Písma
Nauka a smlouvy 84


Oddíl 84

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 22. a 23. září 1832 (History of the Church, 1:286–295). Během měsíce září se starší začali vraceti ze své misie ve východních státech a podávati zprávy o své práci. Zatímco byli pohromadě v tomto období radosti, bylo přijato následující sdělení. Prorok ho označil jako zjevení o kněžství.

1–5, Nový Jeruzalém a chrám budou postaveny v Missouri; 6–17, Je dána linie kněžství od Mojžíše k Adamovi; 18–25, Větší kněžství drží klíč poznání Boha; 26–32, Menší kněžství drží klíč služby andělů a přípravného evangelia; 33–44, Lidé získávají věčný život skrze přísahu a smlouvu kněžství; 45–53, Duch Kristův osvěcuje lidi a svět leží v hříchu; 54–61, Svatí musejí svědčiti o těch věcech, které obdrželi; 62–76, Mají kázati evangelium a znamení budou následovati; 77–91, Starší mají vyjíti bez měšce a mošny a Pán bude pečovati o jejich potřeby; 92–97, Morové rány a prokletí očekávají ty, kteří zavrhují evangelium; 98–102, Je dána nová píseň vykoupení Sionu; 103–110, Nechť každý člověk zastává svůj vlastní úřad a pracuje ve svém vlastním povolání; 111–120, Pánovi služebníci mají hlásati ohavnost zpustošení posledních dnů.

1 Zjevení Ježíše Krista služebníku jeho Josephu Smithovi ml. a šesti starším, když sjednotili srdce svá a apozdvihli hlas svůj k výsosti.

2 Ano, slovo Páně ohledně jeho církve zřízené v posledních dnech pro aznovuzřízení lidu jeho, tak jak promlouval ústy svých bproroků, a pro shromáždění csvatých jeho, aby stáli na dhoře Sion, což bude město eNový Jeruzalém.

3 Kteréžto město bude postaveno, počínaje achrámovým pozemkem, který je určen prstem Páně, na západních hranicích státu Missouri a byl zasvěcen rukou Josepha Smitha ml. a dalších, v nichž se Pánovi dobře zalíbilo.

4 Vpravdě toto je slovo Páně, že město aNový Jeruzalém bude postaveno shromážděním svatých, počínaje tímto místem, a to místem bchrámu, kterýžto chrám bude zbudován v této generaci.

5 Neboť vpravdě toto pokolení nepomine, dokud Pánu nebude postaven dům, a oblak spočine na něm, kterýžto oblak bude vpravdě asláva Páně, která ten dům naplní.

6 A synové Mojžíšovi, podle Svatého kněžství, jež on obdržel pod arukou svého tchána bJetra;

7 A Jetro jej obdržel pod rukou Kálefa;

8 A Kálef jej obdržel pod rukou Elihua;

9 A Elihu pod rukou Jeremiáše;

10 A Jeremiáš pod rukou Gáda;

11 A Gád pod rukou Ezaiáše;

12 A Ezaiáš jej obdržel pod rukou Boží.

13 Ezaiáš žil také ve dnech Abrahamových a byl jím požehnán –

14 Kterýžto aAbraham obdržel kněžství od bMelchisedecha, jenž ho obdržel skrze linii otců svých, až k cNoémovi;

15 A od Noéma k aEnochovi skrze linii otců jejich;

16 A od Enocha k aAbelovi, jenž byl zabit skrze bspiknutí bratra svého, jenž cobdržel kněžství skrze přikázání Boží rukou otce svého dAdama, jenž byl prvním člověkem –

17 Kteréžto akněžství pokračuje v církvi Boží ve všech pokoleních a je bez počátku dnů či konce roků.

18 A Pán stvrdil akněžství také bAronovi a semeni jeho po všechna pokolení jejich, kteréžto kněžství také pokračuje a czůstává na věky s kněžstvím, které je podle nejsvatějšího řádu Božího.

