Písma
Nauka a smlouvy 10

Oddíl 10

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v létě 1828 (History of the Church, 1:20–23). Pán v něm informuje Josepha o změnách učiněných zlovolnými muži na 116 stranách rukopisu z překladu knihy Lehiovy v Knize Mormonově. Tyto strany rukopisu byly ztraceny z vlastnictví Martina Harrise, jemuž byly tyto listy dočasně svěřeny. (Viz záhlaví k oddílu 3.) Zlým plánem bylo vyčkati očekávaného znovupřeložení tohoto materiálu obsaženého na ukradených stránkách a potom diskreditovati překladatele poukázáním na neshody vytvořené změnami. Že tento zlovolný záměr byl zosnován oním zlým a byl znám Pánovi dokonce tehdy, když Mormon, dávný nefitský dějepisec, zhotovoval své zkrácení shromážděných desek, je ukázáno v Knize Mormonově (viz Slova Mormonova 1:3–7).

1–26, Satan podněcuje zlovolné lidi, aby odporovali Pánovu dílu; 27–33, Usiluje o to, aby zničil duše lidské; 34–52, Evangelium půjde k Lamanitům a všem národům skrze Knihu Mormonovu; 53–63, Pán zřídí svou Církev a své evangelium mezi lidmi; 64–70, Shromáždí kajícné do své Církve a spasí poslušné.

1 Nyní, viz, pravím tobě, protože jsi vydal tyto záznamy, pro které ti byla dána moc překládati prostřednictvím aUrimu a Thumimu do rukou bzlovolného muže, ztratil jsi je.

2 A zároveň jsi také ztratil dar svůj a amysl tvá byla zatemněna.

3 Nicméně, je ti nyní aznovuzřízen; tudíž hleď, abys byl věrný a pokračoval na dokončení zbytku práce překládání tak, jak jsi začal.

4 Neběž arychleji ani nepracuj více, než máš bsílu a prostředky tobě poskytnuté, aby ti umožnily překládati; ale buď cpilný do konce.

5 aModli se vždy, abys mohl vyjíti jako vítěz; abys mohl poraziti Satana a abys mohl uniknouti rukám služebníků Satanových, kteří podporují dílo jeho.

6 Viz, oni usilovali o to, aby tě azničili; ano, dokonce i ten bmuž, kterému jsi důvěřoval, usiloval o to, aby tě zničil.

7 A z tohoto důvodu jsem pravil, že je zlovolným mužem, neboť on usiloval o to, aby ti odňal věci, jež ti byly svěřeny; a on také usiloval o to, aby zničil dar tvůj.

8 A protože jsi vydal záznamy do rukou jeho, viz, zlovolní lidé ti je vzali.

9 Tudíž, ty jsi je vydal, ano, to, co bylo posvátné, zlovolnosti.

10 A, viz, aSatan vložil do srdce jejich, aby změnili slova, která jsi dal, aby byla napsána, neboli která jsi přeložil, která vyšla z rukou tvých.

11 A viz, pravím tobě, protože změnili slova, jsou v rozporu s tím, co jsi přeložil a dal, aby bylo napsáno;

12 A tímto způsobem ďábel usiloval o to, aby založil lstivý plán, aby mohl zničiti toto dílo;

13 Neboť on vložil do srdce jejich, aby toto učinili, aby skrze lež mohli říci, že tě apřistihli ohledně slov, o nichž jsi tvrdil, že jsi je přeložil.

14 Vpravdě, pravím tobě, že já nestrpím, aby Satan uskutečnil svůj zlý plán v této věci.

15 Neboť viz, on vložil do srdce jejich přiměti tě pokoušeti Pána, tvého Boha, žádostí překládati to opět.

16 A potom, viz, oni praví a myslí v srdci svém – Uvidíme, zda mu Bůh dal moc překládati; je-li tomu tak, dá mu také moc opět;

17 A dá-li mu Bůh opět moc nebo bude-li opět překládati neboli jinými slovy přinese-li stejná slova, vizte, my máme tatáž u sebe a my jsme je změnili;

18 Tudíž nebudou souhlasiti a my řekneme, že lhal v slovech svých a že nemá žádný dar a že nemá žádnou moc;

19 Tudíž my ho zničíme, a také to dílo; a učiníme to, abychom na konci nemuseli býti zahanbeni a abychom mohli získati slávu světa.

