou lidem akázati pokání.

4 A mnozí budou aobráceni, takže získáte moc zorganisovati se bpodle zákonů člověka;

5 Aby vaši anepřátelé nemohli míti moc nad vámi; abyste mohli býti zachováni ve všech věcech; aby vám bylo umožněno zachovávati zákony mé; aby mohlo býti zlomeno každé pouto, kterým se nepřítel snaží zničiti lid můj.

6 Vizte, pravím vám, že musíte anavštěvovati chudé a potřebné a poskytovati jim úlevu, aby mohli býti zachováni, dokud nebude možné vykonati všechny věci podle zákona mého, který jste obdrželi. Amen.