19 A toto větší kněžství spravuje evangelium a drží klíč atajemství království, a to klíč bpoznání Boha.

20 Tudíž, v aobřadech jeho se projevuje moc božskosti.

21 A bez obřadů jeho a bez apravomoci kněžství se moc božskosti lidem v těle neprojevuje;

22 Neboť bez tohoto žádný ačlověk nemůže viděti tvář Boží, vpravdě Otcovu, a žíti.

23 Nyní, tomuto aMojžíš jasně učil děti Izraele v pustině a pilně se snažil lid svůj bposvětiti, aby mohli cspatřiti tvář Boží;

24 Ale oni azatvrdili srdce své a nemohli snésti přítomnost jeho; tudíž, Pán ve bhněvu svém, neboť jeho hněv byl proti nim roznícen, přísahal, že cnevejdou v odpočinutí jeho, zatímco budou v pustině, kteréžto odpočinutí je plnost slávy jeho.

25 Tudíž, vzal aMojžíše ze středu jejich a Svaté bkněžství také;

26 A menší akněžství pokračovalo, kteréžto kněžství drží bklíč cslužby andělů a přípravného evangelia;

27 Kteréžto evangelium je evangeliem apokání a bkřtu a codpuštění hříchů a dzákonem etělesných přikázání, kteréžto Pán ve hněvu svém způsobil, aby pokračovalo s domem Aronovým mezi dětmi Izraele až k fJanovi, jehož Bůh vzbudil a jenž byl gnaplněn Duchem Svatým od lůna matky své.

28 Neboť byl pokřtěn ještě v dětství a byl vysvěcen andělem Božím v době, kdy mu bylo osm dnů, k této moci, svrhnouti království Židů a aučiniti přímou cestu Páně před tváří lidu jeho, připraviti je pro příchod Páně, v jehož ruku je dána bveškerá moc.

29 A opět, úřady staršího a biskupa jsou nutné apřídavky náležející k vysokému kněžství.

30 A opět, úřady učitele a jáhna jsou nutné přídavky náležející k menšímu kněžství, kteréžto kněžství bylo stvrzeno Aronovi a synům jeho.

31 Tudíž, jak jsem pravil ohledně synů Mojžíšových – neboť synové Mojžíšovi a také synové Aronovi budou přinášeti přijatelné aobětování a oběť v domě Páně, kterýžto dům bude postaven Pánu v tomto pokolení na zasvěceném bmístě, jak jsem určil –

32 A synové Mojžíšovi a Aronovi, jejichž synové jste vy, budou naplněni aslávou Páně, na bhoře Sion v Pánově domě; a také mnozí, které jsem povolal a vyslal, aby zbudovali ccírkev mou.

33 Neboť kdokoli je avěrný, aby získal tato dvě bkněžství, o nichž jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je cposvěcen Duchem k obnovení těla svého.

34 Stávají se syny Mojžíšovými a Aronovými a asemenem bAbrahamovým, a církví a královstvím a cvyvolenými Boha.

35 A také všichni ti, již přijímají toto kněžství, přijímají mne, praví Pán;

36 Neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, apřijímá mne;

37 A ten, kdo apřijímá mne, přijímá Otce mého;

38 A ten, kdo přijímá Otce mého, přijímá království Otce mého; tudíž avše, co můj Otec má, mu bude dáno.

39 A toto je podle apřísahy a smlouvy, která náleží ke kněžství.

40 Tudíž, všichni ti, kteří přijímají kněžství, přijímají tuto přísahu a smlouvu Otce mého, kterou on porušiti nemůže a která ani nemůže býti odsunuta.

41 Ale kdokoli aporuší tuto smlouvu poté, co ji přijal, a zcela se od ní odvrátí, bnebude míti odpuštění hříchů v tomto světě ani ve světě, který přijde.

42 A běda všem těm, kteří nepřicházejí k tomuto kněžství, které jste přijali, které já nyní stvrzuji na vás, kteří jste dnes přítomni, svým vlastním hlasem z nebes; a dokonce jsem vás svěřil i nebeským zástupům a svým aandělům.

43 A nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe, abyste pilně adbali slov věčného života.

44 Neboť vy budete ažíti každým slovem, jež vychází z úst Božích.

45 Neboť aslovo Páně je pravda, a cokoli je bpravda, je světlo, a cokoli je světlo, je Duch, a to Duch Ježíše Krista.

46 A Duch dává asvětlo bkaždému člověku, jenž přichází do světa; a Duch osvěcuje ve světě každého člověka, jenž poslouchá hlas Ducha.

