Písma
Nauka a smlouvy 78


Oddíl 78

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:255–257). Josephu Smithovi byl dán Pánem řád se záměrem zříditi zásobárnu pro chudé. Nebylo vždy žádoucí, aby totožnost jednotlivců, které Pán oslovoval ve zjeveních, byla známa světu; odtud, ve vydání tohoto a některých následujících zjevení, byli bratří zmiňováni jiným jménem než svým vlastním. Když nutnost pro uchovávání jmen jednotlivců v tajnosti pominula, byla potom uvedena jejich skutečná jména v hranatých závorkách. Jelikož dnes neexistuje žádná nezbytná potřeba pokračovati v používání zašifrovaných jmen, jsou zde nyní používána pouze skutečná jména, jak byla uvedena v původních rukopisech.

1–4, Svatí mají zorganisovati a zříditi zásobárnu; 5–12, Moudré používání jejich majetku povede ke spasení; 13–14, Církev má býti nezávislá na pozemské moci; 15–16, Michal (Adam) slouží pod vedením Svatého (Krista); 17–22, Požehnaní jsou věrní, neboť oni zdědí všechny věci.

1 Pán promluvil k Josephu Smithovi ml. řka: Poslouchejte mě, praví Pán, váš Bůh, vy, kteří jste vysvěceni k avysokému kněžství církve mé, kteří jste se shromáždili;

2 A naslouchejte aradě toho, kdo vás bvysvětil z výsosti, kdo bude promlouvati do uší vašich slova moudrosti, aby spasení mohlo býti pro vás v té věci, kterou jste předložili přede mne, praví Pán Bůh.

3 Neboť vpravdě pravím vám, přišel čas, a je nyní na dosah; a vizte a hleďte, musí nezbytně býti, aby bylo azorganisování lidí mých v usměrňování a zřízení záležitostí bzásobárny pro cchudé z lidu mého, jak na tomto místě, tak v zemi dSion –

4 Pro trvalé a věčné zřízení a řád pro církev mou, podpořiti věc, k níž jste se zavázali, pro spasení člověka a pro slávu vašeho Otce, jenž je v nebi;

5 Abyste si mohli býti arovni v poutech nebeských věcí, ano, a pozemských věcí také, pro získání věcí nebeských.

6 Neboť nejste-li si rovni v pozemských věcech, nemůžete si býti rovni v získání věcí nebeských;

7 Neboť chcete-li, abych vám dal místo v acelestiálním světě, musíte se bpřipraviti ckonáním věcí, jež jsem vám přikázal a jež od vás požaduji.

8 A nyní, vpravdě, tak praví Pán, je nutné, aby všechny věci byly konány k aslávě mé, vámi, již jste spojeni v tomto břádu;

9 Neboli jinými slovy, nechť služebník můj Newel K. Whitney a služebník můj Joseph Smith ml. a služebník můj Sidney Rigdon zasednou v radě se svatými, kteří jsou v Sionu;

10 Jinak bude aSatan usilovati o to, aby odvrátil srdce jejich od pravdy, takže budou zaslepeni a neporozumějí věcem, které jsou pro ně připraveny.

11 Pročež, přikázání dávám vám, abyste se připravili a zorganisovali se poutem neboli věčnou asmlouvou, jež nemůže býti porušena.

12 A ten, kdo ji poruší, ztratí úřad svůj a postavení v církvi a bude vydán atýrání Satanem až do dne vykoupení.

13 Vizte, toto je příprava, kterou vás připravuji, a základ a příklad, který vám dávám, čímž můžete uskutečniti přikázání, která jsou vám dána;

14 Aby skrze mou prozřetelnost, nehledě na asoužení, jež na vás sestoupí, aby církev mohla býti nezávislá nad veškerým ostatním stvořením pod celestiálním světem;

15 Abyste mohli vystoupiti ke akoruně připravené pro vás a býti učiněni bvládci nad mnohými královstvími, praví Pán Bůh, Svatý Sionu, jenž zřídil základy cAdam-ondi-Ahman;

16 Jenž určil aMichala knížetem vaším a utvrdil nohy jeho a ustanovil ho na výsostech a dal mu klíče spasení s radou a pod vedením Svatého, jenž je bez počátku dnů či konce života.

17 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, vy jste malé děti a dosud jste neporozuměli, jak veliká požehnání má Otec ve svých vlastních rukou a která pro vás připravil;

18 A vy nemůžete asnésti všechny věci nyní; nicméně, buďte dobré mysli, neboť já vás bpovedu kupředu. Království je vaše a požehnání jeho jsou vaše a bohatství cvěčnosti jsou vaše.

19 A ten, kdo přijímá všechny věci s avděčností, bude učiněn slavným; a věci této země mu budou přidány, až bstonásobně, ano, a více.

20 Pročež, konejte věci, které jsem vám přikázal, praví Vykupitel váš, a to Syn aAhman, jenž připravuje všechny věci, dříve než vás bvezme;

21 Neboť vy jste acírkví Prvorozeného a on vás bvezme vzhůru v oblaku a určí každému člověku jeho díl.

22 A ten, kdo je věrný a amoudrý bsprávce, zdědí cvšechny věci. Amen.