Písma
Nauka a smlouvy 51


Oddíl 51

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Thompsonu ve státě Ohio v květnu 1831 (History of the Church, 1:173–174). Svatí stěhující se z východních států počali v této době přicházeti do státu Ohio a stalo se nutným učiniti pro jejich usídlení určitá opatření. Jelikož tento úkol příslušel zvláště úřadu biskupa, biskup Edward Partridge se snažil získati v této záležitosti poučení a Prorok se tázal Pána.

1–8, Edward Partridge je určen k tomu, aby řídil správcovství a záležitosti majetku; 9–12, Svatí mají jednati čestně a mají dostávati stejně; 13–15, Mají míti biskupovu zásobárnu a organisovati záležitosti majetku podle Pánova zákona; 16–20, Stát Ohio má býti dočasným shromažďovacím místem.

1 Poslouchejte mne, praví Pán, váš Bůh, a já budu promlouvati k služebníku svému aEdwardu Partridgeovi a dám mu pokyny; neboť musí nezbytně býti, aby obdržel pokyny, jak organisovati tento lid.

2 Neboť musí nezbytně býti, aby byli organisováni podle azákonů mých; pokud jinak, budou odříznuti.

3 Pročež, nechť služebník můj Edward Partridge a ti, které vyvolil, v nichž se mi dobře zalíbilo, určí tomuto lidu podíly jejich, každému člověku astejně podle jeho rodiny, podle jeho okolností a jeho nedostatku a bpotřeb.

4 A nechť služebník můj Edward Partridge dá člověku, když mu určí jeho díl, dokument, který mu zabezpečí jeho díl, že ho bude vlastniti, a to toto právo a toto dědictví v církvi, dokud neučiní přestupek a nebude považován hlasem církve za nehodného, podle zákonů a asmluv církve, k církvi náležeti.

5 A učiní-li přestupek a nebude-li považován za hodného náležeti k církvi, nebude míti moc činiti si nárok na onen díl, který zasvětil biskupovi pro chudé a potřebné církve mé; tudíž, nepodrží si ten dar, ale bude míti pouze nárok na onen díl, který je mu připsán.

6 A tak všechny věci budou zajištěny, apodle bzákonů země.

7 A nechť to, co náleží tomuto lidu, je určeno pro tento lid.

8 A ohledně apeněz, které zbývají tomuto lidu – nechť je tomuto lidu určen zmocněnec, aby přijímal bpeníze, aby opatřoval jídlo a oděv, podle potřeb tohoto lidu.

9 A nechť každý člověk jedná ačestně a je roven mezi tímto lidem a dostává stejně, abyste mohli býti bjedno, tak jak jsem vám přikázal.

10 A nechť to, co náleží tomuto lidu, není odňato a dáno ajiné církvi.

11 Pročež, jestliže jiná církev by přijala peníze od této církve, nechť zaplatí této církvi zpět podle toho, jak se domluví;

12 A toto bude učiněno skrze biskupa nebo zmocněnce, který bude určen ahlasem církve.

13 A opět, nechť biskup zřídí pro tuto církev azásobárnu; a nechť všechny věci, peníze i potraviny, kterých je více, než je bnutné pro potřeby tohoto lidu, jsou uchovávány v rukou biskupa.

14 A nechť si také uschová pro sebe a pro své vlastní potřeby a pro potřeby své rodiny, jelikož bude zaměstnán vykonáváním těchto záležitostí.

15 A tak uděluji tomuto lidu výsadu organisovati se podle azákonů mých.

16 A zasvěcuji jim atuto zemi na krátký čas, dokud se já, Pán, o ně nepostarám jinak a nepřikáži jim, aby šli odtud;

17 A ta hodina a den jim není dán, pročež nechť se chovají na této zemi, jako by zde měli býti roky, a to se jim obrátí k dobru jejich.

18 Vizte, toto bude apříkladem pro služebníka mého Edwarda Partridge na jiných místech, ve všech církvích.

19 A kdokoli je shledán věrným, spravedlným a moudrým asprávcem, vejde v bradost Pána svého a zdědí věčný život.

20 Vpravdě, pravím vám, já jsem Ježíš Kristus, který apřijde rychle, v bhodině, kdy si to nepomyslíte. Tak jest. Amen.