Písma
Nauka a smlouvy 108


Oddíl 108

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 26. prosince 1835 (History of the Church, 2:345). Tento oddíl byl přijat na žádost Lymana Shermana, který byl dříve vysvěcen vysokým knězem a sedmdesátníkem a který přišel k Prorokovi se žádostí o zjevení, aby poznal své povinnosti.

1–3, Lymanu Shermanovi jsou odpuštěny jeho hříchy; 4–5, Bude započítán mezi vedoucí starší Církve; 6–8, Je povolán kázati evangelium a posilovati své bratří.

1 Vpravdě tak praví Pán tobě, služebníče můj Lymane: Hříchy tvé jsou ti odpuštěny, protože jsi uposlechl hlasu mého a přišel jsi v toto ráno sem, abys obdržel radu od toho, jehož jsem určil.

2 Tudíž, nechť se duše tvá ohledně duchovního stavu tvého aupokojí a již neodporuje hlasu mému.

3 A povstaň a buď od nynějška pečlivější v dodržování slibů svých, jež jsi učinil a činíš, a budeš požehnán nesmírně velikými požehnáními.

4 Čekej trpělivě, dokud nebude svoláno aposvátné shromáždění služebníků mých, potom bude na tebe pamatováno a budeš mezi prvními ze starších mých a obdržíš právo skrze vysvěcení se zbytkem starších mých, jež jsem vyvolil.

5 Viz, toto je azaslíbení Otce pro tebe, budeš-li pokračovati věrně.

6 A toto se ti splní v onen den, kdy budeš míti právo akázati evangelium mé kdekoli, kam tě od nynějška, od této doby, pošlu.

7 Tudíž, aposiluj bratří svých ve veškerých rozhovorech svých, veškerými modlitbami svými, veškerým nabádáním svým a veškerým konáním svým.

8 A viz a hleď, já jsem s tebou, abych ti žehnal a aosvobodil tě na věky. Amen.