Písma
Nauka a smlouvy 100


Oddíl 100

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Perrysburgu ve státě New York 12. října 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Dva bratří, byvše několik dní odloučeni od svých rodin, cítili o ně určité obavy.

1–4, Joseph a Sidney mají kázati evangelium pro spasení duší; 5–8, V pravou hodinu jim bude dáno, co mají říci; 9–12, Sidney má býti mluvčím a Joseph má býti zjevovatelem a mocným ve svědectví; 13–17, Pán vzbudí čistý lid a poslušní budou spaseni.

1 Vpravdě, tak praví Pán vám, přátelům svým aSidneymu a bJosephovi: Rodinám vašim se daří dobře; jsou v rukou mých a učiním s nimi, jak se mi zdá dobré; neboť ve mně je veškerá moc.

2 Tudíž, následujte mne a naslouchejte radě, kterou vám dám.

3 Vizte a hleďte, mám mnoho lidí na tomto místě, v okolních krajinách; a mocné dveře budou otevřeny v okolních krajinách v této východní zemi.

4 Tudíž, já, Pán, jsem vám dovolil, abyste přišli na toto místo; neboť tak to pro mne bylo nutné pro aspasení duší.

5 Tudíž, vpravdě pravím vám, pozdvihněte hlas svůj k tomuto lidu; aříkejte myšlenky, jež vložím do srdce vašeho, a nebudete před lidmi zahanbeni;

6 Neboť vám bude adáno v pravou hodinu, ano, v pravou chvíli, co budete říkati.

7 Ale přikázání vám dávám, abyste hlásali jakékoli věci, jež budete ahlásati ve jménu mém, s vážností srdce, v duchu bmírnosti, ve všech věcech.

8 A dávám vám toto zaslíbení, že nakolik toto budete činiti, bude aDuch Svatý vyléván vydávaje svědectví o všech věcech, o nichž budete mluviti.

9 A je pro mne nutné, abys ty, služebníče můj Sidney, byl amluvčím pro tento lid; ano, vpravdě, vysvětím tě k tomuto povolání, a to abys byl mluvčím pro služebníka mého Josepha.

10 A já mu dám moc, aby byl mocný ve asvědectví.

11 A já ti dám moc, abys byl amocným ve vysvětlování veškerých písem, abys mohl býti mluvčím pro něj, a on bude bzjevovatelem pro tebe, abys mohl znáti jistotu všech věcí týkajících se věcí království mého na zemi.

12 Tudíž, pokračujte cestou svou, a nechť se srdce vaše raduje; neboť vizte a hleďte, já jsem s vámi až do konce.

13 A nyní vám dávám slovo ohledně aSionu. Sion bude bvykoupen, i když bude po krátký čas ukázňován.

14 Tvoji bratří, služebníci moji Orson aHyde a John Gould, jsou v rukou mých; a nakolik zachovávají přikázání má, budou spaseni.

15 Tudíž, nechť srdce vaše je utěšeno; neboť avšechny věci budou působiti společně pro dobro těch, kdož kráčejí zpříma, a pro posvěcení církve.

16 Neboť já vzbudím pro sebe ačistý lid, který mi bude sloužiti ve spravedlivosti;

17 A všichni, kdož avzývají jméno Páně a zachovávají přikázání jeho, budou spaseni. Tak jest. Amen.