Písma
Nauka a smlouvy 104


Oddíl 104

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, 23. dubna 1834 ohledně sjednoceného řádu neboli řádu Církve pro dobro chudých (History of the Church, 2:54–60). Bylo to při příležitosti schůzky rady Prvního předsednictva a dalších vysokých kněží, v níž byly zvažovány naléhavé časné potřeby lidí. Sjednocený řád v Kirtlandu má býti dočasně rozpuštěn a má býti reorganisován a majetek má býti rozdělen jako správcovství mezi členy řádu.

1–10, Svatí, kteří činí přestupky proti sjednocenému řádu, budou prokleti; 11–16, Pán se stará o své Svaté svým vlastním způsobem; 17–18, Zákon evangelia řídí péči o chudé; 19–46, Jsou určena správcovství a požehnání různých bratří; 47–53, Sjednocený řád v Kirtlandu a řád v Sionu mají působiti odděleně; 54–66, Je zřízena posvátná pokladnice Páně pro tištění písem; 67–77, Všeobecná pokladnice sjednoceného řádu má působiti na základě všeobecného souhlasu; 78–86, Ti ve sjednoceném řádu mají zaplatiti veškeré své dluhy a Pán je osvobodí z finanční poroby.

1 Vpravdě pravím vám, přátelé moji, dávám vám radu a přikázání ohledně veškerého majetku, který patří řádu, který jsem přikázal, aby byl zorganisován a zřízen, aby byl asjednoceným řádem a věčným řádem pro dobro církve mé a pro spasení lidí, dokud nepřijdu –

2 Se zaslíbením nezměnitelným a neproměnlivým, že nakolik ti, kterým jsem přikázal, byli věrní, budou požehnáni množstvím požehnání;

3 Ale nakolik věrní nebyli, byli blízcí prokletí.

4 Tudíž, nakolik někteří ze služebníků mých nezachovávali přikázání, ale porušili smlouvu skrze ažádostivost a vymyšlená slova, proklel jsem je velmi těžkým a bolestným prokletím.

5 Neboť já, Pán, jsem ustanovil v srdci svém, že nakolik nějaký člověk náležející k řádu bude shledán přestupníkem neboli jinými slovy bude porušovati smlouvu, kterouž jste vázáni, bude proklet v životě svém a bude pošlapán tím, kým já chci;

6 Neboť já, Pán, nebudu aposmíván v těchto věcech –

7 A toto vše, aby nevinní mezi vámi nebyli odsouzeni s nespravedlnými; a aby provinilí mezi vámi neunikli; protože já, Pán, jsem vám zaslíbil akorunu slávy na pravici své.

8 Tudíž, nakolik jste shledáni přestupníky, nemůžete v životě svém uniknouti hněvu mému.

9 Nakolik jste aodříznuti pro přestupek, nemůžete uniknouti btýrání cSatanem až do dne vykoupení.

10 A nyní, přímo od této hodiny, vám dávám moc, že je-li nějaký člověk mezi vámi, z řádu, shledán přestupníkem a nečiní-li pokání z tohoto zla, vydáte ho týrání Satanem; a on nebude míti moc auvésti na vás zlo.

11 Je to moudrost ve mně; tudíž, přikázání dávám vám, abyste se zorganisovali a určili každému člověku asprávcovství jeho;

12 Aby mi každý člověk mohl podávati zprávu o správcovství, jež je mu určeno.

13 Neboť je žádoucí, abych já, Pán, učinil každého člověka azodpovědného, jako bsprávce pozemských požehnání, která jsem učinil a připravil pro stvoření svá.

14 Já, Pán, jsem roztáhl nebesa a azbudoval zem, samotné bdílo rukou svých; a všechny věci na nich jsou moje.

15 A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť všechny věci jsou moje.

16 Ale to musí nezbytně býti učiněno mým vlastním azpůsobem; a vizte, toto je ten způsob, který jsem já, Pán, ustanovil, abych se postaral o svaté své, aby bchudí byli oslaveni tím, že bohatí jsou poníženi.

