Písma
Nauka a smlouvy 110


Oddíl 110

Vidění projevené Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 3. dubna 1836 (History of the Church, 2:435–436). Bylo to při příležitosti shromáždění v den sabatu. Prorok uvádí svůj záznam těchto projevů těmito slovy: „Odpoledne jsem pomáhal dalším presidentům při rozdílení Večeře Páně Církvi poté, co jsme ji obdrželi od Dvanácti, jejichž výsadou bylo tohoto dne úřadovati u posvátného stolu. Poté, co jsem vykonal tuto službu svým bratřím, poodešel jsem ke kazatelnici, přičemž závoje byly spuštěny, a sklonil jsem se s Oliverem Cowderym k vážné a tiché modlitbě. Poté, co jsme po modlitbě povstali, se nám oběma otevřelo následující vidění.“ (History of the Church, 2:435.)

1–10, Pán Jehova se ukazuje ve slávě a přijímá chrám Kirtland jako svůj dům; 11–12, Mojžíš a Elias se jednotlivě ukazují a předávají své klíče a dispensace; 13–16, Eliáš se navrací a předává klíče své dispensace, jak bylo přislíbeno Malachiášem.

1 aZávoj byl sňat z mysli naší a boči porozumění našeho byly otevřeny.

2 Viděli jsme před sebou Pána stojícího na hrazení kazatelnice; a pod nohama jeho bylo vydlážděné dílo z ryzího zlata v barvě podobající se jantaru.

3 aOči jeho byly jako plamen ohně; vlasy na hlavě jeho byly bílé jako čistý sníh; btvář jeho zářila nad jas slunce; a chlas jeho byl jako zvuk valících se velikých vod, a to hlas dJehovův, řkoucí:

4 Já jsem aprvní i poslední; jsem ten, kdo bžije, jsem ten, kdo byl zabit; jsem cpřímluvcem vaším u Otce.

5 Vizte, hříchy vaše jsou vám aodpuštěny; jste čistí přede mnou; tudíž, pozdvihněte hlavu svou a radujte se.

6 Nechť se srdce bratří vašich raduje a nechť se raduje srdce všech lidí mých, kteří, s veškerou mocí, apostavili tento dům jménu mému.

7 Neboť vizte, apřijal jsem tento bdům a jméno mé zde bude; a budu se v tomto domě projevovati lidu svému v milosrdenství.

8 Ano, budu se aukazovati služebníkům svým a budu k nim mluviti svým vlastním hlasem, jestliže lid můj bude zachovávati přikázání má a bnepošpiní tento csvatý dům.

9 Ano, srdce tisíců a desetitisíců se bude velice radovati v důsledku apožehnání, jež budou vylévána, a bobdarování, kterým služebníci moji byli obdarováni v tomto domě.

10 A věhlas tohoto domu se bude šířiti do cizích zemí; a toto je počátek požehnání, jež budou avylévána na hlavu lidu mého. Tak jest. Amen.

11 Když toto avidění skončilo, nebesa se nám opět otevřela; a před námi se ukázal bMojžíš a předal nám cklíče dshromažďování Izraele ze čtyř částí země a přivedení deseti kmenů ze země eseverní.

12 Po tomto se ukázal aElias a předal bdispensaci cevangelia Abrahamova řka, že v nás a semeni našem budou všechna pokolení po nás požehnána.

13 Když toto vidění skončilo, náhle se nám otevřelo další veliké a slavné vidění; neboť aEliáš, prorok, jenž byl bvzat do nebe, aniž okusil smrti, stál před námi a pravil:

14 Vizte, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše – který svědčil, že on [Eliáš] bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně –

15 Aby aobrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím –

16 Tudíž, klíče této dispensace jsou předány do rukou vašich; a tím můžete věděti, že veliký a hrozný aden Páně je blízko, dokonce ve dveřích.