Písma
Nauka a smlouvy 64


Oddíl 64

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, starším Církve v Kirtlandu ve státě Ohio 11. září 1831 (History of the Church, 1:211–214). Prorok se připravoval na to, aby se přestěhoval do Hiramu ve státě Ohio, aby znovu začal pracovati na překládání Bible, které bylo odloženo, zatímco byl v Missouri. Skupina bratří, kterým bylo přikázáno cestovati do Sionu (stát Missouri), byla horlivě zaměstnána přípravami k tomu, aby vyrazili v říjnu. V této rušné době bylo přijato toto zjevení.

1–11, Svatým je přikázáno, aby si navzájem odpouštěli, jinak na nich zůstává větší hřích; 12–22, Nekajícní mají býti přivedeni před Církev; 23–25, Ten, kdo platí desátek, nebude spálen při Pánově příchodu; 26–32, Svatí jsou varováni před dluhem; 33–36, Vzpurní budou odříznuti od Sionu; 37–40, Církev bude souditi národy; 41–43, Sion bude vzkvétati.

1 Vizte, tak praví Pán, váš Bůh, vám, ó vy starší církve mé, poslouchejte a slyšte a přijměte vůli mou ohledně sebe.

2 Neboť vpravdě pravím vám, chci, abyste apřemohli svět; pročež budu míti s vámi bsoucit.

3 Jsou mezi vámi ti, kteří zhřešili; ale vpravdě pravím, pro tentokrát, pro svou vlastní aslávu a pro spasení duší, jsem vám hříchy vaše bodpustil.

4 Budu k vám milosrdný, neboť jsem vám dal království.

5 A aklíče tajemství království nebudou odňaty služebníku mému Josephu Smithovi ml. skrze prostředky, které jsem určil, zatímco bude žíti, nakolik bude poslouchati bnařízení má.

6 Jsou takoví, kteří hledali proti němu záminku bez příčiny;

7 Nicméně, on zhřešil; ale vpravdě pravím vám, já, Pán, aodpouštím hříchy těm, kteří bvyznávají hříchy své přede mnou a prosí o odpuštění, kteří nezhřešili k csmrti.

8 Učedníci moji za dávných dnů hledali navzájem proti sobě azáminku a neodpouštěli si navzájem v srdci svém; a pro toto zlo byli sužováni a bolestivě bukázňováni.

9 Pročež, pravím vám, že si máte navzájem aodpouštěti; neboť ten, kdo bneodpouští bratru svému přestupky jeho, stojí před Pánem odsouzen; neboť v něm zůstává větší hřích.

10 Já, Pán, aodpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste bodpouštěli všem lidem.

11 A vy si máte říci v srdci svém – nechť Bůh asoudí mezi mnou a tebou a odmění tě podle bskutků tvých.

12 A toho, kdo nečiní pokání z hříchů svých a nevyznává je, přivedete před acírkev a učiníte s ním tak, jak vám praví písmo, buď přikázáním, nebo zjevením.

13 A toto budete činiti, aby Bůh mohl býti oslaven – ne proto, že neodpouštíte, nemajíce soucitu, ale abyste mohli býti ospravedlněni v očích zákona, abyste se nemuseli prohřešovati proti tomu, kdo je vaším zákonodárcem –

14 Vpravdě pravím, pro tuto příčinu budete činiti tyto věci.

15 Vizte, já, Pán, jsem byl rozhněván na toho, jenž byl služebníkem mým, na Ezru Bootha, a také na služebníka svého Isaaca Morleyho, neboť nezachovávali zákon, ani přikázání;

16 Usilovali o zlo v srdci svém, a já, Pán, jsem zadržel Ducha svého. aOdsuzovali jako zlo tu věc, v níž žádného zla nebylo; nicméně odpustil jsem služebníku svému Isaacovi Morleymu.

17 A také služebník můj aEdward Partridge, vizte, on hřešil, a bSatan usiluje o to, aby zničil duši jeho; ale až jim tyto věci budou oznámeny a oni budou činiti pokání ze zla, bude jim odpuštěno.