17 Neboť azemě je plná, a je více než dosti; ano, připravil jsem všechny věci a dal jsem dětem lidským, aby bjednaly samy za sebe.

18 Tudíž, bude-li některý člověk bráti z ahojnosti, kterou jsem učinil, a nebude-li udělovati část svou podle bzákona evangelia mého cchudým a potřebným, bude se zlovolnými pozdvihovati oči své v dpekle jsa v mukách.

19 A nyní, vpravdě pravím vám, ohledně majetku ařádu –

20 Nechť služebníku mému Sidneymu Rigdonovi je určeno místo, kde nyní přebývá, a pozemek koželužny do jeho správcovství, pro podporu jeho, zatímco pracuje na vinici mé, tak jak já chci, když mu přikáži.

21 A nechť všechny věci jsou činěny podle rad řádu a jednotného souhlasu neboli hlasu řádu, který dlí v zemi Kirtland.

22 A toto správcovství a požehnání já, Pán, předávám služebníku svému Sidneymu Rigdonovi jako požehnání na něj a na símě jeho po něm;

23 A já na něm rozmnožím požehnání, nakolik se přede mnou pokoří.

24 A opět, nechť služebníku mému Martinu Harrisovi je určena do jeho správcovství část země, kterou služebník můj John Johnson získal jako výměnu za dřívější dědictví své, pro něj a pro símě jeho po něm;

25 A nakolik bude věrný, rozmnožím požehnání na něm a na semeni jeho po něm.

26 A nechť služebník můj Martin Harris věnuje peníze své na hlásání slova mého, tak jak to služebník můj Joseph Smith ml. bude říditi.

27 A opět, nechť služebník můj Frederick G. Williams má místo, na němž nyní přebývá.

28 A nechť služebník můj Oliver Cowdery má pozemek, jenž je oddělen od domu, jenž má býti pro tiskárnu, což je pozemek číslo jedna, a také pozemek, na němž přebývá otec jeho.

29 A nechť služebníci moji Frederick G. Williams a Oliver Cowdery mají tiskárnu a všechny věci, které k ní přináležejí.

30 A toto bude správcovství jejich, jež jim bude určeno.

31 A nakolik budou věrní, vizte, budu jim žehnati a rozmnožím na nich požehnání.

32 A toto je počátek správcovství, jež jsem jim určil, pro ně a pro símě jejich po nich.

33 A nakolik budou věrní, rozmnožím požehnání na nich a na semeni jejich po nich, dokonce množství požehnání.

34 A opět, nechť služebník můj John Johnson má dům, v němž žije, a ono dědictví, vše kromě pozemku, který byl vyhrazen pro astavění domů mých, který přináleží k onomu dědictví, a těch pozemků, které byly přiděleny služebníku mému Oliveru Cowderymu.

35 A nakolik bude věrný, rozmnožím na něm požehnání.

36 A mou vůlí je, aby prodal pozemky, které jsou vyznačeny pro zbudování města svatých mých, nakolik mu to bude oznámeno ahlasem Ducha a podle rad řádu a hlasem řádu.

37 A toto je počátek správcovství, jež jsem mu určil, pro požehnání na něj a na símě jeho po něm.

38 A nakolik bude věrný, rozmnožím na něj množství požehnání.

39 A opět, nechť služebníku mému Newelu K. aWhitneymu jsou určeny domy a pozemek, kde nyní přebývá, a pozemek a budova, kde je obchod, a také pozemek, který je na rohu jižně od obchodu, a také pozemek, na kterém je umístěna výrobna na potaš.

40 A toto vše jsem určil služebníku svému Newelu K. Whitneymu do jeho správcovství, pro požehnání na něj a na símě jeho po něm, k prospěchu obchodu řádu svého, který jsem zřídil pro kůl svůj v zemi Kirtland.

41 Ano, vpravdě, toto je správcovství, jež jsem určil služebníku svému N. K. Whitneymu, dokonce tento celý obchod, jemu a azmocněnci jeho a semeni jeho po něm.

