Písma
Nauka a smlouvy 63


Oddíl 63

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio koncem srpna 1831 (History of the Church, 1:206–211). Prorok, Sidney Rigdon a Oliver Cowdery dorazili do Kirtlandu 27. srpna ze své návštěvy Missouri. Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení napsal: „V těchto počátečních dnech Církve byla velká snaha získati slovo Páně ohledně každého námětu, který se jakýmkoli způsobem týkal našeho spasení; a poněvadž země Sion byla nyní nejdůležitějším časným cílem, který jsme měli na zřeteli, tázal jsem se Pána na další informace ohledně shromažďování Svatých a zakoupení pozemků a dalších záležitostí.“ (History of the Church, 1:207.)

1–6, Den hněvu přijde na zlovolné; 7–12, Znamení přicházejí vírou; 13–19, Cizoložníci v srdci budou popírati víru a budou uvrženi do jezera ohně; 20, Věrní obdrží dědictví na proměněné zemi; 21, Úplná zpráva o událostech na hoře Proměnění ještě nebyla zjevena; 22–23, Poslušní obdrží tajemství království; 24–31, Dědictví v Sionu mají býti zakoupena; 32–35, Pán ustanovuje války a zlovolní zabíjejí zlovolné; 36–48, Svatí se mají shromažďovati v Sionu a poskytovati peníze, aby byl zbudován; 49–54, Požehnání jsou zajištěna věrným při druhém příchodu, ve vzkříšení a během milénia; 55–58, Toto je den varování; 59–66, Pánovo jméno je bráno nadarmo těmi, kteří ho používají bez pravomoci.

1 Poslouchejte, ó vy lidé, a otevřete srdce své a nakloňte ucho zdaleka; a naslouchejte vy, kteří se nazýváte lidem Páně, a slyšte slovo Páně a vůli jeho ohledně vás.

2 Ano, vpravdě pravím, slyšte slovo toho, jehož hněv je roznícen proti zlovolným a avzpurným;

3 Jehož vůlí je vzíti kohokoli, koho chce avzíti, a zachovává při životě ty, jež chce zachovati;

4 Jenž buduje podle své vlastní vůle a libosti; a ničí, když se mu zlíbí, a je schopen uvrhnouti duši dolů do pekla.

5 Vizte, já, Pán, promluvím hlasem svým, a ten bude uposlechnut.

6 Pročež, vpravdě pravím, nechť se zlovolní mají na pozoru a nechť se vzpurní bojí a chvějí; nechť nevěřící mlčí, neboť aden hněvu na ně přijde jako bvichřice a veškeré tělo bude cvěděti, že já jsem Bůh.

7 A ten, kdo hledá znamení, uvidí aznamení, ale ne ke spasení.

8 Vpravdě, pravím vám, jsou mezi vámi ti, již hledají znamení, a byli takoví již od počátku;

9 Ale vizte, víra nepřichází znameními, ale znamení následují ty, kteří věří.

10 Ano, znamení přicházejí avírou, ne skrze vůli lidí, ani tím, jak se jim zlíbí, ale skrze vůli Boží.

11 Ano, znamení přicházejí vírou a vedou k mocným skutkům, neboť bez avíry se žádný člověk nezalíbí Bohu; a na koho je Bůh rozhněván, tím není velmi potěšen; pročež takovým neukazuje žádná znamení, jen v bhněvu k jejich czatracení.

12 Pročež, já, Pán, nejsem potěšen těmi z vás, kteří hledali znamení a divy pro víru, a ne pro dobro lidí k slávě mé.

13 Nicméně, dávám přikázání, a mnozí se odvrátili od přikázání mých a nezachovávají je.

14 Jsou mezi vámi acizoložníci a cizoložnice; někteří z nich se od vás odvrátili, a jiní zůstávají s vámi, kteří později budou zjeveni.

15 Nechť se takoví mají na pozoru a rychle činí pokání, jinak na ně přijde soud jako past a pošetilost jejich bude projevena a skutky jejich je budou následovati v očích lidí.

16 A vpravdě pravím vám, jak jsem řekl dříve, ten, kdo ahledí na ženu, aby jí byl bžádostiv, neboli jestliže někdo czcizoloží v srdci svém, ten nebude míti Ducha, ale zapře víru a bude se báti.