20 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že Satan má velikou vládu nad srdcem jejich; apodněcuje je k bnepravosti proti tomu, co je dobré;

21 A srdce jejich je azkažené a plné bzlovolnosti a ohavností; a cmilují dtemnotu raději než světlo, protože eskutky jejich jsou zlé; tudíž nechtějí mne prositi.

22 aSatan je podněcuje, aby mohl bvésti duše jejich ke zničení.

23 A tak založil lstivý plán, zamýšleje zničiti dílo Boží; ale já si to vyžádám z rukou jejich a v den asoudu se to obrátí k jejich hanbě a odsouzení.

24 Ano, on podněcuje srdce jejich ke hněvu proti tomuto dílu.

25 Ano, on jim praví: Klamejte a čekejte v záloze, abyste polapili, abyste mohli zničiti; vizte, to není nic špatného. A tak jim lichotí a říká jim, že to není žádný hřích alháti, aby mohli polapiti člověka ve lži, aby ho mohli zničiti.

26 A tak jim lichotí a avede je dále, dokud nestáhne duše jejich do bpekla; a tak způsobuje, že se polapí sami do své vlastní cpasti.

27 A tak chodí po zemi nahoru a dolů, asem a tam, a usiluje o to, aby bzničil duše lidské.

28 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, běda buď tomu, kdo lže, aby aklamal, protože se domnívá, že jiný lže, aby klamal, neboť takoví nejsou vyňati ze bspravedlnosti Boží.

29 Nyní, viz, oni změnili tato slova, protože Satan jim říká: On vás oklamal – a tak je svádí lichocením, aby činili nepravost, aby tě přiměli apokoušeti Pána, tvého Boha.

30 Viz, pravím tobě, že nebudeš opět překládati ta slova, která vyšla z rukou tvých;

31 Neboť, viz, oni neuskuteční zlé plány své ve lži proti oněm slovům. Neboť, viz, kdybys přinesl stejná slova, oni řeknou, že jsi lhal a že jsi předstíral, že překládáš, a že sis protiřečil.

32 A viz, oni to vydají a Satan zatvrdí srdce lidí, aby je podnítil ke hněvu proti tobě, takže nebudou věřiti slovům mým.

33 Tak aSatan zamýšlí přemoci svědectví tvé v tomto pokolení, aby toto dílo nemohlo vyjíti v tomto pokolení.

34 Ale viz, zde je moudrost, a protože já ti ukazuji amoudrost a dávám ti přikázání ohledně těchto věcí, co máš činiti, neukazuj ji světu, dokud nedokončíš dílo překládání.

35 Nepodivuj se, že jsem ti pravil: Zde je moudrost, neukazuj ji světu – neboť jsem pravil, neukazuj ji světu, abys mohl býti zachován.

36 Viz, neříkám, že ji nebudeš ukazovati spravedlivým;

37 Ale jelikož nemůžeš vždy rozpoznati aspravedlivého neboli jelikož nemůžeš vždy rozlišiti zlovolného od spravedlivého, tudíž pravím tobě, buď v btichosti, dokud neuvidím, že je vhodné oznámiti všechny věci ohledně této záležitosti světu.

38 A nyní, vpravdě pravím tobě, že zpráva o těchto avěcech, jež jsi napsal, která vyšla z rukou tvých, je vyryta na bdeskách Nefiových;

39 Ano, a vzpomínáš si na to, že v oněch záznamech bylo řečeno, že podrobnější zpráva byla dána o těchto věcech na deskách Nefiových.

40 A nyní, protože zpráva, jež je vyryta na deskách Nefiových, je podrobnější ohledně věcí, které, podle moudrosti své, chci přivésti ve známost u lidí touto zprávou –

41 Tudíž, budeš překládati rytiny, které jsou na adeskách Nefiových, postupně dále až dojdeš k vládě krále Beniamina nebo až dojdeš k tomu, co jsi přeložil a co sis ponechal;

42 A viz, vydáš to jako záznam Nefiův; a tak zahanbím ty, kteří změnili slova má.

43 Nestrpím, aby zničili dílo mé; ano, ukáži jim, že moudrost má je větší nežli lstivost ďáblova.

44 Viz, oni dostali jen část, neboli zkrácení, zprávy Nefiovy.

45 Viz, na deskách Nefiových je mnoho věcí, které vrhají více světla na evangelium mé; tudíž, je to moudrost ve mně, abys přeložil tuto první část rytin Nefiových a vydal ji v tomto díle.

