Písma
Nauka a smlouvy 49

Oddíl 49

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Sidneymu Rigdonovi, Parleymu P. Prattovi a Lemanu Copleymu v Kirtlandu ve státě Ohio v březnu 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Některé dějepisné prameny uvádějí jako datum tohoto zjevení květen 1831.) Leman Copley přijal evangelium, ale stále se přidržoval některých učení Shakerů (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Sjednocená společnost věřících v Kristovo druhé zjevení se]), ke které dříve patřil. K víře Shakerů patřilo, že Kristův druhý příchod již nastal a že se ukázal v podobě ženy, Ann Leeové; křest vodou nebyl pokládán za nutný; jedení vepřového masa bylo výslovně zakázáno a mnozí nejedli žádné maso; a život v celibátu byl pokládán za vyšší než manželství. V úvodu tohoto zjevení Prorok napsal: „Abych měl dokonalejší porozumění ohledně tohoto předmětu, tázal jsem se Pána a obdržel jsem následující.“ (History of the Church, 1:167.) Zjevení vyvrátilo některá základní pojetí skupiny Shakerů. Výše zmínění bratří vzali kopii zjevení do společenství Shakerů (poblíž Clevelandu ve státě Ohio) a celé jim je přečetli, ale bylo odmítnuto.

1–7, Den a hodina Kristova příchodu zůstane neznámá, dokud on nepřijde; 8–14, Aby lidé získali spasení, musejí činiti pokání, věřiti v evangelium a býti poslušni obřadů; 15–16, Manželství je ustanoveno Bohem; 17–21, Jedení masa je schváleno; 22–28, Před druhým příchodem bude Sion vzkvétati a Lamanité pokvetou jako růže.

1 Poslouchejte slova má, služebníci moji Sidney a Parley a Lemane; neboť vizte, vpravdě pravím vám, že vám dávám přikázání, abyste šli a akázali Shakerům evangelium mé, které jste obdrželi, tak, jak jste je obdrželi.

2 Vizte, pravím vám, oni si přejí znáti pravdu z části, ale ne celou, neboť nejsou aspravedliví přede mnou a musejí nezbytně činiti pokání.

3 Pročež, posílám vás, služebníci moji Sidney a Parley, abyste jim kázali evangelium.

4 A služebník můj Leman bude vysvěcen k tomuto dílu, aby s nimi mohl rozmlouvati, ne podle toho, co od nich obdržel, ale podle toho, co bude aučen vámi, služebníci moji; a skrze toto konání mu požehnám, jinak se mu nebude dařiti.

5 Tak praví Pán; neboť já jsem Bůh a aposlal jsem Jednorozeného Syna svého na svět pro bvykoupení světa a ustanovil jsem, že ten, kdo ho přijímá, bude spasen, a ten, kdo ho nepřijímá, bude czatracen –

6 A oni učinili aSynu Muže tak, jak se jim zachtělo; a on převzal moc svou na bpravici cslávy jeho a nyní vládne v nebesích a bude vládnouti, dokud nesestoupí na zem, aby položil všechny nepřátele dpod nohy své, kterýžto čas je blízko, na dosah –

7 Já, Pán Bůh, jsem to pravil; ale tu hodinu ani aden žádný člověk nezná, ani andělé v nebi, ani to nebudou znáti, dokud nepřijde.

8 Pročež, chci, aby všichni lidé činili pokání, neboť všichni jsou pod ahříchem, kromě těch, které jsem si vyhradil, bsvaté muže, o nichž nevíte.

9 Pročež, pravím vám, že jsem vám poslal svou věčnou asmlouvu, a to tu, která byla od počátku.

10 A to, co jsem slíbil, jsem tak splnil, a anárody země se jí budou bklaněti; a jestliže ne sami od sebe, klesnou, neboť to, co se nyní samo oslavuje, bude csníženo mocí.

11 Pročež, dávám vám přikázání, abyste ašli mezi tento lid a řekli mu, jako apoštol můj za stara, jehož jméno bylo Petr:

12 Věřte ve jméno Pána Ježíše, jenž byl na zemi a přijde, počátek i konec;

13 Čiňte apokání a buďte pokřtěni ve jménu Ježíše Krista, podle svatého přikázání, na odpuštění hříchů;

14 A kdokoli toto činí, obdrží adar Ducha Svatého vkládáním brukou starších církve.

15 A opět, vpravdě pravím vám, že kdokoli azakazuje ženiti se a vdávati se, není ustanoven Bohem, neboť bmanželství je pro člověka ustanoveno Bohem.

16 Pročež, je zákonné, aby měl jednu amanželku, a oni dva budou bjedno tělo, a to vše, aby czemě mohla naplniti účel svého stvoření;

17 A aby mohla býti naplněna mírou člověka, podle jeho astvoření, bnež byl učiněn svět.

18 A kdokoli nařizuje zdržeti se amasa, že člověk ho nemá jísti, není ustanoven Bohem;

19 Neboť viz, azvěř polní a ptactvo ve vzduchu a to, co pochází ze země, je ustanoveno člověku k užitku pro pokrm a pro oděv, a aby mohl míti v hojnosti.

20 Ale není dáno, aby jeden člověk avlastnil více než druhý, pročež bsvět leží v hříchu.

21 A běda buď člověku, který aprolévá krev nebo který plýtvá masem, a nemá žádnou potřebu.

22 A opět, vpravdě pravím vám, že Syn Muže anepřichází v podobě ženy ani muže putujícího po zemi.

23 Pročež, nebuďte aoklamáni, ale pokračujte ve stálosti, bvyhlížejíce nebesa chvějící se a zemi otřásající se a potácející se sem a tam jako opilý člověk a cúdolí vyvyšovaná a dhory snižované a nerovná místa srovnávaná – a to vše, až anděl zatroubí na etroubu svou.

24 Ale dříve, než přijde veliký den Páně, bude aJákob vzkvétati v pustině a Lamanité bpokvetou jako růže.

25 Sion bude avzkvétati na bpahorcích a radovati se na horách a bude shromážděn na místě, které jsem určil.

26 Vizte, pravím vám, jděte, jak jsem vám přikázal; čiňte pokání ze všech hříchů svých; aproste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno.

27 Vizte, já půjdu před vámi a budu azadním vojem vaším; a já budu ve bstředu vašem a vy nebudete cporaženi.

28 Vizte, já jsem Ježíš Kristus a já přijdu arychle. Tak jest. Amen.