Písma
Nauka a smlouvy 8


Oddíl 8

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:36–37). V průběhu překládání Knihy Mormonovy Oliver, který nadále sloužil jako písař a který psal podle Prorokova diktování, si přál býti obdařen darem překládání. Pán odpověděl na jeho úpěnlivou prosbu udělením tohoto zjevení.

1–5, Zjevení přichází mocí Ducha Svatého; 6–12, Poznání tajemství Božích a moc překládati dávné záznamy přichází vírou.

1 aOlivere Cowdery, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že tak jistě, jakože žije Pán, jenž je Bůh tvůj a Vykupitel tvůj, právě tak jistě obdržíš bpoznání jakýchkoli věcí, o které cpožádáš ve víře, s upřímným srdcem, věře, že obdržíš poznání ohledně rytin starých dzáznamů, které jsou dávné, které obsahují ty části písma mého, o němž bylo promlouváno eprojevem Ducha mého.

2 Ano, viz, budu amluviti k tobě v mysli tvé a v bsrdci tvém skrze cDucha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém.

3 Nyní, viz, toto je duch zjevení; viz, toto je duch, jímž Mojžíš provedl děti Izraele skrze aRudé moře po suché zemi.

4 Tudíž toto je tvůj dar; používej ho a budeš požehnán, neboť tě vysvobodí z rukou nepřátel tvých, zatímco, kdyby tomu tak nebylo, zabili by tě a přivedli by duši tvou do zkázy.

5 Ó, pamatuj na tato aslova a zachovávej přikázání má. Pamatuj, toto je tvůj dar.

6 Nyní, toto nejsou všechny dary tvé; neboť ty máš další dar, což je dar Aronův; viz, on ti řekl mnoho věcí;

7 Viz, není jiné moci kromě moci Boží, jež může způsobiti, aby tento dar Aronův byl s tebou.

8 Tudíž, nepochybuj, neboť je to dar Boží; a ty jej budeš držeti v rukou svých a budeš konati podivuhodná díla; a žádná moc nebude schopna jej odebrati z rukou tvých, neboť on je dílem Božím.

9 A, tudíž, o cokoli mne požádáš, abych ti řekl skrze tento prostředek, to ti dám, a ty budeš míti ohledně toho poznání.

10 Pamatuj, že bez avíry nemůžeš učiniti nic; tudíž žádej ve víře. Nezahrávej si s těmito věcmi; bnežádej o to, oč nemáš.

11 Žádej, abys mohl znáti tajemství Boží a abys mohl apřekládati a obdržeti poznání ze všech těch dávných záznamů, které byly uschovány, jež jsou posvátné; a podle víry tvé se ti stane.

12 Viz, jsem to já, kdo to pravil; a já jsem týž, jenž promlouval k tobě od počátku. Amen.