Písma
Nauka a smlouvy 119


Oddíl 119

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838 v odpověď na jeho úpěnlivou prosbu: „Ó Pane! Ukaž svému služebníkovi, jak mnoho požaduješ z majetku svého lidu jako desátek.“ (History of the Church, 3:44.) Zákon desátku, jak je chápán dnes, nebyl dán Církvi před tímto zjevením. Pojem desátek v modlitbě právě citované a v předcházejících zjeveních (64:23; 85:3; 97:11) neznamenal pouze jednu desetinu, ale veškeré dobrovolné oběti nebo příspěvky do církevních fondů. Pán dal dříve Církvi zákon zasvěcení a správcovství majetku, k němuž členové (hlavně vedoucí starší) přistoupili skrze smlouvu, která měla býti věčnou. Protože se mnozí touto smlouvou neřídili, Pán ho na čas odňal a dal namísto něho celé Církvi zákon desátku. Prorok se tázal Pána, jak mnoho z jejich majetku požaduje pro posvátné účely. Odpovědí bylo toto zjevení.

1–5, Svatí mají předávati svůj přebytečný majetek a potom dávati, jako desátek, jednu desetinu svého příjmu ročně; 6–7, Tento postup posvětí zemi Sion.

1 Vpravdě, tak praví Pán, já požaduji, aby veškerý apřebytečný majetek jejich byl vložen do rukou biskupa církve mé v Sionu,

2 Pro stavbu adomu mého a pro položení základu Sionu a pro kněžství a pro dluhy předsednictva Církve mé.

3 A toto bude počátek adesátku lidu mého.

4 A poté, ti, již takto předali desátek, budou platiti jednu desetinu veškerého příjmu svého ročně; a toto bude pro ně na věky stálým zákonem, pro svaté kněžství mé, praví Pán.

5 Vpravdě pravím vám, stane se, že všichni ti, již se shromažďují v zemi aSion, budou předávati desátek týkající se přebytečného majetku svého a budou dodržovati tento zákon, jinak nebudou shledáni hodnými, aby přebývali mezi vámi.

6 A pravím vám, nebude-li lid můj dodržovati tento zákon, aby ho světil, a tímto zákonem posvěcovati zemi aSion pro mne, aby ustanovení má a soudy mé mohly býti na ní zachovávány, aby mohla býti nanejvýše svatá, vizte, vpravdě pravím vám, nebude to pro vás země Sion.

7 A toto bude příklad pro všechny akůly Sionu. Tak jest. Amen.