Písma
Nauka a smlouvy 36


Oddíl 36

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Edwardu Partridgeovi v blízkosti Fayette ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:131). (Viz záhlaví k oddílu 35.) Prorok řekl, že Edward Partridge „je vzorem zbožnosti a jedním z Pánových velikých mužů“ (History of the Church, 1:128).

1–3, Pán pokládá svou ruku na Edwarda Partridge skrze ruku Sidneyho Rigdona; 4–8, Každý muž, jenž přijímá evangelium a kněžství, má býti povolán, aby šel a kázal.

1 Tak praví Pán Bůh, aMocný Izraelský: Viz, pravím tobě, služebníče můj bEdwarde, že jsi požehnaný a hříchy tvé jsou ti odpuštěny a jsi povolán kázati evangelium mé jakoby hlasem pozounu;

2 A vložím na tebe aruku svou skrze ruku služebníka svého Sidneyho Rigdona a obdržíš Ducha mého, Ducha Svatého, a to bUtěšitele, který tě bude učiti cpokojným věcem království;

3 A ty to budeš oznamovati silným hlasem řka: Hosana, požehnáno budiž jméno Boha nejvyššího.

4 A nyní toto povolání a přikázání ti dávám ohledně všech mužů –

5 Že tolik, kolik jich přijde před služebníky mé Sidneyho Rigdona a Josepha Smitha ml., přijímaje toto povolání a přikázání, bude avysvěceno a vysláno bkázati věčné evangelium mezi národy –

6 Hlásaje pokání řka: aSpaste se z tohoto zvráceného pokolení, vyjděte z ohně, nenávidíce dokonce i bšat poskvrněný tělem.

7 A toto přikázání bude dáno starším církve mé, aby každý muž, který je přijme s upřímností srdce, mohl býti vysvěcen a vyslán tak, jak jsem pravil.

8 Já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží; pročež, opásejte bedra svá a já náhle přijdu do achrámu svého. Tak jest. Amen.