Písma
Nauka a smlouvy 29


Oddíl 29

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v přítomnosti šesti starších ve Fayette ve státě New York v září 1830 (History of the Church, 1:111–115). Toto zjevení bylo dáno několik dní před konferencí, která začala 26. září 1830.

1–8, Kristus shromažďuje své vyvolené; 9–11, Jeho příchod je začátkem milénia; 12–13, Dvanáct bude souditi veškerý Izrael; 14–21, Znamení, morové rány a pustošení budou předcházeti druhý příchod; 22–28, Poslední vzkříšení a konečný soud následují po miléniu; 29–35, Všechny věci jsou pro Pána duchovní; 36–39, Ďábel a jeho zástupy byli vyvrženi z nebe, aby pokoušeli člověka; 40–45, Pád a usmíření přinášejí spasení; 46–50, Malé děti jsou vykoupeny skrze usmíření.

1 Naslouchejte hlasu Ježíše Krista, Vykupitele svého, Velikého a Jsem, jehož rámě bmilosrdenství cusmířilo hříchy vaše;

2 Který ashromáždí lid svůj stejně jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá, vpravdě tolik, kolik jich bude poslouchati hlas můj a bpokoří se přede mnou a bude mne vzývati v mocné modlitbě.

3 Vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že v této době jsou vám aodpuštěny hříchy vaše, tudíž dostáváte tyto věci; ale pamatujte, abyste již nehřešili, aby na vás nepřišla nebezpečenství.

4 Vpravdě pravím vám, že jste vyvoleni ze světa, abyste oznamovali evangelium mé se zvukem radosti, jakoby ahlasem pozounu.

5 Pozdvihněte srdce své a radujte se, neboť jsem ve astředu vašem a jsem vaším bpřímluvcem u Otce a je to jeho dobrá vůle dáti vám ckrálovství.

6 A jak je psáno – O cokoli budete aprositi ve bvíře, jsouce csjednoceni v modlitbě podle příkazu mého, to obdržíte.

7 A jste povoláni uskutečniti ashromáždění bvyvolených mých; neboť vyvolení moji cslyší hlas můj a nezatvrzují dsrdce své;

8 Pročež vyšlo od Otce ustanovení, že budou ashromážděni na jednom místě na tváři této země, aby bpřipravili srdce své a byli připraveni ve všech věcech na den, kdy csoužení a pustošení bude sesláno na zlovolné.

9 Neboť hodina je blízká a den brzy na dosah, kdy země bude zralá; a všichni apyšní a ti, kteří činí zlovolně, budou jako bstrniště; a já je cspálím, praví Pán zástupů, takže zlovolnost na zemi nebude;

10 Neboť ta hodina je blízká a to, co bylo apromluveno apoštoly mými, se musí splniti; neboť jak promlouvali, tak se stane;

11 Neboť zjevím se s nebe s mocí a velikou slávou, se všemi jeho azástupy, a budu přebývati ve bspravedlivosti s lidmi na zemi ctisíc let, a zlovolní neobstojí.

12 A opět, vpravdě, vpravdě, pravím vám, a vyšlo to v pevném ustanovení, vůlí Otcovou, že aapoštolové moji, oněch dvanáct, kteří byli se mnou za služby mé v Jeruzalémě, budou státi na pravici mé v den příchodu mého ve sloupu bohně, jsouce oděni rouchem spravedlivosti, s korunou na hlavě své, ve cslávě, stejně jako já jsem, aby dsoudili celý dům Izraele, vpravdě tolik, kolik jich mne milovalo a dodržovalo přikázání má, a nikoho jiného.

13 Neboť apozoun zazní dlouze i hlasitě, stejně jako na hoře Sinai, a celá země se bude třásti a oni bvyjdou – ano, vpravdě cmrtví, kteří zemřeli ve mně, aby přijali dkorunu spravedlivosti a byli oděni, estejně jako já jsem, aby byli se mnou, abychom mohli býti jedno.

14 Ale vizte, pravím vám, že dříve, než přijde tento veliký aden, bslunce bude zatemněno a měsíc bude obrácen v krev a hvězdy budou padati s nebe a budou větší cznamení na nebi svrchu i na zemi dole;

15 A mezi zástupy lidí bude pláč a anářek;

16 A bude sesláno veliké akrupobití, aby zničilo úrodu země.

17 A stane se, pro zlovolnost světa, že uvodím aodplatu na bzlovolné, neboť nechtějí činiti pokání; neboť kalich rozhořčení mého je plný; neboť vizte, ckrev má je neočistí, jestliže mne nebudou poslouchati.

18 Pročež, já, Pán Bůh, sešlu na tvář země mouchy, které zachvátí obyvatele její, a budou žráti maso jejich a způsobí, že na ně přijdou červi;

19 A jazyk jejich bude zadržen, takže nebudou amluviti proti mně; a maso jejich odpadne od kostí jejich a oči jejich jim vypadnou z důlků jejich;

20 A stane se, že budou sežráni lesní azvěří a ptactvem ve vzduchu.

21 A ona veliká a aohavná církev, která je bsmilnicí vší země, bude sražena csžírajícím ohněm, podle toho, jak to je promlouváno ústy Ezechiela, proroka, který mluvil o těchto věcech, jež se nestaly, ale zajisté se dmusejí státi, jakože žiji, neboť ohavnosti nebudou vládnouti.

