Písma
Nauka a smlouvy 74


Oddíl 74

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státě Ohio v lednu 1832 (History of the Church, 1:242). Prorok napsal: „Po přijetí předcházejícího slova Páně [NaS 73] jsem znovu započal s překládáním Písem a pracoval jsem pilně až těsně do konference, která se měla sejíti 25. ledna. Během tohoto období jsem také obdržel toto jako vysvětlení První epištoly ke Korintským, 7. kapitoly, 14. verše.“ (History of the Church, 1:242.)

1–5, Pavel radí Církvi svých dnů, aby nezachovávala zákon Mojžíšův; 6–7, Malé děti jsou svaté a jsou posvěceny skrze usmíření.

1 Neboť anevěřící manžel je posvěcen manželkou a nevěřící manželka je posvěcena manželem; jinak by byly děti vaše nečisté, ale nyní jsou svaté.

2 Nyní, ve dnech apoštolů byl zákon obřízky mezi všemi Židy, kteří nevěřili v evangelium Ježíše Krista.

3 A stalo se, že vyvstal veliký asvár mezi lidmi ohledně zákona bobřízky, neboť nevěřící manžel si přál, aby děti jeho byly obřezány a staly se poddanými czákonu Mojžíšovu, kterýžto zákon byl naplněn.

4 A stalo se, že děti, jsouce vychovány v podrobení zákonu Mojžíšovu, dbaly na atradice otců svých a nevěřily v evangelium Kristovo, čímž se staly nesvatými.

5 Pročež, pro tuto příčinu psal apoštol církvi, dávaje jim přikázání, ne od Pána, ale za sebe, že věřící se nemá aspojiti s nevěřícím, ledaže bzákon Mojžíšův byl mezi nimi odstraněn,

6 Aby děti jejich mohly zůstati bez obřízky; a aby mohla býti odstraněna tradice, jež praví, že malé děti jsou nesvaté; neboť ta byla mezi Židy;

7 Ale malé aděti jsou bsvaté, jsouce cposvěceny skrze dusmíření Ježíše Krista; a toto je to, co písma znamenají.