Písma
Nauka a smlouvy 105


Oddíl 105

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, u řeky Fishing ve státě Missouri 22. června 1834 (History of the Church, 2:108–111). Násilnosti lůzy proti Svatým v Missouri narůstaly a organisované skupiny z několika krajů oznámily svůj záměr zničiti lid. Prorok přišel z Kirtlandu v čele skupiny známé jako Sionská výprava, která přinesla oblečení a potraviny. Když tato skupina tábořila u řeky Fishing, Prorok obdržel toto zjevení.

1–5, Sion bude zbudován skrze přizpůsobení se celestiálnímu zákonu; 6–13, Vykoupení Sionu je na krátký čas pozdrženo; 14–19, Pán bude bojovati bitvy Sionu; 20–26, Svatí mají býti moudří a nemají se vychloubati mocnými skutky, když se shromažďují; 27–30, Mají býti zakoupeny pozemky v Jacksonu a v sousedních krajích; 31–34, Starší mají obdržeti v domě Páně v Kirtlandu obdarování; 35–37, Svatí, kteří jsou povoláni a vyvoleni, budou posvěceni; 38–41, Svatí mají světu vyzdvihnouti korouhev míru.

1 Vpravdě pravím vám, kteří jste se shromáždili, abyste se mohli dozvěděti mou vůli ohledně avykoupení sužovaného lidu mého –

2 Vizte, pravím vám, kdyby nebylo apřestupků lidu mého, mluvím ohledně církve a ne jednotlivců, mohli býti vykoupeni dokonce nyní.

3 Ale vizte, nenaučili se býti poslušní věcí, jež jsem požadoval z rukou jejich, ale jsou plni všelikých druhů zla, a aneudělují ze jmění svého, jak se sluší na svaté, chudým a sužovaným mezi sebou;

4 A nejsou ajednotni podle jednoty požadované zákonem celestiálního království;

5 A aSion nemůže býti zbudován, bledaže to bude podle zásad czákona celestiálního království; jinak ho nemohu přijmouti k sobě.

6 A lid můj musí nezbytně býti aukázňován, dokud se nenaučí bposlušnosti, musí-li to nezbytně býti, skrze věci, kterými trpí.

7 Nemluvím ohledně těch, kdož jsou určeni, aby vedli lid můj, kdož jsou aprvními staršími církve mé, neboť oni všichni nejsou pod tímto odsouzením;

8 Ale mluvím ohledně církví svých nacházejících se kdekoli – jsou mnozí, kteří řeknou: Kde je jejich Bůh? Vizte, on je vysvobodí v čase trápení, jinak nepůjdeme vzhůru do Sionu a peníze své si ponecháme.

9 Tudíž, v důsledku apřestupků lidu mého je pro mne žádoucí, aby starší moji na vykoupení Sionu krátký čas počkali –

10 Aby oni sami mohli býti připraveni a aby lid můj mohl býti učen dokonaleji a mohl míti zkušenost a mohl znáti dokonaleji apovinnost svou a věci, jež požaduji z rukou jejich.

11 A toto nemůže býti uskutečněno, dokud astarší moji nebudou bobdarováni mocí z výsosti.

12 Neboť vizte, připravil jsem veliké obdarování a požehnání, aby na ně bylo avylito, nakolik jsou věrní a pokračují v pokoře přede mnou.

13 Tudíž je pro mne žádoucí, aby starší moji na vykoupení Sionu krátký čas počkali.

14 Neboť vizte, nepožaduji z rukou jejich, aby bojovali bitvy Sionu; neboť, jak jsem pravil v dřívějším přikázání, dokonce tak splním – já budu abojovati bitvy vaše.

15 Vizte, aničitele jsem vyslal, aby ničil a pustošil nepřátele mé; a po nemnoha letech od tohoto času nebudou ponecháni, aby špinili dědictví mé a brouhali se jménu mému v zemích, jež jsem czasvětil pro shromažďování svatých svých.

16 Vizte, přikázal jsem služebníku svému Josephu Smithovi ml., aby řekl asíle domu mého, a to bojovníkům mým, mladým mužům mým a těm středního věku, aby se shromáždili k vykoupení lidu mého a strhli věže nepřátel mých a rozptýlili bstrážné jejich;

17 Ale síla domu mého neposlouchala slova má.

18 Ale nakolik se vyskytují ti, kdož poslouchali slova má, připravil jsem pro ně požehnání a aobdarování, zůstanou-li věrni.

