Písma
Nauka a smlouvy 11


Oddíl 11

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho bratru Hyrumu Smithovi v Harmony ve státě Pensylvánie v květnu 1829 (History of the Church, 1:39–46). Toto zjevení bylo přijato skrze Urim a Thumim v odpověď na Josephovu úpěnlivou prosbu a dotaz. History of the Church naznačuje, že toto zjevení bylo přijato po znovuzřízení Aronova kněžství.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–14, Hledej moudrost, hlásej pokání, důvěřuj Duchu; 15–22, Zachovávej přikázání a studuj Pánovo slovo; 23–27, Nepopírej ducha zjevení a proroctví; 28–30, Ti, kteří přijímají Krista, se stávají syny Božími.

1 Veliké a apodivuhodné dílo brzy vyjde mezi děti lidské.

2 Viz, já jsem Bůh; adbej bslova mého, které je živé a cmocné, dostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení kloubů i morku vedví; tudíž, dbej slova mého.

3 Viz, pole je již abílé ke žni; tudíž každý, kdo si přeje žnouti, nechť se rozmachuje srpem svým v síle své a žne, pokud trvá den, aby mohl buchovati jako poklad pro duši svou cvěčné spasení v království Božím.

4 Ano, každý, kdo se bude rozmachovati asrpem svým a žnouti, ten je povolán Bohem.

5 Tudíž, budeš-li mne aprositi, obdržíš; budeš-li klepati, bude ti otevřeno.

6 Nyní, jelikož jsi prosil, viz, pravím ti, zachovávej přikázání má a usiluj o nastolení a utvrzení věci aSionu.

7 Nehledej abohatství, ale bmoudrost; a viz, tajemství Boží ti budou odhalována a potom budeš učiněn bohatým. Viz, ten, kdo má věčný život, je bohatý.

8 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, tak, jak mne žádáš, tak ti bude učiněno; a přeješ-li si to, budeš nástrojem k vykonání mnohého dobra v tomto pokolení.

9 aNemluv k tomuto pokolení o ničem, leda o bpokání. Zachovávej přikázání má a pomáhej nastoliti dílo mé, cpodle přikázání mých, a budeš požehnán.

10 Viz, ty máš adar neboli ty budeš míti dar, budeš-li si přáti ode mne ve víře, s bupřímným srdcem, věře v moc Ježíše Krista neboli v mou moc, která promlouvá k tobě;

11 Neboť, viz, to jsem já, kdo promlouvá; viz, já jsem to asvětlo, jež svítí v temnotě, a bmocí svou dávám tato slova tobě.

12 A nyní, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, vlož adůvěru svou v toho bDucha, který pobízí činiti dobro – ano, činiti správně, ckráčeti dpokorně, esouditi spravedlivě; a toto je můj Duch.

13 Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, udělím ti ze svého Ducha, který aosvítí bmysl tvou, který naplní duši tvou cradostí;

14 A potom budeš znáti neboli skrze to budeš znáti všechny věci, kterékoli si ode mne budeš přáti, které se týkají věcí aspravedlivosti, ve víře, věře ve mne, že obdržíš.

15 Viz, přikazuji ti, že se nepotřebuješ domnívati, že jsi povolán kázati, dokud nejsi apovolán.

16 Počkej ještě chvíli, dokud nebudeš míti slovo mé, askálu mou, církev mou a evangelium mé, abys mohl znáti s jistotou nauku mou.

17 A potom, viz, podle přání tvých, ano, vpravdě, podle víry tvé se ti stane.

18 Zachovávej přikázání má; buď v tichosti; dovolávej se Ducha mého;

19 Ano, apřilni ke mně celým srdcem svým, abys mohl pomáhati přinésti na světlo ty věci, o nichž bylo promlouváno – ano, překlad díla mého; buď trpělivý, dokud to nedokončíš.

20 Viz, toto je dílo tvé, azachovávati přikázání má, ano, celou svou mocí, myslí a silou.

21 Neusiluj o to, abys oznamoval slovo mé, ale nejprve usiluj o to, abys slovo mé azískal, a potom bude jazyk tvůj uvolněn; potom, budeš-li si slovo mé přáti, budeš míti Ducha mého a slovo mé, ano, moc Boží k přesvědčování lidí.

22 Ale nyní buď v tichosti; studuj aslovo mé, které vyšlo mezi děti lidské, a také bstuduj cslovo mé, které vyjde mezi děti lidské, neboli to, které je nyní překládáno, ano, až získáš vše, co ddám dětem lidským v tomto pokolení, a potom budou všechny věci k tomu přidány.

23 Viz, ty jsi aHyrum, syn můj; bhledej království Boží a všechny věci budou přidány podle toho, co je spravedlné.

24 aStav na skále mé, což je bevangelium mé;

25 Nepopírej ducha azjevení ani ducha bproroctví, neboť běda tomu, kdo popírá tyto věci;

26 Tudíž, auchovávej jako poklad v srdci svém slovo mé až do doby, která je podle moudrosti mé, kdy vyjdeš.

27 Vizte, mluvím ke všem, kteří mají dobrá přání a arozmachují se srpem svým, aby žnuli.

28 Vizte, já jsem aJežíš Kristus, Syn Boží. Jsem život a bsvětlo světa.

29 Já jsem tentýž, jenž přišel ke svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali;

30 Ale vpravdě, vpravdě, pravím vám, že všem těm, kteří mne přijímají, dám amoc, aby se stali bsyny Božími, totiž těm, kteří věří ve jméno mé. Amen.