Písma
Nauka a smlouvy 71


Oddíl 71

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 1. prosince 1831 (History of the Church, 1:238–239). Prorok pokračoval v překládání Bible se Sidneym Rigdonem jako svým písařem, dokud nebylo přijato toto zjevení, v kteréžto době to bylo dočasně odloženo, aby jim to umožnilo splniti pokyn v něm daný. Bratří měli jíti kázati, aby zmírnili nepřátelské pocity, které povstaly proti Církvi v důsledku vydání několika novinových článků od Ezry Bootha, který odpadl.

1–4, Joseph Smith a Sidney Rigdon jsou vysláni hlásati evangelium; 5–11, Nepřátelé Svatých budou zahanbeni.

1 Vizte, tak praví Pán vám, služebníkům svým, Josephu Smithovi ml. a aSidneymu Rigdonovi, že vpravdě přišel čas, kdy je pro mne nutné a žádoucí, abyste otevřeli ústa svá k bhlásání evangelia mého, věcí království, vysvětlujíce ctajemství jeho z písem, podle toho dílu Ducha a moci, který vám bude dán tak, jak já chci.

2 Vpravdě pravím vám, hlásejte světu v okolních krajinách, a také v církvi, po určitý čas, dokud vám to nebude oznámeno.

3 Vpravdě toto je poslání, jež vám dávám na určitý čas.

4 Pročež, pracujte na vinici mé. Volejte k obyvatelům země a vydávejte svědectví a připravujte cestu pro přikázání a zjevení, jež přijdou.

5 Nyní, vizte, toto je moudrost; kdo čte, nechť arozumí a také bpřijímá;

6 Neboť tomu, kdo přijímá, bude dána ahojněji dokonce moc.

7 Pročež, azahanběte nepřátele své; volejte k nim, aby se s vámi bstřetli veřejně i v soukromí; a nakolik budete věrni, hanba jejich se projeví.

8 Pročež, nechť předloží své silné důvody proti Pánu.

9 Vpravdě, tak praví Pán vám – není žádná azbraň, která je zhotovena proti vám, která uspěje;

10 A jestliže nějaký člověk pozdvihne hlas svůj proti vám, bude poražen v mém vlastním příhodném čase.

11 Pročež, zachovávejte přikázání má; jsou pravdivá a věrná. Tak jest. Amen.