Písma
Nauka a smlouvy 6


Oddíl 6

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery zahájil své práce jako písař při překládání Knihy Mormonovy 7. dubna 1829. Obdržel již božský projev o pravdě Prorokova svědectví týkajícího se desek, na nichž byl vyryt záznam Knihy Mormonovy. Prorok se tázal Pána skrze Urim a Thumim a obdržel tuto odpověď.

1–6, Dělníci na Pánově poli získávají spasení; 7–13, Není žádného většího daru než daru spasení; 14–27, Svědectví o pravdě přichází mocí Ducha; 28–37, Hleďte ke Kristu a čiňte neustále dobro.

1 Veliké a apodivuhodné dílo brzy vyjde k dětem lidským.

2 Vizte, já jsem Bůh; dbejte aslova mého, které je živé a mocné, bostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení kloubů i morku vedví; tudíž, dbejte slov mých.

3 Vizte, apole je již bílé ke žni; tudíž každý, kdo si přeje žnouti, ať se rozmachuje srpem svým v síle své a žne, pokud trvá den, aby mohl uchovati jako poklad pro duši svou věčné spasení v království Božím.

4 Ano, každý, kdo se arozmáchne srpem svým a bude žnouti, ten je povolán Bohem.

5 Tudíž, budete-li mne aprositi, obdržíte; budete-li klepati, bude vám otevřeno.

6 Nyní, jelikož jste prosili, vizte, pravím vám, zachovávejte přikázání má a ausilujte o nastolení a utvrzení věci bSionu;

7 aNehledejte bbohatství, ale cmoudrost, a vizte, dtajemství Boží vám budou odhalována a potom budete učiněni bohatými. Vizte, ten, kdo má evěčný život, je bohatý.

8 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, tak jak mne žádáš, tak se ti stane; a přeješ-li si to, budeš nástrojem k vykonání mnohého dobra v tomto pokolení.

9 Nemluv k tomuto pokolení o ničem, leda o apokání; zachovávej přikázání má a pomáhej nastoliti dílo mé, podle přikázání mých, a budeš požehnán.

10 Viz, ty máš dar, a pro dar svůj jsi požehnaný. Pamatuj, je aposvátný a přichází shůry –

11 A budeš-li se atázati, budeš znáti btajemství, která jsou veliká a podivuhodná; tudíž ty budeš používati cdar svůj, abys mohl odhaliti tajemství, abys mohl přivésti mnohé k poznání pravdy, ano, dpřesvědčiti je o omylu cest jejich.

12 Nedej nikomu dar svůj poznati, ledaže to budou ti, kteří jsou víry tvé. Nezahrávej si s aposvátnými věcmi.

13 Budeš-li činiti dobro, ano, a avydržíš-li bvěrně do ckonce, budeš spasen v království Božím, což je největší ze všech darů Božích; neboť není žádného většího daru než daru dspasení.

14 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, požehnaný jsi pro to, co jsi učinil; neboť ses mne atázal, a viz, tak často, jak ses tázal, obdržel jsi poučení od Ducha mého. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl bys přišel k místu, kde jsi v této době.

15 Viz, ty víš, že ses mne tázal a já jsem osvítil amysl tvou; a nyní, pravím ti tyto věci, abys mohl věděti, že jsi byl osvícen Duchem pravdy;

16 Ano, pravím ti, abys mohl věděti, že není nikoho jiného kromě Boha, kdo azná myšlenky tvé a záměry bsrdce tvého.

17 Pravím ti tyto věci jako svědectví pro tebe – že slova neboli dílo, které píšeš, je apravdivé.

18 Tudíž buď apilný; bstůj při služebníkovi mém Josephovi, věrně, v jakkoli obtížných okolnostech může pro slovo býti.

19 Napomínej ho v chybách jeho a také přijímej napomenutí od něho. Buď trpělivý; buď rozvážný; buď umírněný; měj trpělivost, víru, naději a pravou lásku.

20 Viz, ty jsi Oliver a já jsem mluvil k tobě pro přání tvá; tudíž auchovávej jako poklad tato slova v srdci svém. Buď věrný a pilný v zachovávání přikázání Božích a já tě obejmu náručí lásky své.

21 Viz, já jsem Ježíš Kristus, aSyn Boží. Já jsem tentýž, jenž přišel ke svým bvlastním, ale moji vlastní mne nepřijali. Já jsem to csvětlo, jež svítí v dtemnotě, a temnota ho nechápe.

22 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, přeješ-li si dalšího svědectví, obrať mysl svou k oné noci, kdy jsi volal ke mně v srdci svém, abys mohl aznáti pravdu o těchto věcech.

23 Nevnesl jsem apokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti? Jaké větší bsvědectví můžeš míti než od Boha?

24 A nyní, viz, obdržel jsi svědectví; neboť jestliže jsem ti pravil tyto věci, které žádný člověk nezná, neobdržel jsi svědectví?

25 A viz, dávám ti dar, přeješ-li si ho ode mne, abys apřekládal, stejně jako služebník můj Joseph.

26 Vpravdě, vpravdě pravím tobě, že jsou azáznamy, jež obsahují mnoho z evangelia mého, jež byly zadrženy pro bzlovolnost lidu;

27 A nyní já ti přikazuji, že máš-li dobrá přání – přání ukládati si poklady v nebi – potom budeš pomáhati přinésti na světlo, prostřednictvím daru svého, ty části apísem mých, které byly skryty pro nepravost.

28 A nyní, viz, dávám tobě a také služebníku svému Josephovi klíče tohoto daru, které přinesou na světlo tuto službu; a v ústech dvou nebo tří asvědků bude každé slovo utvrzeno.

29 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, zavrhnou-li slova má a tuto část mého evangelia a služby, požehnaní jste, neboť oni vám nemohou učiniti nic více než mně.

30 A i když vám aučiní tak jako mně, požehnaní jste, neboť budete bpřebývati se mnou ve cslávě.

31 Ale anezavrhnou-li slova má, která budou utvrzena bsvědectvím, jež bude dáno, budou požehnáni a potom budete míti radost z ovoce práce své.

32 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, jak jsem pravil učedníkům svým, kde se dva nebo tři ashromáždí ve jménu mém, ohledně nějaké věci, vizte, tam já budu buprostřed nich – právě tak jsem uprostřed vás.

33 aNebojte se činiti dobro, synové moji, neboť cokoli brozséváte, to budete také žnouti; tudíž, rozséváte-li dobré, budete také žnouti dobré jako svou odměnu.

34 Tudíž, neboj se, malé stádo; čiňte dobro; nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na askále mé, nemohou zvítěziti.

35 Vizte, neodsuzuji vás; jděte cestou svou a anehřešte více; konejte s rozvážností dílo, které jsem vám přikázal.

36 aHleďte ke mně v každé myšlence; nepochybujte, nebojte se.

37 aVizte rány, jež probodly bok můj, a také stopy bhřebů v rukou a nohou mých; buďte věrní, zachovávejte přikázání má, a czdědíte dkrálovství nebeské. Amen.