46 A viz, veškerý zbytek tohoto adíla obsahuje ty části bevangelia mého, které si svatí proroci moji, ano, a také učedníci moji cpřáli v modlitbách svých, aby vyšly k tomuto lidu.

47 A já jsem jim pravil, že jim to bude adáno podle bvíry jejich v modlitbách jejich;

48 Ano, a toto byla víra jejich – že evangelium mé, jež jsem jim dal, aby mohli kázati za dnů svých, mohlo přijíti k bratřím jejich aLamanitům a také ke všem, kteří se stali Lamanity pro odštěpení své.

49 Nyní, toto není vše – jejich víra v modlitbách jejich byla, aby toto evangelium bylo také oznamováno, pokud by bylo možné, aby jiné národy vlastnily tuto zemi;

50 A tak oni zanechali požehnání na této zemi v modlitbách svých, aby každý, kdo v této zemi bude věřiti v toto evangelium, mohl míti věčný život;

51 Ano, aby mohla býti svobodnou pro všechny, ať jsou z jakéhokoli národa, pokolení, jazyka nebo lidu.

52 A nyní, viz, podle víry jejich v modlitbách jejich přinesu tuto část evangelia svého ve známost lidu svému. Viz, nepřinesu ji, abych zničil to, co obdrželi, ale abych to zbudoval.

53 A pro tuto příčinu jsem pravil: Nebude-li toto pokolení zatvrzovati srdce své, založím mezi nimi církev svou.

54 Nyní, nepravím to, abych zničil církev svou, ale pravím to, abych církev svou zbudoval;

55 Tudíž, každý, kdo patří k církvi mé, se nemusí abáti, neboť takoví bzdědí ckrálovství nebeské.

56 Ale to jsou ti, kteří se mne anebojí ani nezachovávají přikázání má, ale budují bcírkve pro sebe, aby dosahovali czisku, ano, a všichni ti, kteří si počínají zlovolně a budují království ďáblovo – ano, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že to jsou ti, které rozruším, a způsobím, aby se chvěli a třásli až do nitra.

57 Viz, já jsem Ježíš Kristus, aSyn Boží. Přišel jsem ke svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali.

58 Já jsem to asvětlo, jež svítí v temnotě, a temnota je nechápe.

59 Já jsem ten, jenž pravil – Mám adalší bovce, které nejsou z tohoto stáda – učedníkům svým, a byli mnozí, kteří mi cnerozuměli.

60 A já ukáži tomuto lidu, že jsem měl další ovce a že byly větví adomu Jákobova;

61 A vynesu na světlo podivuhodná díla jejich, jež vykonaly ve jménu mém;

62 Ano, a já také vynesu na světlo evangelium své, kterému byly učeny, a viz, oni nebudou popírati to, co jsi obdržel, ale budou to budovati a vynesou na světlo pravdivé body anauky mé, ano, a jedinou nauku, jež je ve mne.

63 A toto já učiním, abych mohl utvrditi evangelium své, aby nemuselo býti tak mnoho svárů; ano, aSatan podněcuje srdce lidí k bsváru ohledně bodů nauky mé; a v těchto věcech se mýlí, neboť cpřekrucují písma a nerozumějí jim.

64 Tudíž, já jim odhalím toto veliké tajemství;

65 Neboť, viz, budu je ashromažďovati, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá, nebudou-li zatvrzovati srdce své;

66 Ano, chtějí-li přijíti, mohou, a mohou požívati z avod života volně.

67 Viz, toto je nauka má – kdokoli činí pokání a ajde ke mně, ten je bcírkví mou.

68 Kdokoli aoznamuje více nebo méně nežli toto, ten není ze mne, ale je bproti mně; tudíž není z církve mé.

69 A nyní, viz, kdokoli je z církve mé a vytrvá v církvi mé do konce, toho utvrdím na askále své a bbrány pekelné ho nepřemohou.

70 A nyní, pamatuj na slova toho, kdo je život a asvětlo světa, Vykupitele svého, bPána svého a Boha svého. Amen.