Písma
Nauka a smlouvy 47


Oddíl 47

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1831 (History of the Church, 1:166). Před touto dobou působil Oliver Cowdery jako církevní dějepisec a zapisovatel. John Whitmer neusiloval o ustanovení dějepiscem, ale, byv požádán sloužiti v tomto povolání, řekl, že uposlechne vůli Páně v této záležitosti. Již sloužil jako tajemník Proroka při zaznamenávání mnoha zjevení přijatých v oblasti Fayette ve státě New York.

1–4, John Whitmer je určený k tomu, aby vedl dějiny Církve a psal pro Proroka.

1 Viz, je pro mne žádoucí, aby služebník můj John psal a vedl řádné adějiny a pomáhal tobě, služebníku mému Josephovi, v zapisování všech věcí, které ti budou dány, dokud nebude povolán k dalším povinnostem.

2 Opět, vpravdě pravím vám, že může také pozdvihovati hlas svůj na shromážděních, kdykoli to bude žádoucí.

3 A opět, pravím vám, že mu bude určeno vésti církevní záznamy a dějiny neustále; neboť Olivera Cowderyho jsem určil k jinému úřadu.

4 Pročež, bude mu dáno, nakolik bude věrný, aUtěšitelem, psáti tyto věci. Tak jest. Amen.