17 Pročež, já, Pán, jsem pravil, že abázliví a nevěřící a všichni blháři a kdokoli, kdo miluje lež a clže, a smilník a kouzelník, budou míti podíl svůj v onom djezeře, které hoří ohněm a sírou, což je edruhá smrt.

18 Vpravdě pravím, že nebudou míti podíl na aprvním vzkříšení.

19 A nyní vizte, já, Pán, pravím vám, že nejste aospravedlněni, protože tyto věci jsou mezi vámi.

20 Nicméně, ten, kdo avytrvá ve víře a činí vůli mou, ten přemůže a obdrží bdědictví na zemi, až přijde den proměnění;

21 Kdy bude azemě bproměněna, vpravdě podle vzoru, jenž byl ukázán apoštolům mým na choře; o čemž plnost zprávy jste ještě neobdrželi.

22 A nyní, vpravdě pravím vám, že, jak jsem pravil, že vám oznámím vůli svou, vizte, oznámím vám ji, ne cestou přikázání, neboť jsou mnozí, kteří nehledí zachovávati přikázání má.

23 Ale tomu, kdo zachovává přikázání má, dám atajemství svého království, a ta budou v něm studnicí bživé vody ctryskající k životu věčnému.

24 A nyní, vizte, toto je vůle Pána, vašeho Boha, ohledně svatých jeho, aby se shromáždili v zemi Sion, ne ve spěchu, aby nebyl zmatek, který přináší mor.

25 Vizte, země aSion – já, Pán, ji držím ve svých vlastních rukou;

26 Nicméně já, Pán, dávám acísařovi ty věci, které jsou císařovy.

27 Pročež já, Pán, chci, abyste zakoupili pozemky, abyste mohli míti výhodu před světem, abyste mohli míti nárok před světem, aby oni nemuseli býti podněcováni ke hněvu.

28 Neboť aSatan jim vkládá do srdce, aby se na vás hněvali, a prolévání krve.

29 Pročež, země Sion nebude získána, leda koupí, nebo krví, jinak pro vás není žádného dědictví.

30 A jestliže koupí, vizte, jste požehnáni;

31 A jestliže krví, poněvadž je vám zakázáno prolévati krev, hle, nepřátelé vaši půjdou na vás a budete bičováni od města k městu a od synagogy k synagoze, a jen málo jich obstojí, aby obdrželo dědictví.

32 Já, Pán, jsem rozhněván na zlovolné; já zadržuji Ducha svého před obyvateli země.

33 Přísahal jsem ve hněvu svém ohledně aválek a ustanovil jsem je na tváři země a zlovolní budou zabíjeti zlovolné a strach přijde na každého člověka;

34 A asvatí také stěží uniknou; nicméně já, Pán, jsem s nimi a bpřijdu dolů v nebi z přítomnosti Otce svého a strávím czlovolné neuhasitelným dohněm.

35 A vizte, toto ještě není, ale brzy to bude.

36 Pročež, vida, že já, Pán, jsem ustanovil tyto věci na tváři země, chci, aby svatí moji byli shromážděni v zemi Sion;

37 A aby každý člověk vzal aspravedlivost do rukou svých a věrnost na bedra svá a pozdvihl varovný bhlas k obyvatelům země; a oznamoval slovem i útěkem, že czpustošení přijde na zlovolné.

38 Pročež, nechť učedníci moji v Kirtlandu, kteří dlí na této farmě, uspořádají své časné záležitosti.

39 Nechť služebník můj Titus Billings, který ji má na starosti, se zbaví pozemku, aby mohl býti příštího jara připraven vydati se na cestu svou vzhůru do země Sion s těmi, kteří na něm dlí, kromě těch, které si vyhradím pro sebe, kteří nepůjdou, dokud jim nepřikáži.

40 A nechť všechny peníze, které mohou býti postrádány, nezáleží mi na tom, zdali je to málo nebo mnoho, jsou poslány vzhůru do země Sion těm, které jsem určil, aby je přijímali.

41 Vizte, já, Pán, dám služebníku svému Josephu Smithovi ml. moc, aby byl uschopněn arozeznati Duchem ty, již půjdou vzhůru do země Sion, a ty učedníky mé, již zůstanou.