22 A opět, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že až těch atisíc let bude ukončeno a lidé opět začnou popírati Boha svého, potom ušetřím zemi, ale jen na bkrátký čas;

23 A přijde akonec a nebe a země budou stráveny a bpominou, a bude nové nebe a cnová země.

24 Neboť všechny staré věci apominou a všechny věci se stanou novými, dokonce i nebe a země a veškerá plnost jejich, lidé i zvířata, ptactvo ve vzduchu a ryby mořské;

25 A ani jeden avlas, ani smítko nebude ztraceno, neboť je to dílo rukou mých.

26 Ale vizte, vpravdě pravím vám, dříve než země pomine, aMichal, můj barchanděl, zatroubí na cpozoun svůj a potom se všichni mrtví dprobudí, neboť hroby jejich budou otevřeny a oni evyjdou – ano, vpravdě všichni.

27 A aspravedliví budou shromážděni na bpravici mé k věčnému životu; a ke zlovolným na levici své se budu před Otcem styděti znáti;

28 Pročež řeknu jim – aOdejděte ode mne, vy prokletí, do bohně věčného, připraveného pro cďábla a anděly jeho.

29 A nyní, vizte, pravím vám, nikdy, v žádné době, jsem svými vlastními ústy neoznámil, že se vrátí, neboť akde já jsem, tam oni nemohou přijíti, neboť nemají žádné moci.

30 Pamatujte však, že všechny soudy mé lidem nejsou dány; a jak slova vyšla z úst mých, právě tak budou splněna, že aprvní budou poslední a že poslední budou první ve všech věcech, které jsem stvořil slovem moci své, kteráž jest mocí Ducha mého.

31 Neboť mocí Ducha svého jsem je astvořil; ano, všechny věci, bduchovní i časné –

32 Nejprve aduchovní, za druhé časné, což je počátek díla mého; a opět, nejprve časné a za druhé duchovní, což je to poslední z díla mého –

33 Říkám vám to, abyste mohli přirozeně porozuměti; ale pro mne samotného nemají díla má žádného akonce ani počátku; ale toto je vám dáno, abyste mohli porozuměti, protože jste mne o to žádali a jste svorni.

34 Pročež, vpravdě pravím vám, že všechny věci jsou pro mne duchovní, a nikdy jsem vám nedal zákon, jenž byl časný; ani žádnému člověku, ani dětem lidským; ani Adamovi, otci vašemu, jehož jsem stvořil.

35 Vizte, dal jsem mu, aby sám za sebe ajednal; a dal jsem mu přikázání, ale žádné časné přikázání jsem mu nedal, neboť bpřikázání má jsou duchovní; nejsou přirozená, ani časná, ani tělesná, ani smyslná.

36 A stalo se, že Adam, jsa pokoušen ďáblem – neboť vizte, aďábel byl před Adamem, neboť se bvzbouřil proti mně řka: Dej mi svou cčest, což je má dmoc; a také etřetinu fzástupů nebeských ode mne odvrátil kvůli jejich gsvobodě jednání;

37 A byli svrženi a tak přišel aďábel a jeho bandělé;

38 A vizte, od počátku je pro ně připraveno místo, kteréžto místo je apeklo.

39 A musí nezbytně býti, aby ďábel apokoušel děti lidské, jinak by nemohly jednati samy za sebe; neboť kdyby nikdy neměly bhořké, nemohly by znáti sladké –

40 Pročež, stalo se, že ďábel pokoušel Adama a on pojedl ze zakázaného aovoce a přestoupil přikázání, čímž se stal bpodrobeným vůli ďáblově, protože se poddal pokušení.

41 Pročež, já, Pán Bůh, jsem dal, aby byl avyvržen ze zahrady bEden, z přítomnosti mé, pro přestupek svůj, čímž se stal cduchovně mrtvým, což je první smrt, vpravdě tatáž smrt, jež je poslední dsmrtí, jež je duchovní a jež bude vyslovena nad zlovolnými, až řeknu: Odejděte, vy eprokletí.

42 Ale vizte, pravím vám, že já, Pán Bůh, jsem dal Adamovi a semeni jeho, že anezemřou časnou smrtí, dokud já, Pán Bůh, nevyšlu banděly, aby jim oznámili cpokání a dvykoupení skrze víru ve jméno eJednorozeného Syna mého.

43 A tak jsem já, Pán Bůh, určil člověku dny azkoušky jeho – aby skrze přirozenou smrt svou mohl býti bpozvednut do cnesmrtelnostidvěčnému životu, vpravdě tolik, kolik by jich uvěřilo;

44 A ti, kteří nevěří, k věčnému azatracení; neboť nemohou býti vykoupeni z duchovního pádu svého, protože nečiní pokání;

45 Neboť milují temnotu raději než světlo a askutky jejich jsou zlé a oni dostávají bmzdu svou od toho, koho chtějí poslouchati.

46 Ale vizte, pravím vám, že malé aděti jsou bvykoupeny od založení světa skrze mého Jednorozeného;

47 Pročež, nemohou hřešiti, neboť Satanovi není dána moc apokoušeti malé děti, dokud nezačnou býti přede mnou bzodpovědnými;

48 Neboť jest jim dáno tak, jak já chci, podle mé vlastní libosti, aby velké věci mohly býti požadovány z rukou aotců jejich.

49 A opět pravím vám ohledně těch, kteří mají poznání, nepřikázal jsem jim, aby činili pokání?

50 A ohledně toho, kdo nemá žádného aporozumění, zůstává na mně učiniti podle toho, jak je psáno. A nyní, v této době vám již neoznamuji více. Amen.