Písma
Nauka a smlouvy 32

Oddíl 32

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Parley P. Prattovi a Zibovi Petersonovi, v říjnu 1830 (History of the Church, 1:118–120). Starší cítili veliký zájem o Lamanity a přání, které se týkalo jejich předpověděných požehnání, o kterých se Církev dověděla z Knihy Mormonovy. Následkem toho předložili Pánovi úpěnlivou prosbu, aby projevil svou vůli ohledně toho, zda starší mají býti v té době vysláni k indiánským kmenům na západ. Následovalo toto zjevení.

1–3, Parley P. Pratt a Ziba Peterson jsou povoláni, aby kázali Lamanitům a doprovázeli Olivera Cowderyho a Petera Whitmera ml.; 4–5, Mají se modliti o porozumění písmům.

1 A nyní ohledně služebníka mého aParleyho P. Pratta, viz, pravím mu, že jakože žiji, chci, aby oznamoval evangelium mé a bučil se ode mne a byl mírný a pokorný v srdci.

2 A pro něho jsem určil, že apůjde se služebníky mými Oliverem Cowderym a Peterem Whitmerem ml. do pustiny mezi bLamanity.

3 A aZiba Peterson také půjde s nimi; a já sám půjdu s nimi a budu ve bstředu jejich; a jsem cpřímluvcem jejich u Otce a nic je nepřemůže.

4 A budou adbáti na to, co je psáno, a nebudou si činiti nárok na žádné jiné bzjevení; a budou se vždy modliti, abych toto mohl codhalovati dporozumění jejich.

5 A budou dbáti na tato slova a nebudou si s nimi zahrávati, a já jim požehnám. Amen.