19 Slyšel jsem modlitby jejich a přijmu oběť jejich; a je pro mne žádoucí, aby byli přivedeni tak daleko pro zkoušku avíry své.

20 A nyní, vpravdě pravím vám, přikázání vám dávám, že tolik, kolik jich přišlo sem, kteří mohou zůstati v okolní krajině, nechť zůstanou;

21 A ti, již nemohou zůstati, kdož mají rodinu na východě, nechť zůstanou krátký čas, tak jak jim určí služebník můj Joseph;

22 Neboť já mu budu ohledně této záležitosti raditi a všechny věci, kterékoli jim určí, budou naplněny.

23 A nechť veškerý lid můj, který přebývá v okolní krajině, je velmi věrný a plný modlitby a pokorný přede mnou a nevyjevuje věci, jež jsem jim zjevil, dokud to nebude moudrost ve mně, aby byly zjeveny.

24 Nemluvte o soudech ani se anevychloubejte vírou ani mocnými skutky, ale pečlivě se shromažďujte, v jedné krajině tolik, kolik může býti, v souladu s pocity lidí;

25 A vizte, dám vám přízeň a milost v očích jejich, abyste mohli přebývati v amíru a bezpečí, zatímco těmto lidem budete říkati: Vykonávejte pro nás soud a spravedlnost podle zákona a napravujte bezpráví na nás spáchané.

26 Nyní, vizte, pravím vám, přátelé moji, tímto způsobem můžete nalézti přízeň v očích tohoto lidu, dokud se avojsko izraelské nestane velmi velikým.

27 A já budu srdce těch lidí obměkčovati, tak jak jsem obměkčil srdce aFaraonovo, čas od času, dokud služebník můj Joseph Smith ml. a starší moji, které jsem určil, nebudou míti čas shromážditi sílu domu mého,

28 A vyslati amoudré muže, aby naplnili to, co jsem přikázal ohledně bzakoupení veškerých pozemků v kraji Jackson, jež mohou býti zakoupeny, a v sousedních krajích kolem.

29 Neboť mou vůlí je, aby tyto pozemky byly zakoupeny; a až budou zakoupeny, aby je svatí moji vlastnili podle zákonů azasvěcení, jež jsem dal.

30 A až budou tyto pozemky zakoupeny, budu pokládati avojska izraelská za nevinná ohledně ujmutí se vlastnictví svých vlastních pozemků, které dříve zakoupili za peníze své, a za svržení věží nepřátel mých, které na nich mohou býti, a rozptýlení strážných jejich a bodplacení nepřátelům mým do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí.

31 Ale nejprve nechť se vojsko mé stane velmi velikým a nechť je aposvěceno přede mnou, aby se mohlo státi zářivé jako slunce a jasné jako bměsíc a aby praporce jeho mohly býti děsivé pro všechny národy;

32 Aby království tohoto světa mohla býti nucena přiznati, že království Sionu je jistotně akrálovství našeho Boha a jeho Krista; tudíž, bpoddejme se zákonům Sionu.

33 Vpravdě pravím vám, je pro mne žádoucí, aby první starší církve mé obdrželi aobdarování své z výsosti v domě mém, který jsem přikázal, aby byl postaven jménu mému v zemi Kirtland.

34 A nechť ona přikázání, jež jsem dal ohledně Sionu a jeho azákona, jsou po vykoupení jeho prováděna a naplňována.

35 Byl den apovolávání, ale přišel čas pro den vyvolení; a nechť jsou vyvoleni ti, kdož jsou toho bhodni.

36 A bude to ukázáno služebníku mému hlasem Ducha, ti, kdož jsou avyvoleni; a oni budou bposvěceni;

37 A nakolik budou následovati arady, které dostávají, budou míti po mnohých dnech moc uskutečniti všechny věci týkající se Sionu.

38 A opět, pravím vám, vzneste prosbu míru nejenom k lidem, kteří vás trýznili, ale také ke všem lidem;

39 A vyzdvihněte akorouhev bmíru a učiňte prohlášení o míru ke končinám země;

40 A učiňte nabídky míru těm, kdož vás trýznili, podle hlasu Ducha, jenž je ve vás, a avšechny věci budou působiti společně pro dobro vaše.

41 Tudíž, buďte věrní; a vizte a hleďte, já jsem as vámi až do konce. Tak jest. Amen.