42 A nakolik bude věrný v zachovávání přikázání mých, jež jsem mu dal, rozmnožím požehnání na něm a na semeni jeho po něm, dokonce množství požehnání.

43 A opět, nechť služebníku mému Josephu Smithovi ml. je určen pozemek, který je vyznačen pro stavbu domu mého, který je čtyřicet atyčí dlouhý a dvanáct široký, a také dědictví, na němž nyní otec jeho přebývá;

44 A toto je počátek správcovství, jež jsem mu určil, pro požehnání na něj a na otce jeho.

45 Neboť vizte, vyhradil jsem dědictví pro aotce jeho, pro podporu jeho; tudíž bude počítán k domu služebníka mého Josepha Smitha ml.

46 A rozmnožím požehnání na dům služebníka svého Josepha Smitha ml., nakolik bude věrný, dokonce množství požehnání.

47 A nyní, dávám vám přikázání ohledně Sionu, že nadále nebudete jako sjednocený řád vázáni ke svým bratřím Sionu, pouze tímto způsobem –

48 Poté, co budete zorganisováni, budete se nazývati Sjednocený řád akůlu Sionu, město Kirtland. A bratří vaši, poté co budou zorganisováni, se budou nazývati Sjednocený řád města Sion.

49 A budou zorganisováni skrze svá vlastní jména a skrze své vlastní jméno; a budou vyřizovati své záležitosti skrze své vlastní jméno a skrze svá vlastní jména;

50 A vy budete vyřizovati své záležitosti skrze své vlastní jméno a skrze svá vlastní jména.

51 A toto jsem přikázal, aby bylo učiněno pro spasení vaše a také pro spasení jejich, v důsledku avyhnání jejich a toho, co přijde.

52 Protože asmlouvy byly porušeny skrze přestupek, bžádostivostí a vymyšlenými slovy –

53 Tudíž, vy jste s bratřími svými rozpuštěni jako sjednocený řád, takže k nim nejste vázáni, pouze do této hodiny, pouze tímto způsobem, jak jsem pravil, skrze půjčku, jak bude dohodnuto tímto řádem v radě, jak okolnosti vaše dovolí a hlas rady bude říditi.

54 A opět, dávám vám přikázání ohledně správcovství vašeho, které jsem vám určil.

55 Vizte, veškerý tento majetek je můj, jinak je víra vaše marná a vy jste shledáni jako pokrytci a smlouvy, které jste učinili se mnou, jsou porušeny;

56 A je-li majetek můj, potom jste asprávci; jinak nejste žádní správci.

57 Ale vpravdě pravím vám, určil jsem, abyste byli správci domu mého, ba vpravdě správci.

58 A s tímto záměrem jsem vám přikázal, abyste se zorganisovali, a to vytisknouti aslova má, plnost písem mých, zjevení, jež jsem vám dal a jež vám později, čas od času, budu dávati –

59 Se záměrem zbudování církve své a království na zemi a připravení lidu svého na ačas, kdy budu bpřebývati s nimi, což je blízko, na dosah.

60 A připravíte pro sebe místo pro pokladnici a zasvětíte ho jménu mému.

61 A určíte jednoho z vás, aby se o pokladnici staral, a k tomuto požehnání bude vysvěcen.

62 A na pokladnici bude pečeť a všechny posvátné věci budou předávány do pokladnice; a žádný z vás to nebude nazývati svým vlastním, ani žádnou část z toho, neboť to bude patřiti vám všem v jednotě.

63 A dávám vám ji od této hodiny; a nyní hleďte, abyste šli a využívali správcovství, jež jsem vám určil, s výjimkou posvátných věcí, se záměrem vytisknutí těchto posvátných věcí, jak jsem pravil.

64 A výtěžek z těchto posvátných věcí bude uchován v pokladnici a bude na něm pečeť; a nebude nikým využíván ani vyňat z pokladnice, ani nebude uvolněna pečeť, jež bude na něj umístěna, pouze hlasem řádu nebo přikázáním.