47 A každý, kdo poslouchá hlas Ducha, přichází k Bohu, vpravdě k Otci.

48 A Otec ho aučí o bsmlouvě, kterou obnovil a na vás stvrdil, která je na vás stvrzena, pro vás, a nejenom pro vás, ale pro celý svět.

49 A celý asvět leží v hříchu a sténá pod btemnotou a pod porobou hříchu.

50 A skrze toto můžete věděti, že jsou pod aporobou bhříchu, protože nepřicházejí ke mně.

51 Neboť každý, kdo nepřichází ke mně, je pod porobou hříchu.

52 A každý, kdo nepřijímá hlas můj, nezná ahlas můj a není ode mne.

53 A podle tohoto můžete rozpoznati spravedlivého od zlovolného, a že celý asvět právě nyní bsténá pod chříchem a temnotou.

54 A mysl vaše byla v časech minulých zatemněna pro anevíru, a protože jste zacházeli lehkovážně s věcmi, jež jste obdrželi –

55 Kterážto adomýšlivost a nevíra přivedla celou církev k odsouzení.

56 A toto odsouzení spočívá na dětech Sionu, vpravdě na všech.

57 A zůstanou pod tímto odsouzením, dokud nebudou činiti pokání a pamatovati na novou asmlouvu, a to bKnihu Mormonovu, a cdřívější přikázání, jež jsem jim dal, aby nejenom říkaly, ale aby dčinily podle toho, co jsem napsal –

58 Aby mohly přinésti plody vhodné pro království jejich Otce; jinak zůstává metla a soud, aby byly vylity na děti Sionu.

59 Neboť budou děti království pošpiňovati mou svatou zem? Vpravdě, pravím vám, ne.

60 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, kteří nyní slyšíte aslova má, jež jsou hlasem mým, požehnaní jste, nakolik přijímáte tyto věci;

61 Neboť já vám aodpustím hříchy vaše s tímto přikázáním – že zůstanete stálí v mysli, ve bvážnosti a v duchu modlitby, ve vydávání svědectví celému světu o těchto věcech, které jsou vám sdělovány.

62 Tudíž, ajděte do celého světa; a do každého místa, kam nemůžete jíti, pošlete svědectví, aby mohlo jíti od vás do celého světa ke každému stvoření.

63 A jak jsem řekl apoštolům svým, právě tak pravím vám, neboť vy jste aapoštolové moji, a to Boží vysocí kněží; vy jste ti, jež mi Otec bdal; vy jste cpřátelé moji;

64 Tudíž, jak jsem řekl apoštolům svým, pravím opět vám, že každá aduše, jež bvěří slovům vašim a je pokřtěna vodou na codpuštění hříchů, obdrží dDucha Svatého.

65 A tato aznamení budou následovati ty, kteří věří –

66 V mém jménu učiní mnoho podivuhodných askutků;

67 V mém ajménu budou vymítati ďábly;

68 V mém jménu budou auzdravovati nemocné;

69 V mém jménu budou otevírati oči slepých a uši hluchých;

70 A jazyk němých bude mluviti;

71 A jestliže jim dá nějaký člověk ajed, neuškodí jim;

72 A jed hada nebude míti moc, aby jim ublížil.

73 Ale přikázání jim dávám, že se těmito věcmi nebudou avychloubati ani o nich nebudou mluviti před světem; neboť tyto věci jsou vám dány k vašemu prospěchu a ke spasení.

74 Vpravdě, vpravdě pravím vám, ti, kteří neuvěří slovům vašim a nebudou apokřtěni ve vodě ve jménu mém na odpuštění hříchů svých, aby mohli obdržeti Ducha Svatého, budou bzatraceni a nepřijdou do království Otce mého, kde Otec můj a já jsme.

75 A toto zjevení pro vás, a přikázání, je v platnosti přímo od této hodiny pro celý svět a evangelium je pro všechny, kteří ho neobdrželi.

76 Ale vpravdě pravím všem těm, jimž království bylo dáno – vámi jim musí býti kázáno, aby činili pokání ze svých dřívějších zlých skutků; neboť mají býti pokáráni pro své zlé srdce nevíry a bratří vaši v Sionu pro vzpouru svou proti vám v době, kdy jsem vás poslal.

