Písma
Nauka a smlouvy 18


Oddíl 18

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Davidu Whitmerovi dané ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:60–64). Když bylo předáno Aronovo kněžství, bylo přislíbeno předání kněžství Melchisedechova (viz záhlaví k oddílu 13). Jako odpověď na úpěnlivou prosbu o poznání ohledně této záležitosti Pán dal toto zjevení.

1–5, Písma ukazují, jak budovati Církev; 6–8, Svět dozrává v nepravosti; 9–16, Cena duší je veliká; 17–25, Aby lidé získali spasení, musejí vzíti na sebe jméno Kristovo; 26–36, Povolání a poslání Dvanácti je zjeveno; 37–39, Oliver Cowdery a David Whitmer mají vyhledati Dvanáct; 40–47, Aby lidé získali spasení, musejí činiti pokání, býti pokřtěni a zachovávati přikázání.

1 Nyní, viz, pro věc, kterou sis ty, služebníče můj Olivere Cowdery, přál zvěděti ode mne, dávám ti tato slova:

2 Viz, projevil jsem ti svým Duchem v mnoha případech, že věci, které jsi psal, jsou apravdivé; pročež ty víš, že jsou pravdivé.

3 A jestliže víš, že jsou pravdivé, viz, dávám ti přikázání, abys spoléhal na věci, jež jsou anapsány;

4 Neboť v nich jsou napsány všechny věci ohledně založení církve mé, aevangelia mého a bskály mé.

5 Pročež, budeš-li stavěti církev mou na základu evangelia mého a skály mé, brány pekelné tě nepřemohou.

6 Viz, asvět dozrává v nepravosti; a musí nezbytně býti, aby děti lidské byly podněcovány k pokání, jak bpohané, tak také dům Izraele.

7 Pročež, jelikož jsi byl apokřtěn rukama služebníka mého Josepha Smitha ml., podle toho, co jsem mu přikázal, on splnil věc, kterou jsem mu přikázal.

8 A nyní, nepodivuj se, že jsem ho povolal ke svému vlastnímu záměru, kterýžto záměr je znám mně; pročež, bude-li apilnýbzachovávání přikázání mých, bude cpožehnán věčným životem; a jméno jeho je dJoseph.

9 A nyní, Olivere Cowdery, pravím tobě, a také Davidu Whitmerovi, cestou přikázání; neboť, vizte, přikazuji všem lidem všude, aby činili pokání, a pravím vám, tak jako Pavlovi, svému aapoštolovi, neboť vy jste povoláni vpravdě týmž povoláním, kterým on byl povolán.

10 Pamatujte, acena bduší je veliká v očích Božích;

11 Neboť, vizte, Pán, váš aVykupitel, vytrpěl bsmrt v těle; pročež on cvytrpěl dbolest všech lidí, aby všichni lidé mohli činiti pokání a přijíti k němu.

12 A on avstal opět z mrtvých, aby mohl přivésti všechny lidi k sobě, pod podmínkou bpokání.

13 A jak veliká je aradost jeho z duše, která činí pokání!

14 Pročež, vy jste povoláni ahlásati pokání těmto lidem.

15 A pakliže budete pracovati po všechny dny své při hlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu aduši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce!

16 A nyní, jestliže budete míti velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do akrálovství mého Otce, jak velikou budete míti bradost, jestliže cpřivedete mnoho duší ke mně!

17 Vizte, máte před sebou evangelium mé a skálu mou a aspasení mé.

18 aProste Otce ve bjménu mém, ve víře věříce, že obdržíte, a budete míti Ducha Svatého, který projevuje všechny věci, které jsou cnutné pro děti lidské.

19 A nemáte-li avíru, bnaději a cpravou lásku, nemůžete učiniti nic.

20 aNebojujte proti žádné církvi, leda by to byla bcírkev ďáblova.

21 Vezměte na sebe ajméno Kristovo a bmluvte pravdu s crozvážností.

22 A tolik, kolik jich bude činiti pokání a bude apokřtěno ve jménu mém, jež je Ježíš Kristus, a bvytrvá do konce, tolik bude spaseno.

23 Vizte, Ježíš Kristus je to ajméno, jež je dáno Otcem, a není dáno žádného jiného jména, jímž by člověk mohl býti spasen;

24 Pročež, všichni lidé musejí na sebe vzíti jméno, jež je dáno Otcem, neboť tím jménem budou voláni v poslední den;

25 Pročež, neznají-li ajméno, kterým jsou voláni, nemohou míti místo v bkrálovství mého Otce.

26 A nyní, viz, jsou další, kteří jsou voláni, aby oznamovali evangelium mé, jak apohanům, tak Židům;

27 Ano, dokonce dvanáct; a aDvanáct bude učedníky mými a vezmou na sebe jméno mé; a Dvanáct jsou ti, kteří si budou přáti vzíti na sebe bjméno mé s celým úmyslem srdce.

28 A jestliže si přejí vzíti na sebe jméno mé s celým úmyslem srdce, jsou povoláni, aby šli do celého asvěta kázati bevangeliumckaždému stvoření.

29 A to jsou ti, kteří jsou mnou vysvěceni akřtíti ve jménu mém, podle toho, co je psáno;

30 A vy máte to, co je psáno, před sebou; pročež, musíte křest vykonávati podle slov, která jsou napsána.

31 A nyní pravím vám, aDvanácti – Vizte, milost moje je postačující pro vás; musíte kráčeti přede mnou zpříma a nehřešiti.

32 A vizte, vy jste ti, kteří jsou vysvěceni mnou avysvěcovati kněze a učitele; oznamovati evangelium mé bpodle moci Ducha Svatého, jenž je ve vás, a podle cpovolání a darů Božích lidem;

33 A já, Ježíš Kristus, váš Pán a váš Bůh, jsem to pravil.

34 Tato aslova nejsou od lidí ani od člověka, ale ode mne; pročež, vy budete svědčiti, že jsou ode mne, a ne od člověka;

35 Neboť je to můj ahlas, jenž je k vám promlouvá; neboť jsou vám dána mým Duchem a mou mocí je můžete čísti jeden druhému; a pokud by to nebylo mou mocí, nemohli byste je míti;

36 Pročež, můžete asvědčiti, že jste slyšeli můj hlas a znáte moje slova.

37 A nyní, vizte, dávám tobě, Oliveru Cowderymu, a také Davidu Whitmerovi úkol, abyste vyhledali Dvanáct, kteří budou míti přání, o nichž jsem mluvil;

38 A podle jejich přání a jejich askutků je poznáte.

39 A až je najdete, ukážete jim tyto věci.

40 A padnete a budete auctívati Otce ve jménu mém.

41 A musíte kázati světu řkouce: Musíte činiti pokání a býti pokřtěni ve jménu Ježíše Krista;

42 Neboť všichni lidé musejí činiti pokání a býti pokřtěni, a nejen muži, ale také ženy a děti, které dosáhly let azodpovědnosti.

43 A nyní, poté, co jste obdrželi toto, musíte zachovávati apřikázání má ve všech věcech;

44 A skrze ruce vaše vykonám apodivuhodné dílo mezi dětmi lidskými k bpřesvědčení mnohých o hříších jejich, aby mohli dojíti k pokání a aby mohli přijíti do království mého Otce.

45 Pročež, požehnání, která vám dávám, jsou anade všechny věci.

46 A poté, co jste obdrželi toto, nebudete-li azachovávati přikázání má, nemůžete býti spaseni v království mého Otce.

47 Vizte, já, Ježíš Kristus, Pán váš a Bůh váš a Vykupitel váš, mocí Ducha svého jsem to pravil. Amen.