65 A tak budete v pokladnici zachovávati výtěžek z posvátných věcí, pro posvátné a svaté záměry.

66 A toto se bude nazývati posvátná pokladnice Páně; a bude na ní uchovávána pečeť, aby mohla býti svatou a zasvěcenou Pánu.

67 A opět, bude připravena další pokladnice a určen pokladník, aby se staral o pokladnici, a bude na ní umístěna pečeť;

68 A veškeré peníze, které získáte ve správcovství svém skrze zlepšení majetku, jejž jsem vám určil, ohledně domů nebo ohledně pozemků nebo ohledně dobytka nebo ohledně všech věcí, kromě svatých a posvátných záznamů, jež jsem si vyhradil pro sebe pro svaté a posvátné záměry, budou vrženy do pokladnice ihned, jakmile peníze získáte, po stovkách, nebo po padesátkách, nebo po dvacítkách, nebo po desítkách, nebo po pěti.

69 Neboli jinými slovy, získá-li někdo z vás pět dolarů, nechť je vrhne do pokladnice; nebo získá-li deset nebo dvacet nebo padesát nebo sto, nechť učiní podobně;

70 A nechť nikdo z vás neříká, že to je jeho vlastní; neboť to se nebude nazývati jeho, ani žádná část toho.

71 A žádná část toho nebude použita ani vyňata z pokladnice, pouze hlasem a všeobecným souhlasem řádu.

72 A toto bude hlas a všeobecný souhlas řádu – že kdokoli z vás řekne pokladníkovi: Mám zapotřebí tohoto, aby mi to pomohlo ve správcovství mém –

73 Je-li to pět dolarů nebo je-li to deset dolarů nebo dvacet nebo padesát nebo sto, pokladník mu dá sumu, kterou požaduje, aby mu pomohla ve správcovství jeho –

74 Dokud nebude shledán přestupníkem a nebude to jasně projeveno před radou řádu, že je nevěrným a anemoudrým správcem.

75 Ale pokud je v plném společenství a je věrným a moudrým ve správcovství svém, toto bude znamením jeho pro pokladníka, aby pokladník peníze nezadržel.

76 Ale v případě přestupku bude pokladník podroben radě a hlasu řádu.

77 A v případě, že pokladník je shledán nevěrným a nemoudrým správcem, bude podroben radě a hlasu řádu a bude odstraněn z místa svého a ajiný bude určen na jeho místo.

78 A opět, vpravdě pravím vám ohledně dluhů vašich – vizte, mou vůlí je, abyste azaplatili veškeré bdluhy své.

79 A mou vůlí je, abyste se apokořili přede mnou a získali toto požehnání skrze svou bpíli a pokoru a modlitbu víry.

80 A nakolik budete pilní a pokorní a uplatníte amodlitbu víry, vizte, obměkčím srdce těch, vůči nimž jste zadluženi, dokud vám nepošlu prostředky pro vysvobození vaše.

81 Tudíž napište rychle do New Yorku a pište podle toho, co bude diktováno aDuchem mým; a já obměkčím srdce těch, vůči nimž jste zadluženi, takže z mysli jejich bude odňato, aby na vás uvedli strast.

82 A nakolik budete apokorní a věrní a budete vzývati jméno mé, vizte, dám vám bvítězství.

83 Dávám vám příslib, že tentokrát budete vysvobozeni z poroby své.

84 Nakolik získáte příležitost půjčiti si peníze po stovkách nebo tisících, dokonce až si vypůjčíte dosti, abyste se vysvobodili z poroby, je to vaše výsada.

85 A zastavte majetek, jejž jsem vložil do rukou vašich, tentokrát, skrze dání jména svého skrze všeobecný souhlas nebo jinak, jak se vám bude zdáti dobré.

86 Dávám vám tuto výsadu, tentokrát; a vizte, budete-li pokračovati a činiti věci, jež jsem položil před vás, podle přikázání mých, všechny tyto věci jsou moje a vy jste správci moji, a pán nestrpí, aby byl dům jeho rozbořen. Tak jest. Amen.