77 A opět pravím vám, přátelé moji, neboť od nynějška vás budu nazývati přáteli, je nutné, abych vám dal toto přikázání, abyste se stali takovými jako moji přátelé ve dnech, kdy jsem byl s nimi na cestách, abych kázal evangelium v moci své;

78 Neboť jsem nestrpěl, aby měli aměšec nebo mošnu, ani dva pláště.

79 Vizte, vysílám vás, abyste zkoušeli svět, a dělník je hoden amzdy své.

80 A kterýkoli člověk, jenž půjde a bude akázati toto bevangelium království a neselže v tom, aby pokračoval věrně ve všech věcech, nebude znaven v mysli ani zatemněn, ani v těle, končetině nebo v kloubu; a cvlas z hlavy mu nespadne na zem nepovšimnut. A nebudou hladověti ani žízniti.

81 Tudíž, nevěnujte žádnou amyšlenku zítřku, co budete jísti nebo co budete píti nebo čím se odějete.

82 Neboť, pohleďte na lilie polní, jak rostou, nepracují ani nepředou; a království světa v celé slávě své nejsou oděna tak, jako jedna z nich.

83 Neboť aOtec váš, jenž je v nebi, b, že máte zapotřebí všech těchto věcí.

84 Tudíž, nechť zítřek věnuje amyšlenku věcem svým.

85 Ani nevěnujte předem myšlenku tomu, aco budete říkati; ale neustále si v mysli bukládejte jako poklad slova života a v pravou hodinu vám bude cdána ta část, jež bude odměřena každému člověku.

86 Tudíž, nechť si žádný člověk mezi vámi, neboť toto přikázání je pro všechny avěrné, kteří jsou povoláni Bohem v církvi ke službě, nebere od této hodiny měšec ani mošnu, kterýžto jde hlásati toto evangelium království.

87 Vizte, já vás avysílám, abyste kárali svět pro všechny nespravedlivé skutky jejich a učili je o soudu, který přijde.

88 A kdokoli vás apřijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a bandělé moji kolem vás, aby vás podpírali.

89 Kdokoli vás přijímá, mne přijímá; a ten vás bude živiti a odívati a dá vám peníze.

90 A ten, kdo vás živí nebo vás odívá nebo vám dává peníze, aneztratí nikterak odměnu svou.

91 A ten, kdo nečiní tyto věci, není mým učedníkem; podle toho můžete rozeznávati aučedníky mé.

92 Ten, kdo vás nepřijímá, odejděte od něj sami od sebe a aočistěte si nohy, dokonce vodou, čistou vodou, ať v horku nebo v chladu, a vydejte o tom svědectví Otci svému, jenž je v nebi, a nevracejte se opět k tomuto člověku.

93 A do kterékoli vesnice nebo města vstoupíte, učiňte podobně.

94 Nicméně, pátrejte pilně a nešetřete; běda onomu domu nebo oné vesnici nebo městu, kde zavrhují vás nebo slova vaše nebo svědectví vaše ohledně mne.

95 Běda, pravím opět, onomu domu nebo oné vesnici nebo městu, kde zavrhují vás nebo slova vaše nebo svědectví vaše o mně;

96 Neboť já, aVšemohoucí, jsem vztáhl ruku svou na národy, abych je bbičoval pro czlovolnost jejich.

97 A přijdou morové rány a nebudou ze země odňaty, dokud nedokončím dílo své, které bude azkráceno ve spravedlivosti –

98 Dokud mne nebudou znáti všichni, kteří zůstanou, dokonce od nejnižšího k nejvyššímu, a nebudou naplněni poznáním Páně a aokem v oko neuzří a nepozdvihnou hlas svůj a hlasem společným nebudou bzpívati tuto novou píseň řkouce:

99 Pán přivedl opět Sion;Pán avykoupil lid svůj, bIzrael,podle cvyvolení dmilostí,jež bylo uskutečněno víroua esmlouvou otců jejich.

100 Pán vykoupil lid svůj;A Satan je asvázán a času nadále není.Pán shromáždil všechny věci v bjedno.Pán snesl cSion shůry.Pán dvynesl Sion zdola.

