Písma
Nauka a smlouvy 48


Oddíl 48

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v březnu 1831 (History of the Church, 1:166–167). Prorok se tázal Pána na způsob toho, jak postupovati při obstarávání pozemků pro usazování Svatých. To byla důležitá záležitost z hlediska stěhování členů Církve z východních Spojených států, aby uposlechli Pánova příkazu, že se mají shromážditi ve státě Ohio (viz oddíly 37:1–3; 45:64).

1–3, Svatí ve státě Ohio se mají poděliti o své pozemky se svými bratřími; 4–6, Svatí mají kupovati pozemky, stavěti město a následovati rady svých předsedajících úředníků.

1 Je nutné, abyste v nynější době zůstali v místě svého bydliště, jak to bude vhodné ve vašich podmínkách.

2 A nakolik máte pozemky, audělíte z nich východním bratřím;

3 A nakolik nemáte pozemky, nechť si pro nynější dobu koupí v oněch okolních krajinách, jak se jim zdá dobré, neboť musí nezbytně býti nutné, aby měli místo, kde by v nynější době žili.

4 Musí nezbytně býti nutné, abyste ušetřili veškeré peníze, které můžete, a abyste získali vše, co můžete, ve spravedlivosti, abyste časem mohli býti schopni akoupiti pozemek pro dědictví, bdokonce město.

5 To místo ještě nemá býti zjeveno; ale až bratří vaši přijdou z východu, mají býti určeni ajistí muži a jim bude dáno, aby bznali místo, neboli jim to bude zjeveno.

6 A budou určeni, aby zakoupili pozemky a aby započali klásti základy aměsta; a potom začnete býti shromažďováni s rodinami svými, každý člověk podle brodiny své, podle okolností svých a jak je mu to určeno předsednictvem a biskupem církve, podle zákonů a přikázání, které jste obdrželi a které obdržíte později. Tak jest. Amen.