Písma
Nauka a smlouvy 54


Oddíl 54

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Newelu Knightovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:180–181). Členové Církve v odbočce v Thompsonu ve státě Ohio byli rozděleni v otázce týkající se zasvěcení majetku. Projevovaly se sobectví a chtivost a Leman Copley porušil svou smlouvu zasvětiti svou rozsáhlou farmu jako místo dědictví pro Svaté přicházející z Colesville ze státu New York. Ezra Thayre byl také zapleten do sporu. V důsledku toho Newel Knight (president odbočky v Thompsonu) a další starší přišli k Prorokovi, aby se zeptali, jak postupovati. Prorok se dotázal Pána a obdržel toto zjevení. (Viz oddíl 56, který je pokračováním této záležitosti.)

1–6, Svatí musejí zachovávati smlouvy evangelia, aby získali milosrdenství; 7–10, Musejí býti trpěliví v soužení.

1 Viz, tak praví Pán, a to aAlfa i Oméga, počátek i konec, a to ten, jenž byl bukřižován pro hříchy světa –

2 Viz, vpravdě, vpravdě pravím tobě, služebníče můj Newele Knighte, budeš státi pevně v úřadě, k němuž jsem tě určil.

3 A přejí-li si bratří tvoji uniknouti nepřátelům svým, nechť činí pokání ze všech hříchů svých a stanou se opravdově apokornými přede mnou a zkroušenými.

4 A jelikož asmlouva, kterou se mnou učinili, byla porušena, právě tak se stala bprázdnou a nemá žádný účinek.

5 A běda tomu, skrze něhož toto apohoršení přichází, neboť by bylo pro něho lépe, aby byl utopen v hlubině mořské.

6 Ale požehnaní jsou ti, kdož zachovávají smlouvu a dodržují přikázání, neboť oni získají amilosrdenství.

7 Pročež, jděte nyní a uprchněte ze země, aby na vás nepřišli nepřátelé vaši; a vydejte se na cestu svou a určete, koho chcete, aby byl vůdcem vaším a aby platil za vás penězi.

8 A tak se vydáte na cestu svou do západních krajin, do země aMissouri, k hranicím Lamanitů.

9 A až dokončíte putování, vizte, pravím vám, hledejte si aobživu jako jiní lidé, dokud pro vás nepřipravím místo.

10 A opět, buďte atrpěliví v soužení, dokud bnepřijdu; a vizte, přijdu rychle a odměna má je se mnou, a ti, kdož mne chledali časně, najdou dodpočinutí pro duši svou. Tak jest. Amen.