Písma
  Nauka a smlouvy 39
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 39

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Jamesi Covillovi ve Fayette ve státě New York 5. ledna 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, který byl asi čtyřicet let baptistickým duchovním, učinil s Pánem smlouvu, že uposlechne jakýkoli příkaz, který mu Pán dá skrze Josepha, Proroka.

  1–4, Svatí mají moc státi se syny Božími; 5–6, Přijmouti evangelium znamená přijmouti Krista; 7–14, Jamesi Covillovi je přikázáno, aby byl pokřtěn a aby pracoval na Pánově vinici; 15–21, Pánovi služebníci mají před druhým příchodem kázati evangelium; 22–24, Ti, kteří přijmou evangelium, budou shromážděni na čas a na věčnost.

  1 Poslouchej a naslouchej hlasu toho, kdo je od veškeré avěčnosti do veškeré věčnosti, Velikého b Jsem, a to Ježíše Krista –

  2 aSvětla a života světa, světla, jež svítí v temnotě, a temnota ho nechápe;

  3 Toho, který přišel v azenitu času ke svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali;

  4 Ale tolika, kolik jich mne přijalo, dal jsem moc státi se asyny mými; a právě tak dám tolika, kolik jich mne přijme, moc státi se syny mými.

  5 A vpravdě, vpravdě, pravím tobě, ten, jenž přijímá evangelium mé, apřijímá mne; a ten, jenž evangelium mé nepřijímá, nepřijímá mne.

  6 A toto je aevangelium mé – pokání a křest vodou a pak přichází bkřest ohněm a Duchem Svatým, a to Utěšitelem, který ukazuje všechny věci a cučí pokojným věcem království.

  7 A nyní, viz, pravím tobě, služebníče můj aJamesi, hleděl jsem na skutky tvé a znám tě.

  8 A vpravdě pravím tobě, srdce tvé je nyní v této době spravedlivé přede mnou; a viz, udělil jsem veliká požehnání na hlavu tvou;

  9 Nicméně, viděl jsi veliký zármutek, neboť jsi mne mnohokrát zavrhl pro pýchu a starosti asvěta.

  10 Ale viz, dny vysvobození tvého přišly, budeš-li poslouchati hlas můj, který ti praví: Povstaň a buď apokřtěn a smyj hříchy své, vzývaje jméno mé, a obdržíš Ducha mého a požehnání tak veliké, jaké jsi nikdy nepoznal.

  11 A učiníš-li tak, připravil jsem tě pro větší dílo. Budeš kázati plnost evangelia mého, které jsem vyslal v těchto posledních dnech, smlouvu, kterou jsem vyslal, abych auzdravil lid svůj, který je z domu Izraele.

  12 A stane se, že na tobě aspočine moc; a budeš míti velikou víru a já budu s tebou a půjdu před tváří tvou.

  13 Ty jsi povolán apracovati na vinici mé a budovati církev mou a buskutečniti Sion, aby se mohl radovati a cvzkvétati na pahorcích.

  14 Viz, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, nejsi povolán jíti do východních zemí, ale jsi povolán jíti do Ohia.

  15 A poněvadž se lid můj shromáždí v Ohiu, uchoval jsem v zásobě apožehnání takové, jaké není známo mezi dětmi lidskými, a bude vylito na jejich hlavu. A odtamtud mužové vyjdou do bvšech cnárodů.

  16 Vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že lid v Ohiu mne vzývá s velikou vírou a myslí, že zadržím ruku svou v soudu nad národy, ale nemohu popříti slovo své.

  17 Pročež zaberte s mocí svou a povolejte věrné dělníky na vinici mou, aby mohla býti naposledy aprořezávána.

  18 A nakolik budou činiti pokání a přijmou plnost evangelia mého a stanou se posvěcenými, zadržím ruku svou v asoudu.

  19 Pročež, vyjděte volajíce silným hlasem řkouce: Království nebeské je na dosah; volajíce: Hosana! Požehnáno budiž jméno Boha Nejvyššího.

  20 Vyjděte křtíce vodou, připravujíce cestu před tváří mou pro dobu apříchodu mého;

  21 Neboť čas je na dosah; aden nebo hodinu žádný člověk bnezná; ale zajisté přijde.

  22 A ten, kdo přijímá tyto věci, přijímá mne; a budou shromážděni ke mně na čas a na věčnost.

  23 A opět, stane se, že na všechny, které pokřtíte vodou, vložíte aruce své, a oni obdrží bdar Ducha Svatého a budou cvyhlížeti znamení dpříchodu mého a budou mne znáti.

  24 Vizte, přijdu rychle. Tak jest. Amen.