42 Nechť si služebník můj Newel K. Whitney podrží obchod svůj neboli jinými slovy onen obchod ještě na krátký čas.

43 Nicméně, nechť odevzdá všechny peníze, které může odevzdati, aby byly poslány vzhůru do země Sion.

44 Vizte, tyto věci jsou v jeho vlastních rukou, nechť činí podle moudrosti.

45 Vpravdě pravím, nechť je vysvěcen jako zmocněnec pro učedníky, kteří zůstanou, a nechť je vysvěcen k této moci;

46 A nyní rychle navštěvuj církve, vysvětluje jim tyto věci, se služebníkem mým Oliverem Cowderym. Viz, toto je má vůle, získávati peníze, tak jak jsem uvedl.

47 Ten, kdo je avěrný a vytrvá, přemůže svět.

48 Ten, kdo posílá poklady vzhůru do země Sion, obdrží adědictví v tomto světě a jeho díla ho budou následovati, a také odměnu ve světě, který přijde.

49 Ano, a požehnaní jsou mrtví, již aumírají v Pánu, od nynějška; až Pán přijde a staré věci bpominou a všechny věci se stanou novými, oni cvstanou z mrtvých a poté dnezemřou, a obdrží dědictví před Pánem, ve svatém městě.

50 A ten, kdo bude žíti, až přijde Pán, a zachoval víru, je apožehnán; nicméně, je mu určeno bzemříti ve věku člověka.

51 Pročež, děti abudou brůsti, až zestárnou; staří lidé zemřou, ale nebudou spáti v prachu, ale budou v okamžiku cproměněni.

52 Pročež, pro tuto příčinu kázali apoštolové světu vzkříšení mrtvých.

53 Tyto věci jsou věci, jež musíte vyhlížeti; a promlouvaje po způsobu Páně, jsou nyní ablízko, na dosah, a v čase, který přijde, a to v den příchodu Syna Muže.

54 A až do oné hodiny budou pošetilé apanny mezi moudrými; a v oné hodině dojde k úplnému oddělení spravedlivých a zlovolných; a onoho dne sešlu anděly své, aby bvytrhali zlovolné a uvrhli je do neuhasitelného ohně.

55 A nyní vizte, vpravdě pravím vám, já, Pán, nejsem potěšen služebníkem svým aSidneym Rigdonem; boslavil se v srdci svém a nepřijal radu, ale zarmoutil Ducha;

56 Pročež, azáznam jeho není přijatelný pro Pána, a on učiní jiný; a jestliže ho Pán nepřijme, vizte, nebude déle zastávati úřad, do kterého jsem ho určil.

57 A opět, vpravdě pravím vám, ati, kdož si přejí v srdci svém, v mírnosti, bvarovati hříšníky ku pokání, nechť jsou vysvěceni k této moci.

58 Neboť toto je den varování, a ne den mnoha slov. Neboť já, Pán, nebudu posmíván v posledních dnech.

59 Vizte, já jsem shůry, a má moc leží dole. Jsem nade vším a ve všem a skrze všechno a azkoumám všechny věci a přichází den, kdy mi budou všechny věci poddány.

60 Vizte, já jsem aAlfa i Oméga, a to Ježíš Kristus.

61 Pročež, nechť se všichni lidé mají na pozoru, jak berou ajméno mé do svých úst –

62 Neboť vizte, vpravdě pravím, že jsou mnozí, kteří jsou pod tímto odsouzením, kteří používají jména Páně, a používají ho nadarmo, nemajíce pravomoc.

63 Pročež, nechť církev činí pokání z hříchů svých, a já, Pán, se k nim budu znáti; jinak budou odříznuti.

64 Pamatujte, že to, co přichází shůry, je aposvátné a musí býti bvyslovováno s pozorností a skrze nabádání Ducha; a v tomto není žádného odsouzení, a vy dostáváte Ducha cskrze modlitbu; pročež, bez tohoto zůstává odsouzení.

65 Nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon si vyhledají domov, jak jsou učeni skrze amodlitbu Duchem.

66 Tyto věci mají býti přemoženy skrze trpělivost, aby oni mohli obdržeti převelmi nesmírné a věčné abřímě bslávy, jinak větší odsouzení. Amen.