101 aZemě pracovala ku porodu a porodila sílu jeho;A pravda je zjednána v nitru jejím;A nebesa se na ni usmála;A ona je oděna bslávou Boha svého;Neboť on stojí uprostřed lidu svého.

102 Sláva a čest a moc a sílabuď připsány našemu Bohu; neboť on je pln amilosrdenství,spravedlnosti, milosti a pravdy a bpokoje,na věky věků, amen.

103 A opět, vpravdě, vpravdě pravím vám, je žádoucí, aby každý muž, jenž jde hlásati mé věčné evangelium, aby, nakolik mají rodinu a obdrží darem peníze, aby jim je poslali nebo je použili k prospěchu svému, jak je Pán povede, neboť tak se mi to zdá dobré.

104 A nechť všichni ti, kteří nemají rodinu a kteří obdrží apeníze, je pošlou biskupovi v Sionu nebo biskupovi v Ohiu, aby mohly býti zasvěceny pro uvedení zjevení a vytištění jejich a pro utvrzení Sionu.

105 A jestliže nějaký člověk vám dá plášť nebo oblek, vezměte starý a dejte ho achudým a jděte cestou svou radujíce se.

106 A jestliže je mezi vámi nějaký člověk silný Duchem, nechť avezme s sebou toho, kdo je slabý, aby mohl býti vzděláván ve veškeré bmírnosti, aby se on také mohl státi silným.

107 Tudíž, vezměte s sebou ty, již jsou vysvěceni k amenšímu kněžství, a pošlete je před sebou, aby domluvili schůzky a připravili cestu a navštívili schůzky, které vy sami nejste schopni navštíviti.

108 Vizte, toto je způsob, kterým mi apoštolové moji v dávných dnech budovali církev mou.

109 Tudíž, nechť každý člověk zastává svůj vlastní úřad a pracuje ve svém vlastním povolání; a nechť hlava neříká nohám, že nemá zapotřebí nohou; neboť jak bez nohou bude tělo schopno státi?

110 Také tělo má zapotřebí každého aúdu, aby všechny mohly býti vzdělávány společně, aby systém mohl býti zachováván dokonalým.

111 A vizte, avysocí kněží mají cestovati, a také starší, a také menší bkněží; ale cjáhnové a dučitelé mají býti určeni, aby ebděli nad církví, aby byli stálými služebníky pro církev.

112 A biskup Newel K. Whitney má také cestovati po okolí a mezi všemi církvemi, hledaje chudé, aby se astaral o potřeby jejich skrze bpokoření bohatých a pyšných.

113 Má také zaměstnati azmocněnce, aby se staral o jeho světské záležitosti a vyřizoval je tak, jak bude určovati.

114 Nicméně, nechť biskup jde do města New York, také do města Albany a také do města Boston a varuje lidi těchto měst zvukem evangelia, silným hlasem, o azpustošení a naprostém zničení, které je čeká, jestliže zavrhnou tyto věci.

115 Neboť jestliže zavrhnou tyto věci, hodina soudu jejich je blízká a dům jejich jim bude zanechán azpustošen.

116 Nechť adůvěřuje ve mne, a nebude bporažen; a cvlas z hlavy mu nespadne na zem nepovšimnut.

117 A vpravdě pravím vám, zbytku služebníků svých, vyjděte, jak vám okolnosti dovolí, ve svých různých povoláních do velikých a význačných měst a vesnic, kárajíce svět ve spravedlivosti pro všechny nespravedlivé a bezbožné skutky jejich, oznamujíce jasně a srozumitelně zpustošení ohavnosti v posledních dnech.

118 Neboť skrze vás, praví Pán Všemohoucí, aroztrhnu království jejich; bnezatřesu pouze zemí, ale hvězdnatá nebesa se budou chvěti.

119 Neboť já, Pán, jsem vztáhl ruku svou, abych použil moci nebeské; vy to nemůžete viděti nyní, ještě malou chvíli a vy to uvidíte a budete věděti, že já jsem a že apřijdu a budu bvládnouti s lidem svým.

120 Já jsem aAlfa i Oméga, počátek i konec. Amen.