Písma
Nauka a smlouvy 113


Oddíl 113

Odpovědi na určité otázky týkající se záznamů Izaiášových dané prostřednictvím Josepha Smitha, Proroka, v březnu 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Kmen Izaiův, proutek vycházející z něho a kořen Izaiův jsou rozpoznány; 7–10, Rozptýlené zbytky Sionu mají právo na kněžství a jsou svolávány, aby se vrátily k Pánu.

1 Kdo je kmen aIzaiův, o kterém se mluví v 1., 2., 3., 4. a 5. verši 11. kapitoly Izaiášovy?

2 Vpravdě tak praví Pán: Je to Kristus.

3 Co je proutek, o kterém se hovoří v prvním verši 11. kapitoly Izaiášovy, jenž má vyjíti z kmene Izaiova?

4 Viz, tak praví Pán: Je to služebník v rukou Kristových, jenž je částečně potomkem Izaiovým, stejně jako aEfraimovým, neboli z domu Jozefova, na něhož je vložena veliká bmoc.

5 Co je kořen Izaiův, o kterém se hovoří v 10. verši 11. kapitoly?

6 Viz, tak praví Pán, je to potomek Izaiův, stejně jako Jozefův, jemuž po právu náleží kněžství a aklíče království, jako bkorouhev a pro cshromažďování lidu mého v posledních dnech.

7 Otázky Eliase Higbeeho: Co se míní příkazem v Izaiášovi, 52. kapitola, 1. verš, který říká: Oblec se v sílu svou, ó Sione – a na jaký lid Izaiáš poukazoval?

8 Poukazoval na ty, jež Bůh povolá v posledních dnech, kteří budou držeti moc kněžství, aby opět přivedli aSion, a pro vykoupení Izraele; a obléci si bsílu svou znamená obléci si pravomoc kněžství, na něž on, Sion, má cprávo skrze rod; také navrátiti se k té moci, kterou ztratil.

9 Jak máme rozuměti Sionu uvolňujícímu se z okovů hrdla svého; 2. verš?

10 Máme tomu rozuměti tak, že arozptýlené zbytky jsou nabádány, aby se bvrátily k Pánovi, odkud odpadly; což když učiní, zaslíbením Páně je, že k nim bude promlouvati nebo jim bude dávati zjevení. Viz 6., 7. a 8. verš. Okovy hrdla jeho jsou prokletí Boží na něm neboli na zbytcích Izraele v rozptýleném stavu jejich mezi pohany.