18 A nyní, vpravdě pravím, že je pro mne nutné, aby se služebník můj Sidney Gilbert, po několika týdnech, vrátil ke svým záležitostem a ke svému zmocnění v zemi Sion;

19 A aby to, co viděl a slyšel, mohlo býti oznámeno učedníkům mým, aby nezahynuli. A pro tuto příčinu jsem pravil tyto věci.

20 A opět, pravím vám, aby služebník můj Isaac Morley nebyl apokoušen nad to, co je schopen snésti, a aby neradil nesprávně ke škodě vaší, dal jsem přikázání, aby farma jeho byla prodána.

21 Nechci, aby služebník můj Frederick G. Williams prodal farmu svou, neboť já, Pán, si chci podržeti pevnou oporu v zemi Kirtland po dobu pěti let, ve které nesvrhnu zlovolné, abych tímto mohl některé spasiti.

22 A po tomto dnu já, Pán, nebudu pokládati za aprovinilého nikoho, kdo půjde s otevřeným srdcem vzhůru do země Sion; neboť já, Pán, požaduji bsrdce dětí lidských.

23 Vizte, nyní se nazývá adneškem až do bpříchodu Syna Muže, a vpravdě, je to den coběti a den pro desátek lidu mého; neboť ten, kdo platí ddesátek, nebude espálen při příchodu jeho.

24 Neboť po dnešku přichází aspálení – toto jest řečeno po způsobu Páně – neboť vpravdě pravím, zítra všichni bpyšní a ti, kteří si počínají zlovolně, budou jako strniště; a já je spálím, neboť jsem Pán zástupů; a neušetřím nikoho, kdo zůstává v cBabyloně.

25 Pročež, jestliže mi věříte, budete pracovati, dokud se toto nazývá dneškem.

26 A není vhodné, aby služebníci moji aNewel K. Whitney a Sidney Gilbert prodali bobchod svůj a své vlastnictví zde; neboť toto není moudrost, dokud zbytek církve, který zůstává na tomto místě, nepůjde vzhůru do země Sion.

27 Vizte, je řečeno v zákonech mých, neboli zakázáno, azadlužiti se u nepřátel svých;

28 Ale vizte, není řečeno v žádné době, že Pán nemá vzíti, když se mu zlíbí, a zaplatiti tak, jak se mu zdá dobré.

29 Pročež, jelikož jste zmocněnci, máte Pánovo pověření; a cokoli činíte podle vůle Páně, je Pánovou záležitostí.

30 A on vás ustanovil, abyste se starali o jeho svaté v těchto posledních dnech, aby mohli obdržeti adědictví v zemi Sion.

31 A vizte, já, Pán, vám to oznamuji, a aslova má jsou jistá a bneselžou, že ho obdrží.

32 Ale všechny věci se musejí státi ve své době.

33 Pročež, nebuďte aznaveni konáním dobra, neboť kladete základ velikého díla. A z bmalých věcí pochází to, co je veliké.

34 Vizte, Pán apožaduje bsrdce a ochotnou mysl; a ochotní a cposlušní budou jísti dobré věci země Sion v těchto posledních dnech.

35 A avzpurní budou bodříznuti od země Sion a budou posláni pryč a nezdědí zemi.

36 Neboť, vpravdě pravím, že vzpurní nejsou z krve aEfraimovy, pročež budou vytrženi.

37 Vizte, já, Pán, jsem učinil církev svou v těchto posledních dnech podobnou soudci sedícímu na pahorku nebo na vysokém místě, aby soudila národy.

38 Neboť stane se, že obyvatelé Sionu budou asouditi všechny věci týkající se Sionu.

39 A lháři a pokrytci budou jimi odhaleni a ti, kdož nejsou aapoštoly a proroky, budou poznáni.

40 A i abiskup, jenž je bsoudcem, a rádci jeho, jestliže nebudou věrni ve csprávcovství svém, budou odsouzeni a djiní budou dosazeni na jejich místo.

41 Neboť vizte, pravím vám, že aSion bude vzkvétati a bsláva Páně bude na něm;

42 A bude akorouhví pro lid a budou k němu přicházeti z každého národa pod nebem.

43 A přijde den, kdy národy země se budou achvěti kvůli němu a budou se báti kvůli děsivým jeho. Pán to pravil. Amen.